ຫ້ອງການ

 1. ໂຄ່ງຮ່າງການຈັດຕັ້ງຄະນະຫ້ອງການ

ຄະນະຫ້ອງການ

2. ພາລະບົດບາດ

KASADສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ

ສັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວັດທະນະຖາວອນ

ສູນກາງ ຊປປລ

ຄະນະບໍລິຫານງານ                                                                                                 ເລກທີ……………./ ລຂ

ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ,ວັນທີ…………………….

ຂໍ້ຕົກລົງ

ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວ

ຂອງຫ້ອງການ ສູນກາງ ຊປປລ

=====================

 ອີງໃສ່ ມະຕິຕົກລົງຂອງຄະນະເລຂາທິການ ສູນກາງພັກ ສະບັບເລກທີ 73/ຄລສພ, ລົງວັນທີ 24 ພຶດສະພາ 2012 ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງ ສູນກາງ ຊປປລ;

 • ອີງຕາມ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ຄະນະຊາວໜຸ່ມ ປະຊາຊົນ ປະຕິວັດລາວ ສະບັບເລກທີ 06 / ສພຊ, ລົງວັນທີ 26 ພະຈິກ
 • ອີງຕາມ ການຄົ້ນຄວ້າຂອງຫ້ອງການສູນກາງ ຊປປລ ແລະ ການສະເໜີຂອງກົມຈັດຕັ້ງ ສູນກາງ ຊປປລ

ຄະນະບໍລິຫານງານ ສູນກາງ ຊປປລ ຕົກລົງ:

 ໝວດທີ I

ທີ່ຕັ້ງ ແລະ ພາລະບົດບາດ

ມາດຕາ 1:     ທີ່ຕັ້ງ

                ຫ້ອງການສູນກາງ ຊປປລ ມີຖານະທຽບເທົ່າຫ້ອງການຂອງອົງການຈັດຕັ້ງພັກ – ລັດ ແລະ ຂອງອົງ ການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນຂັ້ນສູນກາງ ຊຶ່ງສັງກັດໃນໂຄງປະກອບຂອງສູນກາງຊາວໜຸ່ມປະຊາຊົນ ປະຕິວັດລາວ; ເຄື່ອນໄຫວພາຍໃຕ້ການຊີ້ນຳຂອງຄະນະພັກ, ຄະນະເລຂາທິການສູນກາງ ຊປປລ ;        ຫ້ອງການສູນກາງ ຊປປລ ຂຽນດ້ວຍຕົວອັກສອນຫຍໍ້ “ຫກ” ຫຼື ດ້ວຍພາສາອັງກິດວ່າ: Cabinet Office of Central Committe of Lao     People`s Revolutionary Youth Union ແລະ ຂຽນ   ຫຍໍ້ວ່າ: “CO.LPRYU”

ມາດຕາ 2:      ພາລະບົດບາດ

ມີພາລະບົດບາດເປັນເສນາທິການໃຫ້ແກ່ຄະນະພັກ ແລະ ຄະນະເລຂາທິການສູນກາງ ຊປປລ ໃນວຽກງານການ ວາງແຜນ; ຄົ້ນຄ້ວາ – ສັງລວມ; ເສດຖະກິດ-ແຜນການ, ຄຸ້ມຄອງ-ບໍລິຫານ, ງົບປະມານ ການເງິນ, ເລຂານຸການ -ພິທີການ ແລະ ວຽກງານພົວພັນຕ່າງປະເທດ. ເປັນໃຈກາງປະສານງານພາຍໃນ ແລະ ພາຍນອກ; ເປັນຂົວຕໍ່ ລະຫວ່າງ ຂັ້ນເທີງກັບຂັ້ນລຸ່ມ; ລະຫວ່າງ ສາຍຕັ້ງກັບສາຍຂວາງ; ສັງລວມການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານດ້ານຕ່າງໆ ຂອງ ຄຊປປລ ບັນດາກະຊວງ-ອົງການ, ບັນດາແຂວງ ແລະ ນະຄອນຫລວງ ເພື່ອລາຍງານໃຫ້ຄະນະພັກ – ຄະນະເລຂາ ທິການສູນກາງ ຊປປລ.

ໝວດທີ II

ໜ້າທີ່ ແລະ ຂອບເຂດ ສິດ

ມາດຕາ 3:  ໜ້າທີ່

 • ຄົ້ນຄວ້າເຊື່ອມຊືມຫັນແນວທາງຂອງພັກ, ລະບຽບກົດໝາຍຂອງລັດ, ກົດໝາຍຂອງ ຄຊປປລ, ແຜນພັດ ທະນາເສດຖະ ກິດ – ສັງຄົມ ຂອງລັດ ແລະ ມະຕິກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຜູ້ແທນຊາວໜຸ່ມທົ່ວປະເທດ ໃຫ້ກາຍເປັນ ແຜນງານ, ໂຄງການ ແລະ ແຜນການ ເຄື່ອນໄຫວຂອງສູນກາງ ຊປປລ;
 • ເປັນໃຈກາງເຕົ້າໂຮມຄວາມສາມັກຄີ ພະນັກງານທົ່ວສູນກາງ ຊປປລ;
 • ເປັນເຈົ້າການຄົ້ນຄວ້າວາງແຜນ ແຜນຍຸດທະສາດ  ແລະ  ແຜນການເຄື່ອນໄຫວດ້ານຕ່າງໆ ຂອງ ສູນກາງ ຊປປລ ແຕ່ລະໄລຍະ; ວິເຄາະ-ວິໄຈ ແລະ ສັງລວມບັນດາເນື້ອໃນເອກະສານທີ່ລາຍງານຫາຄະນະເລຂາທິການ ສູນກາງ ຊປປລ ເພື່ອຂໍການຕົກລົງ, ອະນຸມັດ ຫຼື ຂໍທິດຊີ້ນຳ; ຄົ້ນຄວ້າ ເນື້ອໃນການສ່ອງແສງ, ຂໍ້ສະເໜີ ຕ່າງໆຈາກອົງການຈັດຕັ້ງພັກ – ລັດ, ອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນ ແລະ ພາກສ່ວນຕ່າງໆ ກ່ອນນຳສະ

ເໜີຫາຄະນະເລຂາທິການ ສູນກາງ ຊປປລ;

 • ສັງລວມການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຂອງບັນດາກົມ ແລະ ຄຊປປລ ຂັ້ນຕ່າງໆ ແຕ່ສູນກາງຮອດ ທ້ອງຖີ່ນ ເພື່ອລາຍງານຫາຄະນະພັກ – ຄະນະເລຂາທິການຢ່າງເປັນປົກກະຕິ;
 • ປະສານສົມທົບ ແລະ ອຳນວຍຄວາມສະດວກ ໃຫ້ຄະນະນຳສູນກາງ ຊປປລ ແລະ ບັນດາກົມທີ່ໄປເຄື່ອນໄຫວ ວຽກງານທາງລັດຖະການ ທັງຢູ່ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ;
 • ເປັນໃຈກາງໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນງົບປະມານ, ໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ, ຂອງອົງການຈັດ ຕັ້ງສາກົນ, ຄຸ້ມຄອງວຽກງານການເງິນ – ງົບປະມານ, ການປະຕິບັດລາຍຮັບ – ລາຍຈ່າຍລວມສູນປະຕູດຽວ; ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ສະຫຼຸບລາຍຮັບ-ລາຍຈ່າຍງົບປະມານຂອງສູນກາງ ຊປປລ ໃຫ້ຖືກຕ້ອງຕາມລະບຽບການທີ່ກະຊວງ ກ່ຽວຂ້ອງວາງອອກ; ປະຕິບັດນະໂຍບາຍ ແລະ ແກ້ໄຂຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງພະນັກງານລັດຖະກອນຕາມນະ ໂຍບາຍຂອງພັກ-ລັດວາງອອກໃນແຕ່ລະໄລຍະ; ຊຸກຍູ້ ແລະ ສົ່ງເສີມການສ້າງເສດຖະກິດຄອບຄົວທີ່ຖືກ ຕ້ອງຕາມລະບຽບກົດໝາຍ;
 • ປະສານສົມທົບກັບພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຈັດຕັ້ງການປະມູນ ຫຼື ການທາບທາມການຈັດຊື້ພື້ນຖານວັດຖຸ, ເຕັກນິກ, ພາຫະນະ, ເຄື່ອງຮັບໃຊ້ຫ້ອງການ ແລະ ວັດຖຸອື່ນໆ ເພື່ອອຳນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ການ ເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ;
 • ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ສົ່ງເສີມສະມາຄົມນັກທຸລະກິດໜຸ່ມແຫ່ງຊາດລາວ, ຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດທີ່ຂື້ນກັບ ສູນກາງ ຊປປລ ໃຫ້ເຂັ້ມແຂງດ້ານການຈັດຕັ້ງ ແລະ ເຄື່ອນໄຫວທຸລະກິດ ຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ;
 • ຄຸ້ມຄອງຊັບສິນ, ອາຄານສະຖານທີ່, ພາຫະນະ, ອຸປະກອນ, ລະບົບໄຟຟ້າ ແລະ ນ້ຳປະປາ;
 • ຄຸ້ມຄອງຕາປະທັບທົ່ວສູນກາງ ຊປປລ, ແຈກຢາຍເອກະສານຂາເຂົ້າ – ຂາອອກ, ປົກປັກຮັກສາ, ສຳເນົາ ເອກະສານ ແລະ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານທົ່ວສູນກາງ ຊປປລ;
 • ເປັນເຈົ້າການກຳນົດກົນໄກການປະສານງານ ແລະ ແບບແຜນວິທີເຮັດວຽກຂອງ ຄຊປປລ ແຕ່ລະຂັ້ນ;
 • ຄົ້ນຄວ້ານຳສະເໜີ ຮ່າງລະບຽບການຄຸ້ມຄອງການເງິນ – ງົບປະມານ ແລະ ຄຸ້ມຄອງກອງທຶນຕ່າງໆຂອງ ສູນ ກາງ ຊປປລ, ການນຳໃຊ້ຊັບສິນ, ອາຄານສະຖານທີ່, ພາຫະນະ, ລະບົບໄຟຟ້າ ແລະ ນ້ຳປະປາ, ເຄື່ອງອຸປະ ກອນ, ຄອມພີວເຕີ, ການນຳໃຊ້ອີນເຕີເນັດ ແລະ ຄຸ້ມຄອງຂໍ້ມູນທີ່ນອນໃນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ;
 • ຄົ້ນຄວ້າວາງແຜນການພັດທະນາລະບົບໄອທີ ແລະ ສູນກາງເຊື່ອມໂຍງຂໍ້ມູນ-ຂ່າວສານ ທາງອີເລັກ ໂຕຼນິກສຳລັບຊາວໜຸ່ມ – ເຍົາວະຊົນ ຢູ່ສູນກາງ ຊປປລ;
 • ຄົ້ນຄວ້ານຳສະເໜີຮ່າງຂໍ້ກຳນົດ, ລະບຽບການ ແລະ ກົນໄກການພົວພັນຮ່ວມມືກັບບັນດາປະເທດເພື່ອນມິດ ຍຸດທະສາດ, ບັນດາປະເທດໃນຂົງເຂດ, ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ ແລະ ໃນໂລກ;

3.15  ຄຸ້ມຄອງໂຄງການຊ່ວຍເຫຼືອຕ່າງໆ ຈາກອົງການຈັດຕັ້ງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ;

3.16  ປະຕິບັດໜ້າທີ່ອື່ນໆ ຕາມການມອບໝາຍຂອງຄະນະເລຂາທິການ ສູນກາງ ຊປປລ.

