ພະແນກພິທີການ

2. ພາລະບົດບາດ

  • ພະແນກ ພິທີການ – ເລຂານຸການ

ພະແນກເລຂານຸການ – ພິທີການ ແມ່ນກົງຈັກຊ່ວຍວຽກຫ້ອງການ ແລະ ມີໜ້າທີ່ ຄື:

  • ລົງທະບຽນ, ບັນທຶກ, ແຈກຢາຍເອກະສານຂາເຂົ້າ – ຂາອອກ, ຕິດຕາມທຸກຂັ້ນຕອນການຈໍລະຈອນເອກະສານຢ່າງລະອຽດ ແລະ ຈັດສັນຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍດ້ານເອກະສານຂອງການນຳ ເພື່ອສາມາດກວດກາໄດ້ ແລະ ຄຸ້ມຄອງຕາປະທັບທົ່ວສູນກາງ ຊປປລ;
  • ເປັນເຈົ້າການຂື້ນແຜນການຕ້ອນຮັບແຂກ-ສົ່ງແຂກ ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ພ້ອມທັງອຳນວຍຄວາມສະດວກດ້ານພິທີການຕ່າງໆ ໂດຍມີການປະສານສົມທົບກັບພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ;
  • ປະຕິບັດໜ້າທີ່ອື່ນໆ ຕາມການມອບໝາຍຂອງຂັ້ນເທິງ.