ພະແນກອົບຮົມ

I. ທີ່ຕັ້ງ, ພາລະບົດບາດ ແລະ ໜ້າທີ່ຂອງພະແນກອົບຮົມ

1. ທີ່ຕັ້ງ, ພາລະບົດບາດຂອງພະແນກອົບຮົມ

ພະແນກອົບຮົມເປັນພະແນກໜຶ່ງທີ່ນອນໃນ ໂຄງປະກອບການຈັດຕັ້ງຂອງກົມອົບຮົມ ສູນກາງ ຊປປລ ມີຖານະທຽບເທົ່າກັບ ພະແນກການຂອງບັນດາກົມ ຂອງ ກະຊວງ- ອົງການ, ອົງການຈັດຕັ້ງ ຂອງພັກ-ລັດ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນຂັ້ນສູນກາງ ແລະ ມີພາລະບົດບາດເປັນເສນາທິການໃຫ້ແກ່ຄະນະກົມ.

2. ໜ້າທີ່ຂອງພະແນກອົບຮົມ

1).  ຄົ້ນຄວ້າ ເຊື່ອມຊືມ ແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພັກ – ລັດ; ກົດລະບຽບ, ກົດໝາຍ ຄຊປປລ, ແຜນຍຸດທະສາດ ແລະ ເອກະສານຕ່າງໆ ຂອງ ຄຊປປລ ເພື່ອຫັນເປັນແຜນການ ໂຄງການຂອງວຽກງານຕົນ

2).  ຄົົົົົ້ົ້ນຄວ້າ ຮູບການ, ວິທີການ ສຶກສາອົບຮົມ ພະນັກງານ ສະມາຊິກຊາວໜຸ່ມ ແລະ ໄວໜຸ່ມຕາມແຕ່ລະໄລຍະ ແລະ ຕາມແຕ່ລະເປົ້າໝາຍ.

3). ຈັດຊຸດອົບຮົມ ທິດສະດີ ການເມືອງ – ການປົກຄອງ ແລະ ວຽກງານຊາວໜຸ່ມໄລຍະສັ້ນໃຫ້ພະນັກງານຊາວໜຸ່ມ.

4). ຈັດກິດຈະກຳອົບຮົມໃຫ້ຊາວໜຸ່ມແຕ່ລະກຸ່ມເປົ້າໝາຍ.

5).  ສ້າງແຜນການ ແລະ ສະຫຼຸບສັງລວມການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຂອງກົມ.

6). ຄຸ້ມຄອງວັດຖຸອຸປະກອນ, ງົບປະມານ, ສາລະບານເອກະສານຕ່າງໆ ຂອງກົມ.

7).  ພົວພັນປະສານງານກັບພາກສ່ວນຕ່າງໆ.