ພະແນກຂໍ້ມູນຂ່າວສານ

KASAD

ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ

ສັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວັດທະນະຖາວອນ

—-—======——–

ສູນກາງ        ຊປປລ

ຄະນະບໍລິຫານງານ                                                                                                         ເລກທີ………/ລຂ

                                                                                                    ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ວັນທີ ………….

ຂໍ້ຕົກລົງ

ວ່າດ້ວຍ ພາລະບົດບາດ ສິດ ໜ້າທີ່ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວ

ຂອງພະແນກ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ

–    ອີງຕາມ ມະຕິຕົກລົງຂອງຄະນະເລຂາທິການສູນກາງພັກ ສະບັບເລກທີ 73 /ຄລສພ, ລົງວັນທີ 24 ພຶດສະພາ 2012 ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງສູນກາງ ຊປປລ.

–     ອີງຕາມ ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການປັບປຸງການຈັດຕັ້ງ ພາຍໃນຫ້ອງການສູນກາງ ຊປປລ ສະບັບເລກທີ 41/ຄນພ, ລົງວັນທີ 29/04/2015 .

ເລຂາທິການ ສູນກາງ ຊປປລ ອອກຂໍ້ຕົກລົງ:

ໝວດທີ I

ທີ່ຕັ້ງ ແລະ ພາລະບົດບາດ

ມາດຕາ 1:    ຈຸດປະສົງ:

ຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ໄດ້ກຳນົດທີ່ຕັ້ງ, ພາລະບົດບາດ, ຂອບເຂດ, ສິດ, ໂຄງປະກອບການຈັດຕັ້ງ ແລະ ແບບແຜນວິທີເຮັດວຽກຂອງພະແນກຂໍ້ມູນຂ່າວສານ.

ມາດຕາ 2:    ທີ່ຕັ້ງ ແລະ ພາລະບົດບາດ:

ພະແນກຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ຊຶ່ງຂຽນເປັນຕົວອັກສອນຫຍໍ້ວ່າ: ‘’ຂສ’’ ສັງກັດໃນໂຄງປະກອບກົງ ຈັກການຈັດ ຕັ້ງ ຂອງຫ້ອງການ ສູນກາງ ຊປປລ, ມີພາລະບົດບາດເປັນກົງຈັກຊ່ວຍວຽກຫ້ອງການ, ເປັນເສນາ ທິການໃຫ້ແກ່ຄະນະພັກ,  ຄະນະເລຂາທິການ ສູນກາງ ຊປປລ, ເປັນກະບອກສຽງ ຂອງ ສູນກາງ ຊປປລ ທີ່ນໍາໃຊ້ ລະບົບເຄື່ອຄ່າຍການສື່ສານເອເລັກໂທນິກທີ່ທັນສະໄໜ,ໃນຮູບແບບປະສົມປະສານ ແລະ ຫຼາຍຮູບແບບ, ບໍລິການ, ຄຸ້ມຄອງ, ໂຄສະນາເຜີຍແຜ່, ສຶກສາອົບຮົມຊາວໜຸ່ມ-ເຍົາວະຊົນຕາມແນວທາງຂອງພັກ, ລະບຽບກົດໝາຍຂອງລັດ, ຂອງ ຄຊປປລ, ເປັນສູນລວມຂໍ້ມູນພື້ນຖານ ສໍາລັບຊາວໜຸ່ມ-ເຍົາວະຊົນ ໃນທົ່ວປະເທດ,  ພ້ອມທັງເປັນແຫຼ່ງສະໜອງຂໍ້ມູນຂ່າວສານດ້ານການເມືອງເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ,  ວິທະຍາ ສາດ-ເຕັກໂນໂລຊີ, ສາລະໜ້າຮູ້, ສາລະບັນເທິງ ໃຫ້ແກ່ຊາວໜຸ່ມ- ເຍົາວະຊົນ,  ປະກອບ ສ່ວນຕ້ານ ປະກົດການຫຍໍ້ທໍ້  ແລະ ຕ້ານທຸກຖ້ອຍທຳນອງທີ່ບິດເບືອນຄວາມຈິງ, ເປັນເວທີປົກປ້ອງສິດ  ແລະ  ຜົນປະໂຫຍດ, ທັງສົ່ງເສີມຄວາມຮູ້, ຄວາມສາມາດ, ຫົວຄິດປະດິດສ້າງ ແລະ ພອນສະ ຫວັນຂອງ ຊາວໜຸ່ມ-ເຍົາວະຊົນລາວບັນດາເຜົ່າ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ.

