ໂຄງການປູກຈິດສຳນຶກການຂັບຂີ່ປອດໄພຕາມທ້ອງຖະໜົນໃຫ້ແກ່ຊາວໜຸ່ມໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