ກອງອາສາສະໝັກຊາວໜູ່ມຕະລູມບອນ ແລະ ຮ່າງເອກະສານການສ້າງຕັ້ງ