ໝວດທີ II

ໜ້າທີ່ ແລະ ຂອບເຂດສິດ

 ມາດຕາ 3:    ໜ້າທີ່

 1. ຄົ້ນຄວ້າເຊື່ອມຊຶມມະຕິກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຂອງພັກ, ລະບຽບກົດໝາຍຂອງລັດ, ແຜນພັດທະນາເສດ ຖະກິດ -ສັງຄົມຂອງຊາດ, ມະຕິກອງປະຊຸມໃຫຍ່, ກົດໝາຍ, ກົດລະບຽບຂອງ ຄຊປປລ ແລະ ຂະບວນການເຄື່ອນ ໄຫວຂອງຊາວໜຸ່ມ-ເຍົາວະຊົນລາວບັນດາເຜົ່າ ດ້ວຍຮູບແບບການສື່ສານແບບປະສົມປະສານ ເພື່ອໂຄສະ ນາເຜີຍແຜ່ໃຫ້ຊາວໜຸ່ມ-ເຍົາວະຊົນລາວ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ.
 2. ເຜີຍແຜ່ຜົນງານການເຄື່ອນໄຫວຂອງ ຄຊປປລ ເປັນຕົ້ນແມ່ນ ຕົວແບບຢູ່ໃນຂົງເຂດວຽກງານຕ່າງໆ, ສະໜອງຂໍ້ມູນຂ່າວສານທາງດ້ານວັດທະນະທໍາ-ສັງຄົມ, ເສດຖະກິດວິທະຍາສາດ-ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ສະຖານະການຕ່າງໆ ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ.
 3. ຕອບໂຕ້ໄດ້ຢ່າງທັນການ ຕໍ່ຂໍ້ມູນຂ່າວສານທີ່ເປັນການບິດເບືອນຄວາມຈິງ, ການໃສ່ຮ້າຍປ້າຍສີ ຂອງກຸ່ມ ຄົນບໍ່ດີ, ທີ່ຫວັງທໍາລາຍມ້າງເພອົງການຈັດຕັ້ງຂອງພັກ-ລັດ, ການຈັດຕັ້ງຊາວໜຸ່ມ-ເຍົາວະຊົນ ພ້ອມທັງ ຕໍານິວິຈານຢ່າງຈິງຈັງຕໍ່ປະກົດການຫຍໍ້ທໍ້ຕ່າງໆ ໃນໝູ່ຊາວໜຸ່ມ-ເຍົາວະຊົນ.
 1. ພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ, ສົ່ງເສີມຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດ ແລະ ພອນສະຫວັນທາງ ດ້ານວຽກງານ ການສື່ສານເທັກໂນໂລຍີ ຂອງ ຄຊປປລ ຂັ້ນສູນກາງ, ກະຊວງ, ອົງການ, ແຂວງ ແລະ ຮາກຖານ.
 2. ຄົ້ນຄວ້າ ນໍາໃຊ້ ເຕັກໂນໂລຍີ ທີ່ທັນສະໄໜຂອງສາກົນ  ເປີດກວ້າງຕາໜ່າງເຄື່ອຄ່າຍຂໍ້ມູນຂ່າວສານ, ເຊື່ອມຕໍ່ລະຫວ່າງ ສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖີ່ນເຮັດວຽກງານການບໍລິຫານຊາວໜຸ່ມ ໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນ, ສ້າງ ແຜນການ ແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ເພື່ອເຊື່ອມຕໍ່ ແລະ ແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນກັບລະດັບພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ ເພື່ອນໍາໃຊ້ຂໍ້ມູນດັ່ງກ່າວ ມາພັດທະນາ ຊາວໜຸ່ມ-ເຍົາວະຊົນ ເພື່ອໃຫ້ ທັນກັບຍຸກໂລກາພິວັດໃນປະຈຸບັນ.
 3. ປະສານງານກັບບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ເພື່ອພັດທະນາວຽກ ງານໄອທີ ແລະ ຍາດແຍ່ງການສະໜັບສະໜູນທາງດ້ານທຶນຮອນ, ເຕັກນິກ ແລະ ວິຊາການອື່ນໆ.
 4. ຄຸ້ມຄອງອຸປະກອນທາງດ້ານໄອທີຂອງ ສູນກາງ ຊປປລ, ຄົ້ນຄ້ວາແຜນພັດທະນາໄອທີ ແລະ ແຜນການພັດ ທະນາເວັບໄຊຂອງ ສູນກາງ ຊປປລ ໃຫ້ເປັນລະບົບເຊື່ອມຕໍ່ຜ່ານຄອມພີວເຕີ ເພື່ອອຳນວຍຄວາມສະດວກ ໃຫ້ແກ່ການເຄື່ອນໄຫວຂອງວຽກງານພາຍໃນສູນກາງ ຊປປລ ລວມທັງຂະແໜງການ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ ຕາມເງື່ອນໄຂ.
 5. ຄົ້ນຄ້ວາ ແລະ ນຳສະເໜີແຜນງົບປະມານ, ແຜນການການຮ່ວມມື ແລະ ການສ້າງຕັ້ງພັດທະນາເປັນ ສູນ ໄອທີ ເພື່ອພັດທະນາລະບົບເຕັກນິກໄອທີຂອງຊາວໜຸ່ມ – ເຍົາວະຊົນລາວ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ໃຫ້ແທດ ເໝາະ ແລະ ທັນສະໄໝ.
 6. ຄົ້ນຄ້ວາສ້າງຖານເກັບກຳຂໍ້ມູນ – ຂ່າວສານ ແລະ ໃຫ້ການບໍລິການຂໍ້ມູນແກ່ພາກສ່ວນຕ່າງໆ.
 7. ສະຫລຸບລາຍງານກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານໄອທີ ເພື່ອລາຍງານ ຄະນະຫ້ອງການ ຢ່າງເປັນປົກ ກະຕິ.
 8. ປະຕິບັດໜ້າທີ່ອື່ນໆ ຕາມການມອບໝາຍຂອງຄະນະເລຂາທິການ ສູນກາງ ຊປປລ.

