ພະແນກຄຸ້ມຄອງ-ການຕະຫຼາດ

ແມ່ນກົງຈັກຊ່ວຍວຽກຂອງກົມສື່ມວນຊົນ ມີໜ້າທີ່ຄື:

  1. ເປັນວຽກໃຈກາງການປະສານງານຂອງກົມ, ພົວພັນກັບບັນດາກົມ, ຂະແໜງອ້ອມຂ້າງ ສູນກາງ ຊປປລ ແລະ ພາກສ່ວນອື່ນໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.
  2. ສ້າງແຜນການ ແລະ ສະຫຼູບສັງລວມການເຄື່ອນໄຫວຮອບດ້ານຂອງກົມ.
  3. ຄຸ້ມຄອງວຽກງານການຂ່າວ, ຈຳໝ່າຍໜັງສືພິມ-ວາລະສານ ແລະ ບັນຊີລາຍຮັບ-ລາຍຈ່າຍ.
  4. ຄຸ້ມຄອງພາຫະນະ, ວັດຖຸອຸປະກອນ, ຈັດລະບຽບການສາລະບານຂາອອກ-ຂາເຂົ້າ, ກາປະທັບ, ຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍ ພ້ອມທັງພົມພັນປະສານງານ ແລະ ໃຫ້ຄວາມສະດວກແກ່ແຂກຄົນ ໃນເວລາມາພົວພັນວຽກງານຂອງກົມ.
  5. ເກັບກຳຂໍ້ມູນຂ່າວສານ, ແຕ່ງຕັ້ງມອບໝາຍນັກຂ່າວເຄື່ອນໄຫວເອົາຂ່າວຂະບວນການຊາວໜຸ່ມ ແລະ ເຫດການຕ່າງໆຂອງສັງຄົມ ຕາມການມອບໝາຍຂອງຄະນະກົມ.
  6. ຕິດຕພົວປະປະສານງານທຸກພາກສ່ວນ ເພື່ອຍາດແຍ່ງເອົາການສະໜັບສະໜູນ, ດູດດຶງເອົາການໂຄສະນາລົງໃນໜ້າໜັງສືພິມ-ວາລະສານ, ວິທະຍຸ-ໂທລະພາບ ຂອງຊາວໜຸ່ມ, ເພື່ອສ້າງລາຍຮັບໃຫ້ແກ່ວຽກງານສື່ມວນຊົນຊາວໜຸ່ມນັບມື້ນັບຫຼາຍຂື້ນ.