ຄະນະຮັບຜິດຊອບ ວຽກງານປ້ອງກັນ ແລະ ຄວບຄຸມໄພພິບັດ ຂອງ ຄຊປປລ