ມາດຕາ 4:    ຂອບເຂດສິດ

 • ພົວພັນ ແລະ ປະສານສົມທົບກັບບັນດາກົມ ທີ່ສັງກັດພາຍໃນສູນກາງ ຊປປລ, ຄະນະຊາວໜຸ່ມແຕ່ລະຂັ້ນ, ບັນດາຫ້ອງການຂອງອົງການຈັດຕັ້ງພັກ – ລັດ, ອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນຂັ້ນສູນກາງ ແລະ ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງອື່ນໆ ຕາມພາລະບົດບາດ ແລະ ໜ້າທີ່;
 • ສະເໜີບັນຫາຕ່າງໆ ທີ່ນອນໃນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ ຕໍ່ຄະນະເລຂາທິການ ສູນກາງ ຊປປລ;
 • ອອກລະບຽບການ, ແຈ້ງການ, ບັດເຊີນ, ໃບກິດສຳພັນ, ບົດແນະນຳ ແລະ ເອກະສານອື່ນໆ ຕາມພາລະບົດ ບາດ, ຂອບເຂດສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ຂອງຫ້ອງການ;
 • ຄົ້ນຄວ້ານຳສະເໜີນິຕິກຳໃໝ່, ປັບປຸງ ແລະ ສະເໜີລົບລ້າງນິຕິກຳທີ່ເຫັນວ່າບໍ່ສອດຄ່ອງ ຕໍ່ຄະນະເລຂາທິ ການສູນກາງ ຊປປລ ເພື່ອພິຈາລະນາປະກາດໃຊ້;
 • ຄົ້ນຄວ້າ ກຳນົດຮູບແບບ ແລະ ກວດແກ້ບັນດາເອກະສານນິຕິກຳຂອງແຕ່ລະກົມ ແລະ ຂອງ ຄະນະຊາວ ໜຸ່ມແຕ່ລະຂັ້ນ ເພື່ອນຳສະເໜີຕໍ່ຄະນະເລຂາທິການສູນກາງ ຊປປລ ພິຈາລະນາ;
 • ແຈກຢາຍເອກະສານທາງການ ແລະ ມອບສິດໃຫ້ບັນດາກົມພາຍໃນສູນກາງ ຊປປລ ແລະ ຄຊປປລ ແຕ່ລະ ຂັ້ນເພື່ອຄັດເລືອກບຸກຄະລາກອນເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ ຫຼື ກິດຈະກຳຕ່າງໆ;
 • ເຂົ້າຮ່ວມ ແລະ ປະກອບຄຳເຫັນຕໍ່ບັນດາກອງປະຊຸມພາຍໃນສູນກາງ ຊປປລ ແລະ ຕໍ່ກອງປະຊຸມກັບພາກ ສ່ວນຕ່າງໆ ຕາມຂອບເຂດສິດ,  ຕາມການຕົກລົງ  ແລະ ແຕ່ງຕັ້ງຂອງຄະນະເລຂາທິການ ສູນກາງ ຊປປລ;
 • ປະສານສົມທົບກັບກົມຈັດຕັ້ງເພື່ອນຳສະເໜີຂັ້ນເທີງພິຈາລະນາການປະຕິບັດນະໂຍບາຍ, ການຊັບຊ້ອນ, ການຍົກຍ້າຍໜ້າທີ່, ການປະຕິບັດວິໄນຕໍ່ພະນັກງານ – ລັດຖະກອນ;
 • ກຳນົດຕຳແໜ່ງງານຂອງຫ້ອງການ ແລະ ຈັດວາງພະນັກງານ – ລັດຖະກອນ ເຂົ້າໃສ່ຕໍາແໜ່ງງານໃຫ້ຖືກ ກັບຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດ ແລະ ຕຳແໜ່ງງານທີ່ຂຽນໄວ້;
 • ຄົ້ນຄວ້າວາງແຜນ, ຄຸ້ມຄອງໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ, ໂຄງການລົງທຶນຂອງຕ່າງປະເທດ ແລະ ຂອງບຸກຄົນ ຫຼື ຂອງນິຕິບຸກຄົນທີ່ມີການຮ່ວມມືກັບສູນກາງ ຊປປລ ຕາມສັນຍາທີ່ໄດ້ເຊັນນຳກັນ,
 • ຄຸ້ມຄອງງົບປະມານ, ພາຫະນະ, ຊັບສິນ ແລະ ວັດຖຸອຸປະກອນຕ່າງໆທີ່ຂື້ນກັບສູນກາງ ຊປປລ, ປະຕິບັດ ລາຍຮັບ-ລາຍຈ່າຍການເງິນ ແລະ ງົບປະມານແບບລວມສູນປະຕູດຽວ;
 • ສະເໜີຂໍສ້າງຕັ້ງຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດໃໝ່ ທີ່ເຫັນວ່າມີປະສິດທິຜົນ, ສອດຄ່ອງກັບພາລະບົດບາດ ແລະ ຄຸ້ມ ຄອງຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດທີ່ຂື້ນກັບ ສູນກາງ ຊປປລ,
 • ກະກຽມຮ່າງເອກະສານວຽກງານພົວພັນ – ຮ່ວມມື, ເຈລະຈາ ແລະ ເຊັນບົດບັນທຶກ, ສັນຍາ, ອະນຸສັນຍາ ແລະ ຂໍ້ຜູກພັນຕ່າງໆກັບພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ, ແຜນການຮ່ວມມືກັບອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ ແລະ ບັນດາປະເທດ ຕາມການອະນຸມັດຂອງຄະນະເລຂາທິການສູນກາງ ຊປປລ;

ໝວດທີ III

ໂຄງປະກອບການຈັດຕັ້ງ ແລະ ບຸກຄະລາກອນ 

ມາດຕາ 5:     ໂຄງປະກອບການຈັດຕັ້ງ

ຫ້ອງການສູນກາງ ຊປປລ ປະກອບມີ 7 ພະແນກ ດັ່ງນີ້:
1. ພະແນກ ຄົ້ນຄວ້າ – ສັງລວມ,
2. ພະແນກ ເສດຖະກິດ – ແຜນການ,
3. ພະແນກ ຄຸ້ມຄອງ – ບໍລິຫານ,
4. ພະແນກ ການເງິນ,
5. ພະແນກ ເລຂານຸການ – ພິທີການ
6. ພະແນກ ພົວພັນຕ່າງປະເທດ.
7. ພະແນກ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ

ມາດຕາ 6:   ພາລະບົດບາດ ແລະ ໜ້າທີ່ຂອງບັນດາພະແນກ

ບັນດາພະແນກ ທີ່ຂື້ນນອນໃນໂຄງປະກອບການຈັດຕັ້ງຂອງຫ້ອງການ ສູນກາງ ຊປປລ ມີຖານະ

ທຽບເທົ່າກັບ ພະແນກການຂອງບັນດາກະຊວງ – ອົງການຕ່າງໆ ຂອງອົງການຈັດຕັ້ງພັກ-ລັດ ແລະ ອົງ

ການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນຂັ້ນສູນກາງ

6.1      ພະແນກ ຄົ້ນຄວ້າ – ສັງລວມ

 • ພະແນກ ຄົ້ນຄວ້າ – ສັງລວມ ແມ່ນກົງຈັກຊ່ວຍວຽກຫ້ອງການ ແລະ ມີໜ້າທີ່ຄື :ຄົ້ນຄວ້າ-ວິໄຈບັນຫາ ສຳຄັນຕ່າງໆ ທີ່ຕິດພັນກັບວຽກງານວິຊາສະເພາະໃຫ້ລະອຽດ, ຕີລາຄາບັນຫາຢ່າງຈະແຈ້ງ ເພື່ອລາຍງານ ແລະ ຂໍທິດຊີ້ນຳຈາກຂັ້ນເທີງ ;
 • ສັງລວມບັນດາບັນຫາ, ສະພາບການຕ່າງໆ, ຄຳຄິດ, ຄຳເຫັນ ແລະ ຂໍ້ສະເໜີຕ່າງໆຈາກ ຄຊປປລ ແຕ່ລະຂັ້ນ ແລະ ພາກສ່ວນຕ່າງໆ ເພື່ອລາຍງານໃຫ້ຫ້ອງການຢ່າງປົກກະຕິ ;
 • ເກັບສຳເນົາ ແລະ ຮັກສາຊັບສົມບັດທີ່ເປັນເອກະສານ, ຂໍ້ມູນທາງລັດຖະການດ້ວຍລະບົບຮັກສາເປັນເອກະ ສານ, ຮາດດິດ, ແຜ່ນຊີດີ ແລະ ເປັນຖານຂໍ້ມູນແບບອີເລັກໂຕຼນິກ ໃຫ້ສາມາດນຳໃຊ້ ແລະ ຮັບໃຊ້ວຽກງານ ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ;
 • ເຂົ້າຮ່ວມ ແລະ ເຮັດບົດບັນທຶກທຸກໆກອງປະຊຸມ, ການໂອ້ລົມ, ການຊີ້ນຳຂອງຄະນະເລຂາ ຫຼື ຄະນະຫ້ອງ ການພ້ອມທັງຕິດຕາມຜົນການຊີ້ນໍາຂອງຄະນະພັກ, ຄະນະເລຂາທິການສູນກາງ ຊປປລ, ມະຕິກອງປະຊຸມ ຕ່າງໆ ແລະ ຄໍາເຫັນຊີ້ນໍາຂອງຄະນະຫ້ອງການ ເພື່ອສັງລວມ ແລະ ລາຍງານ;
 • ອໍານວຍຄວາມສະດວດກດ້ານເອກະສານ-ຂໍ້ມູນ, ອອກແບບ ແລະ ຮ່າງຮູບແບບເອກະສານທາງລັດຖະການ ເພື່ອຮັບໃຊ້ວຽກງານຊາວໜຸ່ມ – ເຍົາວະຊົນດ້ວຍລະບົບການສົ່ງຖ່າຍຂໍ້ມູນທຳມະດາ ຫຼື ດ້ວຍລະບົບອີເລັກ ໂຕຼນິກ ;
 • ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ອຳນວຍຄວາມສະດວກດ້ານເຕັກນິກເປັນຕົ້ນ: ການຕິດຕັ້ງ, ສ້ອມແປງ ດ້ານເຕັກນິກ – ໄອທີ, ການຈັດສັນເຄື່ອງຄອມພີວເຕີ, ບໍລິການເຕັກນິກເຄື່ອງສຽງ, ບໍລິການກວດເຊັກ ແລະ ຕິດຕັ້ງລະບົບ ປ້ອງກັນໄວຣັດ;
 • ກະກຽມບົດໂອ້ລົມ ແລະ ບົດປະກອບຄຳເຫັນໃຫ້ການນຳ;
 • ຂຶ້ນແຜນຈັດສັນຕາຕະລາງການເຄື່ອນໄຫວ ຂອງການນຳແຕ່ລະທ່ານ ພ້ອມທັງຕິດຕາມການເຄື່ອນໄຫວ ຂອງການນຳ ເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພ;
 • ເປັນຈຸດປະສານງານ ລະຫວ່າງ ຂັ້ນເທີງ ກັບ ຂັ້ນລຸ່ມ ແລະ ລະຫວ່າງ ພາກສ່ວນຕ່າງໆ ທັງ ພາຍໃນ ແລະ ພາຍນອກ ຕາມການຊີ້ນຳ;
 • ສ້າງແຜນຄວາມຕ້ອງການດ້ານວັດຖຸ – ອຸປະກອນ ແລະ ສິ່ງຂອງຕ່າງໆທີ່ຈໍາເປັນ ເພື່ອຮັບໃຊ້ໃຫ້ແກ່ການ ເຄື່ອນໄຫວປະຈຳວັນຂອງການນຳ;
 • ເອົາທິດຊີ້ນຳຂອງຂັ້ນເທິງ ສະເໜີຕໍ່ຫ້ອງການ, ກົມຕ່າງໆເພື່ອຜັນຂະຫຍາຍ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃຫ້ມີປະ ສິດທິຜົນ;
 • ປະຕິບັດໜ້າທີ່ອື່ນໆ ຕາມການມອບໝາຍຂອງຄະນະຫ້ອງການ.

6.2  ພະແນກເສດຖະກິດ – ແຜນການ

ພະແນກ ເສດຖະກິດ – ແຜນການ ແມ່ນກົງຈັກຊ່ວຍວຽກຫ້ອງການ ແລະ ມີໜ້າທີ່ ຄື:

6.2.1     ວຽກເສດຖະກິດ

 1. ຕິດຕາມ, ປະສານສົມທົບ ແລະ ນຳເອົາຂໍ້ສະເໜີ ຫຼື ຄຳເຫັນຕ່າງໆ ແລະ ສັງລວມສະພາບຕ່າງໆ ຂອງສະມາ ຄົມນັກທຸລະກິດໜຸ່ມແຫ່ງຊາດ ແລະ ຂອງຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດ ແລະ ປະເມີນປະສິດທິຜົນທາງດ້ານ ການບໍລິຫານ ແລະ ການດຳເນີນທຸລະກິດໃນແຕ່ລະໄລຍະ ເພື່ອລາຍງານຕໍ່ຄະນະຫ້ອງການ ແລະ ຄະນະ ເລ ຂາທິການສູນກາງ ຊປປລ;
 2. ປະສານສົມທົບກັບ ຄຊປປລ ແຕ່ລະຂັ້ນ ແລະ ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ເພື່ອຄຸ້ມຄອງ ແລະ ສົ່ງເສີມການຜະລິດ, ການສ້າງເງື່ອນໄຂທີ່ເອື້ອອຳນວຍໃນການດຳເນີນທຸລະກິດ ແລະ ການຄ້າຂອງຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດທີ່ຂຶ້ນກັບ ສູນກາງ ຊປປລ ໃນທົ່ວປະເທດ;
 3. ຄົ້ນຄວ້າຂໍ້ກຳນົດ, ລະບຽບການ ແລະ ຂໍ້ສັນຍາຜູກພັນກັບຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດຕ່າງໆ ທີ່ມີແຜນການຮ່ວມມື ກັບສູນກາງ ຊປປລ;
 4. ປະສານສົມທົບກັບ ຄຊປປລ ແຕ່ລະຂັ້ນ ເກັບກໍາສະພາບຄວາມອາດສາມາດ ດ້ານເສດຖະກິດ-ທຸລະກິດ ເພື່ອວາງແຜນການສ້າງ ແລະ ຂະຫຍາຍຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດ-ການຜະລິດ;
 5. ນຳສະເໜີຂັ້ນເທິງ ພິຈາລະນາໃນການຍົກເລີກ ຫຼື ລົບລ້າງສັນຍາກັບຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດທີ່ເຫັນວ່າບໍ່ມີປະ ສິດທິຜົນ ຫຼື ບໍ່ປະຕິບັດຕໍ່ລະບຽບ ຫຼື ສັນຍາ ແລະ ພັນທະຂອງລັດ;

6.2.2 ວຽກແຜນການ

 1. ເປັນເຈົ້າການຄົ້ນຄວ້າວາງແຜນການເຄື່ອນໄຫວຂອງສູນກາງ ຊປປລ ຮອດທ້ອງຖີ່ນ ;
 2. ຂື້ນແຜນຍາດແຍ່ງທຶນ, ປະສານສົມທົບກັບ ຄຊປປລ ແຕ່ລະຂັ້ນ ແລະ ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຈັດສັນງົບປະ ມານ, ກຳນົດມູນຄ່າການລົງທຶນຂອງລັດ, ທຶນສົມທົບຂອງລັດເຂົ້າໃນໂຄງການລົງທຶນຂອງຕ່າງ ປະເທດ ໃຫ້ ບັນດາກົມອ້ອມຂ້າງສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນໃຫ້ສົມເຫດສົມຜົນ ແລະ ສອດຄ່ອງກັບລະບຽບການ ແລະ ກົດ ໝາຍຂອງລັດ ເພື່ອສະເໜີຄະນະເລຂາທິການ ສູນກາງ ຊປປລ ພິຈາລະນາ ;
 3. ຕິດຕາມ, ຊຸກຍູ້ ຄຊປປລ ແຕ່ລະຂັ້ນ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາໂຄງການ ແລະ ແຜນການລົງທຶນ ຂອງລັດທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸມັດໃຫ້ບັນລຸຕາມຄາດໝາຍ ແລະ ຕີລາຄາ – ປະເມີນປະສິດທິຜົນຂອງການຈັດຕັ້ງປະ ຕິບັດ ເພື່ອລາຍງານຕໍ່ຂັ້ນເທີງ;
 4. ເຂົ້າຮ່ວມການປະມູນ, ເຊັນສັນຍາ, ກວດກາຄວາມຄືບໜ້າຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການທີ່ລັດລົງທຶນ ຂອງບັນດາກົມ;
 5. ຊຸກຍູ້ ຄຊປປລ ແຕ່ລະຂັ້ນ, ກົມ ແລະ ຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດທີ່ຂຶ້ນກັບ, ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະ ກິດ – ສັງຄົມ ແລະ ແຜນພັດທະນາຊາວໜຸ່ມ – ເຍົາວະຊົນ;
 • ປະຕິບັດໜ້າທີ່ອື່ນໆ ທີ່ຂັ້ນເທິງມອບໝາຍໃຫ້.

6.3    ພະແນກ ຄຸ້ມຄອງ ບໍລິຫານ

ພະແນກບໍລິຫານ ແມ່ນກົງຈັກຊ່ວຍວຽກຫ້ອງການ ແລະ ມີໜ້າທີ່ ຄື:

