ກົມອົບຮົມ

I. ທີ່ຕັ້ງ, ພາລະບົດບາດ

1.  ທີ່ຕັ້ງ

ກົມອົບຮົມ ແມ່ນກົມໜຶ່ງໃນໂຄງປະກອບການຈັດຕັ້ງ ຂອງ ສູນກາງ ຊປປລ, ເຄື່ອນໄຫວພາຍໃຕ້ການນຳ ພາໂດຍກົງຮອບ ດ້ານ ຂອງຄະນະພັກ, ຄະນະບໍລິຫານງານ, ຄະນະເລຂາທິການ ສູນກາງ ຊປປລ. ມີຖານະທຽບເທົ່າກົມຕ່າງໆ ຂອງສູນກາງ ຊປປລ  ແລະ ບັນດາກົມຂອງອົງການພັກ, ລັດ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນຂັ້ນສູນກາງ. ກົມອົບຮົມ ຂຽນຫຍໍ້ວ່າ:     “ກອຮ“

2.  ພາລະບົດບາດ

ກົມອົບຮົມມີພາລະບົດບາດ ເປັນເສນາທິການໃຫ້ແກ່ຄະນະພັກ, ຄະນະເລຂາທິການ ສູນກາງ ຊປປລ ໃນ         ການຄົ້ນຄວ້າທິສະດີ, ພຶດຕິກຳກ່ຽວກັບວຽກງານຊາວໜຸ່ມ ເພື່ອສະໜອງໃຫ້ແກ່ການບຳລຸງສ້າງພະນັກງານ     ຊາວໜຸ່ມ ແລະຄົ້ນຄວ້າເນື້ອໃນ, ວິທີການ ເພື່ອສະໜອງໃຫ້ແກ່ການໂຄສະນາສຶກສາອົບຮົມຊາວໜຸ່ມ.

II.  ໜ້າທີ່ ແລະ ຂອບເຂດສິດ

       1.  ໜ້າທີ່

1).  ຄົ້ນຄວ້າທິດສະດີ, ພຶດຕິກຳ ກ່ຽວກັບວຽກງານຊາວໜຸ່ມ ສະໜອງເປັນຂໍ້ມູນ ເພື່ອສ້າງເປັນ ເອກະສານບຳລຸງສ້າງ ພະນັກງານຊາວໜຸ່ມ.

2).  ຄົ້ນຄວ້າ ເນື້ອໃນ, ຮູບການ, ວິທີການ ເພື່ອສະໜອງໃຫ້ແກ່ການໂຄສະນາ ສຶກສາອົບຮົມຊາວໜຸ່ມ ຕາມແຕ່ລະເປົ້າໝາຍ ໃນແຕ່ລະໄລຍະ.

3).  ຄົ້ນຄວ້າປະຫັວດ ແລະ ມູນເຊື້ອ ຂອງຄະນະຊາວໜຸ່ມປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ ແລະ ສ້າງເປັນຫໍມູນ ເຊື້ອຂອງຊາວໜຸ່ມ.

4).  ຂື້ນແຜນຈັດຊຸດຝຶກອົບຮົມ ການເມືອງການປົກຄອງ ແລະ ວຽກງານຊາວໜຸ່ມ ໃຫ້ພະນັກງານ ຊາວໜຸ່ມແຕ່ລະເປົ້າໝາຍ ໃນແຕ່ລະໄລຍະ.

5). ຂື້ນແຜນຈັດກິດຈະກຳໂຄສະນາສຶກສາອົບຮົມຊາວໜຸ່ມ ດ້ວຍເນື້ອໃນ, ຮູບການ, ວິທີການຕ່າງໆ ຕາມແຕ່ລະກຸ່ມເປົ້າໝາຍ

6). ປະຕິບັດວຽກງານອື່ນໆ ຕາມການມອບໝາຍຂອງຄະນະເລຂາທິການສູນກາງ ຊປປລ.

  2.  ຂອບເຂດສິດ.

1). ຕັດສີນທຸກວຽກງານຂອງກົມ, ນຳສະເໜີປະກອບບຸກຄະລາກອນໃສ່ຕຳແໜ່ງງານຂອງກົມ.

2). ປົກປັກຮັກສາອຸປະກອນ ແລະ ພາຫະນະທີ່ສູນກາງ ຊປປລ ປະກອບໃຫ້.

3). ປະສານສົມທົບ ກັບ ຂະແໜງການຕ່າງໆ ຕໍ່ທຸກພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບວຽກງານໂຄສະນາສຶກສາ

ອົບຮົມຊາວໜຸ່ມ ແລະ ບໍາລຸງສ້າງພະນັກງານຊາວໜຸ່ມ.

III. ໂຄງປະກອບການຈັດຕັ້ງ ບຸຄະລາກອນ

      1. ໂຄງປະກອບການຈັດຕັ້ງ

ກົມອົບຮົມປະກອບດ້ວຍ  3 ພະແນກດັ່ງນີ້:

1). ພະແນກ ອົບຮົມ

2). ພະແນກ ໂຄສະນາ

3). ພະແນກ ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ຮຽບຮຽງ.

      2. ທີ່ຕັ້ງ, ພາລະບົດບາດຂອງບັນດາພະແນກ.

ບັນດາພະແນກທີ່ນອນໃນ ໂຄງປະກອບການຈັດຕັ້ງຂອງກົມອົບຮົມ ສູນກາງ ຊປປລ ມີຖານະທຽບເທົ່າກັບ ພະແນກການຂອງບັນດາກົມ ຂອງ ກະຊວງ- ອົງການ, ອົງການຈັດຕັ້ງ ຂອງພັກ-ລັດ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນຂັ້ນສູນກາງ ແລະ ມີພາລະບົດບາດເປັນເສນາທິການໃຫ້ແກ່ຄະນະກົມ.

 

# ບັນດາເອກະສານເພີ່ມເຕີມ

Lao Youth Union logo

#   ເອກະສານ ” 60 ຄໍາຖາມ 60 ຄໍາຕອບ “

ເອກະສານ 60 ຄໍາຖາມ 60 ຄໍາຕອບເປັນເອກະສານສໍາລັບນັກຮຽນ, ນັກສຶກສາ ຜູ້ທີ່ສົນໃຈຢາກເສັງເຂົ້າເຮັດວຽກຢູ່ສູນກາງ ຊປປລ ແລະ ຜູ້ທີ່ສົນໃຈຢາກເສັງເຂົ້າຮ່ວມໂຄງການ-ທຶນແລກປ່ຽນຢູ່ຕ່າງປະເທດໂດຍຜ່ານສູນກາງ ຊປປລ.

ໝາຍເຫດ: ສໍາລັບເນື້ອໃນແມ່ນທາງຄະນະຮບຜິດຊອບກໍຄືກົມອົບຮົມສູນກາງ ຊປປລ ຈະຂໍລົງເທື່ອລະ 10 ຄໍາຖາມ-ຄໍາຕອບເປັນແຕ່ລະເດືອນໄປດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:

60 ຄໍາຖາມ 60 ຄໍາຕອບ ຕອນທີ 1