ວິໄຈສະພາບການນຳໃຊ້ອີນເຕີເນັດຂອງຊາວໜຸ່ມລາວ

ສຳຫຼວດການນຳໄຊ້ອີນເຕີເນັດຕົວຈິງຂອງນັກສຶກສາ 9 ໂຮງຮຽນຕໍ່ມື້ໜຶ່ງໃນຂັ້ນມະຫາວິທະຍາໄລ ແລະ ວິທະຍາໄລ ພາຍໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຈຳນວນນັກສຶກສາທັງໝົດ 1673 ຄົນ

studentUsingInternet