 • ຄົ້ນຄວ້າຮ່າງນິຕິກຳຄຸ້ມຄອງ, ຂື້ນທະບຽນ ແລະ ຕິດຕາມການເຄື່ອນຍ້າຍວັດຖຸ-ອຸປະກອນ, ພາຫະນະ, ຄຸ້ມ ຄອງອາຄານ, ຊັບສົມບັດ, ລະບົບໄຟຟ້າ – ນໍ້າປະປາທົ່ວສູນກາງ ຊປປລ;
 • ສ້າງເງື່ອນໄຂ ແລະ ອຳນວຍຄວາມສະດວກດ້ານວັດຖຸ – ອຸປະກອນ, ພາຫະນະ, ນ້ຳມັນຕາມແຜນການ ແລະ ປະກອບເຄື່ອງໃຊ້ຫ້ອງການ ໃຫ້ແຕ່ລະກົມ ຕາມເງື່ອນໄຂຕົວຈິງ;
 • ເຮັດໜ້າທີ່ຄຸ້ມຄອງ, ຂື້ນທະບຽນ ແລະ ກວດກາປະຈຳຫົກເດືອນ, ປະຈຳປີ ວັດຖຸສີ່ງຂອງ, ພາຫະນະ, ອຸປະ ກອນ, ສຳນັກງານ, ຂອບເຂດເນື້ອທີ່ດິນ ແລະ ຊັບສິນຂອງລັດທົ່ວສູນກາງ ຊປປລ ດ້ວຍວິທີການຕ່າງໆ ແນໃສ່ຮັບປະກັນການໃຊ້ງານຢ່າງມີປະສິດຜົນ ແລະ ຍາວນານ;
 • ຂື້ນບັນຊີຄຸ້ມຄອງ ແລະ ເກັບຮັກສາເຄື່ອງຄອມພິວເຕີ, ເຄື່ອງອີເລັກໂຕຼນິກ ແລະ ເຄື່ອງມືຮັບ ໃຊ້ປະເພດ ຕ່າງໆ ທີ່ນອນຢູ່ໃນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງພະແນກ;
 • ຄົ້ນຄວ້າຂື້ນແຜນກໍ່ສ້າງອາຄານໃໝ່, ຈັດຊື້ໃໝ່, ແຜນນຳໃຊ້, ແຜນສ້ອມແປງ ແລະ ແຜນບຳລຸງຮັກສາ ຊັບສົມບັດ, ພາຫະນະ, ສຳນັກງານ, ວັດຖຸ- ອຸປະກອນ, ການປົກປັກຮັກສາ – ສ້ອມແປງ ເຄື່ອງໄຟຟ້າ – ນໍ້າ ປະປາ ທົ່ວສູນກາງ ຊປປລ;
 • ເປັນເຈົ້າການຈັດສັນຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍ ແລະ ເບີ່ງແຍງຄວາມສະອາດທົ່ວສູນກາງ ຊປປລ;
 • ຮັບປະກັນການນຳໃຊ້ພາຫະນະ ເພື່ອການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຂອງການນຳ, ວຽກງານບັນດາກົມທົ່ວສູນກາງ ຊປປລ ແລະ ຮັບໃຊ້ແຂກ ຫຼື ຜູ້ແທນຕ່າງໆ;
 • ປະສານສົມທົບກັບພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເພື່ອຮັກສາຄວາມສະຫງົບ, ຄວາມປອດໄພທົ່ວສຳນັກງານສູນ ກາງ ຊປປລ;
 • ປະຕິບັດໜ້າທີ່ອື່ນໆ ທີ່ຂັ້ນເທິງມອບໝາຍໃຫ້.

6.4  ພະແນກ ການເງິນ

ພະແນກການເງິນ ເປັນກົງຈັກຊ່ວຍວຽກຫ້ອງການ ແລະ ມີໜ້າທີ່ ຄື:

6.4.1    ຄົ້ນຄວ້າ,  ເຊື່ອມຊືມ ຂໍ້ກຳນົດ,  ກົດລະບຽບ,  ລະບຽບການຕ່າງໆ  ແລະ ກົດໝາຍກ່ຽວກັບວຽກງານບັນ ຊີ – ການເງິນ ແລະ ງົບປະມານ;

6.4.2   ເປັນເຈົ້າການຄົ້ນຄວ້າສ້າງນິຕິກຳ ແລະ ລະບອບ-ລະບຽບຄຸ້ມຄອງການເງິນລວມສູນປະຕູດຽວ ທົ່ວສູນ ກາງ ຊປປລ;

6.4.3  ຄຸ້ມຄອງບັນຊີ – ການເງິນ, ເງິນງົບປະມານ, ຄັງເງິນສົດ, ລາຍຮັບດ້ານວິຊາການ ແລະ ລາຍຮັບຕ່າງໆ ຂອງສູນກາງ ຊປປລ ໃຫ້ເປັນລະບົບ;

6.4.4  ປະຕິບັດການເບີກຈ່າຍເງິນເດືອນ, ເງິນອຸດໜູນ, ລົງເຮັດວຽກ, ສຳລະຄ່າໃຊ້ຈ່າຍບໍລິຫານ, ຄ່າສ້ອມ ແປງ,ເງິນເດີນທາງ, ເງິນແຮງງານ, ເງິນນະໂຍບາຍ, ເງິນປິ່ນປົວ ແລະ ອື່ນໆ ທີ່ນອນໃນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງ ພະແນກ ຕາມການອະນຸມັດຂອງຂັ້ນເທີງ;

6.4.5  ສ້າງ ແລະ ປະກອບເອກະສານດ້ານການເງິນ ແລະ ງົບປະມານ ຂໍອະນຸມັດລາຍເຊັນຈາກ ຫົວໜ້າ ຫ້ອງການແລະ ຜູ້ມີສິດເຊັນຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນລະບຽບການເງິນແຕ່ລະໄລຍະ;

6.4.6  ສະຫຼຸບ ແລະ ລາຍງານ ສະພາບການເຄື່ອນໄຫວດ້ານບັນຊີ – ການເງິນ, ງົບປະມານ ແລະ ຄັງເງິນສົດປະຈຳ ເດືອນ, ປະຈຳງວດ, ປະຈຳ 6 ເດືອນ ແລະ ປະຈໍາປີ ໃຫ້ຫົວໜ້າຫ້ອງການ, ຄະນະຫ້ອງການ, ຄະນະເລຂາທິການ ສູນກາງ ຊປປລ ຫຼື ໃນກໍລະນີຈຳເປັນ ອາດລາຍງານ ເປັນລາຍອາທິດ.

6.4.7  ປະຕິບັດໜ້າທີ່ອື່ນໆ ຕາມການມອບໝາຍຂອງຂັ້ນເທິງ.

6.5  ພະແນກ ພິທີການ 

ພະແນກ ພິທີການ ແມ່ນກົງຈັກຊ່ວຍວຽກຫ້ອງການ ແລະ ມີໜ້າທີ່ ຄື:

 • ລົງທະບຽນ, ບັນທຶກ, ແຈກຢາຍເອກະສານຂາເຂົ້າ – ຂາອອກ, ຕິດຕາມທຸກຂັ້ນຕອນການຈໍລະຈອນເອກະ ສານຢ່າງລະອຽດ ແລະ ຈັດສັນຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍດ້ານເອກະສານຂອງການນຳເພື່ອສາມາດກວດ ກາໄດ້ ແລະ ຄຸ້ມຄອງຕາປະທັບທົ່ວສູນກາງ ຊປປລ;
 • ເປັນເຈົ້າການຂື້ນແຜນການຕ້ອນຮັບແຂກ-ສົ່ງແຂກ ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ພ້ອມທັງອຳນວຍ ຄວາມສະດວກດ້ານພິທີການຕ່າງໆ ໂດຍມີການປະສານສົມທົບກັບພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ;
 • ປະຕິບັດໜ້າທີ່ອື່ນໆ ຕາມການມອບໝາຍຂອງຂັ້ນເທິງ.

6.6     ພະແນກ ພົວພັນຕ່າງປະເທດ

ພະແນກ ພົວພັນຕ່າງປະເທດ ແມ່ນກົງຈັກຊ່ວຍວຽກຫ້ອງການ ແລະ ມີໜ້າທີ່ ຄື:

6.6.1    ເປັນເຈົ້າການຄົ້ນຄວ້າ: ເຊື່ອມຊື່ມແນວທາງນະໂຍບາຍການຕ່າງປະເທດຂອງພັກ, ຂອງລັດ ແລະ ບັນດາສັນຍາ,ອານຸສັນຍາ, ສົນທິສັນຍາສາກົນຕ່າງໆ ເພື່ອຜັນຂະຫຍາຍມາເປັນແຜນການ,ໂຄງການ ແລະ ກິດຈະກໍາພົວພັນ – ຮ່ວມມືກັບຕ່າງປະເທດ ຕາມແນວທາງການຕ່າງປະເທດຂອງພັກ;

6.6.2   ເປັນເຈົ້າການສ້າງແຜນການເຄື່ອນໄຫວ ໃນຂົງເຂດວຽກງານພົວພັນຕ່າງປະເທດ  ຂອງສູນກາງ ຊປປລແລະ ສະຫຼຸບການເຄື່ອນໄຫວໃນແຕ່ລະໄລຍະ;

6.6.3   ເປັນເຈົ້າການເກັບກຳຂໍ້ມູນ, ຕິດຕາມສະພາບການພາຍໃນ ແລະ ສາກົນ, ເກັບກຳສະພາບການເຄື່ອນ ໄຫວວຽກງານຕ່າງປະເທດຂອງ ຄຊປປລ ແຕ່ລະຂັ້ນ;

6.6.4   ເປັນເຈົ້າການໃນການຄົ້ນຄວ້ານິຕິກຳ, ຫລັກການ, ຮູບການ, ຮູບແບບ, ກຳນົດມາດຖານບຸກຄະລາ ກອນແລະ ເງື່ອນໄຂຕ່າງໆ ຂອງຜູ້ທີ່ຈະເຮັດວຽກ ແລະ ໄປເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຕ່າງປະເທດຢູ່ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງ ປະເທດ;

6.6.5   ເປັນເຈົ້າການປະສານສົມທົບກັບກະຊວງ – ອົງການ, ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ, ສະຖານທູດ, ສະຖານກົງ ສູນ,ອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ບໍ່ຂື້ນກັບລັດຖະບານ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມ ຕາມການມອບ ໝາຍຂອງຄະນະ ເລຂາທິການສູນກາງ ຊປປລ ແລະ ຄະນະຫ້ອງການ ເພື່ອອຳນວຍຄວາມສະດວກດ້ານພິທີການທູດ,ຮັບປະກັນ ການເດີນທາງເຂົ້າ-ອອກປະເທດ ແລະ ຮັບປະກັນແນວທາງການຕ່າງປະເທດຂອງພັກ;

6.6.6  ເປັນເຈົ້າການຄົ້ນຄວ້າຮູບແບບການພົວພັນ ແລະ ຫຼັກການການຮ່ວມມືກັບບັນດາຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ ເພື່ອຍາດແຍ່ງການຊ່ວຍເຫຼືອບົນພື້ນຖານຫຼັກການ, ລະບຽບການ ແລະ ຕາມການມອບໝາຍຂອງຄະນະເລຂາ ທິການສູນກາງ ຊປປລ ແລະ ຕິດຕາມການຄຸ້ມຄອງບັນດາໂຄງການຮ່ວມມືກັບຕ່າງປະເທດ;

6.6.7   ເປັນເຈົ້າການຄົ້ນຄວ້າເນື້ອໃນບົດບັນທຶກຊ່ວຍຈຳ ແລະ ເອກະສານຍຸດທະສາດການຮ່ວມມື ດ້ານຕ່າງໆ;

6.6.8   ເປັນເຈົ້າການຂື້ນແຜນຕ້ອນຮັບ, ຈັດກອງປະຊຸມ, ສຳມະນາສາກົນ ແລະ ພາກພື້ນ ໃນລະດັບ ວິຊາການ ຢູ່ ສປປ ລາວ; ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສາກົນ ແລະ ພາກພື້ນ ທີ່ຈັດຢູ່ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ຕາມການມອບ ໝາຍຂອງຄະນະເລຂາທິການ ສູນກາງ ຊປປລ ແລະ ຄະນະຫ້ອງການ;

6.6.9  ປະຕິບັດໜ້າທີ່ອື່ນໆ ຕາມການມອບໝາຍຂອງຂັ້ນເທິງ.

6.7 ພະແນກຂໍ້ມູນຂ່າວສານ:

 • ພະແນກ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ  ແມ່ນກົງຈັກຊ່ວຍວຽກຫ້ອງການ ແລະ ມີໜ້າທີ່ຄື :
 • ເກັບສຳເນົາ ແລະ ຮັກສາຊັບສົມບັດທີ່ເປັນເອກະສານ, ຂໍ້ມູນທາງລັດຖະການ ດ້ວຍລະບົບຮັກສາ ເປັນຖານ ຂໍ້ມູນແບບອີເລັກໂຕຼນິກ ໃຫ້ສາມາດນຳໃຊ້ ແລະ ຮັບໃຊ້ວຽກງານຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ;
 • ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ອຳນວຍຄວາມສະດວກດ້ານເຕັກນິກເປັນຕົ້ນ: ການຕິດຕັ້ງ, ສ້ອມແປງ ດ້ານເຕັກນິກ – ໄອທີ, ການຈັດສັນເຄື່ອງຄອມພີວເຕີ, ບໍລິການເຕັກນິກເຄື່ອງສຽງ, ບໍລິການກວດເຊັກ ແລະ ຕິດຕັ້ງລະບົບ ປ້ອງກັນໄວຣັດ;
 • ປະຕິບັດໜ້າທີ່ອື່ນໆ ຕາມການມອບໝາຍຂອງຄະນະຫ້ອງການ.

ມາດຕາ 7:   ໂຄງປະກອບບຸກຄະລາກອນ

 • ຫ້ອງການ ສູນກາງ ຊປປລ ປະກອບມີ ຫົວໜ້າຫ້ອງການ 1 ສະຫາຍ, ເຊິ່ງມີຕຳແໜ່ງບໍລິຫານ ປະເພດ 2, ໄດ້ຮັບການແຕ່ງຕັ້ງ, ປົດຕຳແໜ່ງ ຫຼື ຍົກຍ້າຍ ໂດຍຄະນະເລຂາທິການສູນກາງພັກຕາມການສະເໜີຂອງ ຄະນະຈັດຕັ້ງສູນກາງພັກ ບົນພື້ນຖານຄວາມເປັນເອກະພາບກັບຄະນະພັກ ຄະນະເລຂາທິການ ສູນກາງ ຊປປລ; ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບໂດຍກົງຕໍ່ຄະນະເລຂາທິການສູນກາງ ຊປປລ ຕໍ່ກັບຜົນສຳເລັດ ແລະ ຂໍ້ບົກ ຜ່ອງໃນການປະຕິບັດໜ້າທີ່ວຽກງານ ຕາມຂອບເຂດສິດ ທີ່ໄດ້ກຳນົດ ໄວ້ໃນຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້;
 • ຫ້ອງການສູນກາງ ຊປປລ ປະກອບມີ ຮອງຫົວໜ້າຫ້ອງການ ຈຳນວນໜຶ່ງ ເຊິ່ງມີຕຳແໜ່ງບໍລິຫານປະເພດ 3, ໄດ້ຮັບການແຕ່ງຕັ້ງ ແລະ ປົດຕຳແໜ່ງ ຫຼື ຍົກຍ້າຍ ໂດຍຄະນະເລຂາສູນກາງ ຊປປລ ບົນພື້ນຖານການ ເຫັນດີ ແລະ ເອກະພາບກັບຫົວໜ້າຫ້ອງການ ແລະ ຄະນະຈັດຕັ້ງສູນກາງພັກ ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບໂດຍ ກົງຕໍ່ຫົວໜ້າຫ້ອງການຕໍ່ກັບຜົນສໍາເລັດ ແລະ ຂໍ້ບົກຜ່ອງ ໃນການປະຕິບັດໜ້າທີ່ວຽກງານຕາມຂອບເຂດ ສິດ ທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້;
 • ຫ້ອງການສູນກາງ ຊປປລ ຍັງປະກອບມີບັນດາຫົວໜ້າພະແນກ ແລະ ຮອງຫົວໜ້າພະແນກ ເຊິ່ງໄດ້ຮັບ ການແຕ່ງຕັ້ງ, ປົດຕຳແໜ່ງ ຫຼື ຍົກຍ້າຍຈາກຄະນະເລຂາທິການສູນກາງ ຊປປລ ບົນພື້ນຖານການຄົ້ນຄວ້າ ເປັນເອກະພາບກັບຄະນະພັກ, ຄະນະຫ້ອງການ ນອກນີ້ ກໍ່ຍັງມີພະນັກງານວິຊາການ ແລະ ພະນັກງານບໍລິ ຫານ ຕາມຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການຂອງວຽກງານ.

ໝວດທີ IV

ລະບອບ, ແບບແຜນ ແລະ ວິທີເຮັດວຽກ

ມາດຕາ 8:    ຫ້ອງການສູນກາງ ຊປປລ ປະຕິບັດລະບອບ, ແບບແຜນ ແລະ ວິທີເຮັດວຽກ ດັ່ງນີ້:

 • ເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຕາມຫຼັກການລວມສູນ ປະຊາທິປະໄຕ, ນໍາພາເປັນໝູ່ຄະນະ, ມີການແບ່ງງານ ໃຫ້ບຸກ ຄົນຮັບຜິດຊອບຢ່າງຈະແຈ້ງ, ປະຕິບັດຫຼັກການຫົວໜ້າດຽວ, ປະຕິບັດໜ້າທີ່ວຽກງານ ບົນຫຼັກການ, ແນວ ທາງນະໂຍບາຍ ຂອງພັກ ແລະ ລະບຽບກົດໝາຍຂອງລັດ ພາຍໃຕ້ການຊີ້ນຳ ນຳພາຂອງຄະນະພັກ ແລະ ຄະນະເລຂາທິການ ສູນກາງ ຊປປລ;
 • ດຳເນີນການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຢ່າງມີແຜນງານ, ແຜນການ, ໂຄງການ ແລະ ກິດຈະກຳລະອຽດທີ່ມີຄວາມ ຕິດພັນກັບຂະບວນການຕົວຈິງຢູ່ຮາກຖານ, ມີການຕິດຕາມກວດກາ, ປະເມີນຜົນ,ຖອດຖອນບົດຮຽນ ແລະ ປະຕິບັດລະບອບລາຍງານ-ສ່ອງແສງວຽກງານເປັນແຕ່ລະໄລຍະ;

ໝວດທີ V

ຂໍ້ບັນຍັດສຸດທ້າຍ

ມາດຕາ 9:   ຫ້ອງການສູນກາງ ຊປປລ ເປັນຫົວໜ່ວຍການເງິນຂັ້ນໜຶ່ງ  ແລະ ມີຕາປະທັບເປັນຂອງຕົວເອງ ເພື່ອນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານວິຊາສະເພາະ;

ມາດຕາ10:  ຫ້ອງການ, ບັນດາກົມອ້ອມຂ້າງສູນກາງ ຊປປລ, ຄຊປປລ ແຕ່ລະຂັ້ນ ແລະ ພາກສ່ວນຕ່າງໆຈົ່ງ ຮັບຮູ້, ປະຕິບັດຕາມຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ຢ່າງເຂັ້ມງວດ;

ມາດຕາ 11:    ຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້  ມີຜົນສັກສິດນັບແຕ່ວັນທີ່ລົງລາຍເຊັນເປັນຕົ້ນໄປ   ແລະ  ປ່ຽນແທນຂໍ້ຕົກ ລົງຂອງຄະນະເລຂາທິການ ສູນກາງ ຊປປລ ສະບັບເລກທີ 35 / ລຂ, ລົງວັນທີ 23 ມັງກອນ 2007.

 

ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງ ຊປປລ

                                                                                                                                  ເລຂາ.