ມາດຕາ 4:    ຂອບເຂດສິດ

 1. ສະເໜີ ປັບປຸງແຜນການວິທີເຮັດວຽກ, ການຈັດຕັ້ງ, ການບໍລິຫານ ແລະ ການປະຕິບັດວຽກງານຂອງພະ ແນກ.
 2. ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ, ສຳມະນາ, ຝຶກອົບຮົມ ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບວຽກງານຂອງ ພະແນກ ແລະ ຕາມການມອບໝາຍຂອງຂັ້ນເທິງ.
 3. ປະສານງານກັບບັນດາກົມ, ຂະແໜງການຕ່າງໆອ້ອມຂ້າງ ສູນກາງ ຊປປລ, ທັງພົວພັນໂດຍກົງສູນຂໍ້ມູນ ຂ່າວ ສານ ຂອງ ພັກ-ລັດ ແລະ ສູນກາງສືສານທີ່ທັນສະໄໝ ຂອງອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນດ້ວຍກັນ.
 4. ສະເໜີຂັ້ນເທິງ ໃນການຕໍານິວິຈານ ຕອບໂຕ້ກຸ່ມຄົນບໍ່ດີ, ບິດເບືອນຄວາມຈິງຢ່າງທັນການ, ແລກປ່ຽນ ຂໍ້ມູນ ແລະ ສະກັດກັ້ນການທໍາລາຍຂໍ້ມູນທີ່ເປັນຍຸດທະສາດ ທັງນີ້ກໍ່ເພື່ອປົກປ້ອງແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງ ພັກ-ລັດຖະບານ.
 5. ປົກປັກຮັກສາ, ຄຸ້ມຄອງວັດຖຸ-ອຸປະກອນ ແລະ ພາຫະນະຕ່າງໆທີ່ການຈັດຕັ້ງມອບໝາຍໃຫ້ຢ່າງມີປະສິດ ທິຜົນ.
 6. ມີສິດລົງລາຍເຊັນ, ກວດກາ ແລະ ຕັດສິນບັນຫາຕ່າງໆ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບວຽກງານຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ລະບົບການສື່ສານທີ່ທັນສະໄໝ ພາຍໃນພະແນກ ແລະ ພາກສ່ວນອື່ນໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.
 7. ສິດໃນການນຳສະເໜີແຜນການຄຸ້ມຄອງ, ແຜນຮ່ວມມື, ແຜນຍາດແຍ່ງການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານໄອທີ ແລະ ແຜນສ້າງຕັ້ງ ສູນໄອທີຢູ່ ສູນກາງ ຊປປລ.
 8. ສິດໃນການນຳສະເໜີປັບປຸງບາງນິຕິກຳ, ຂໍ້ກຳນົດ, ລະບຽບການ ແລະ ນະໂຍບາຍຕ່າງໆທີ່ເຫັນວ່າບໍ່ສອດ ຄ່ອງ ຫຼື ນຳສະເໜີບາງນິຕິກຳໃໝ່ກ່ຽວກັບລະບົບຂໍ້ມູນ – ຂ່າວສານ ແລະ ຄຸ້ມຄອງເຕັກນິກໄອທີ ເພື່ອໃຫ້ມີຄວາມແທດ ເໝາະກັບສະພາບການຂອງແຕ່ລະໄລຍະ.
 9. ສິດໃນການນຳສະເໜີບັນດາບັນຫາຕ່າງໆທີ່ຕິດພັນກັບວຽກງານຂອງ ພະແນກຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ໂດຍຜ່ານຄະ ນະຫ້ອງການ ຫາ ຄະນະເລຂາທິການ ສູນກາງ ຊປປລ.

ໝວດທີ III

ໂຄງປະກອບການຈັດຕັ້ງ

ມາດຕາ 5 :   ໂຄງປະກອບກົງຈັກ

ກ.    ພະແນກ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ປະກອບມີ 3 ໜ່ວຍງານ ຄື :

 1. ໜ່ວຍງານ ສໍາເນົາຂໍ້ມູນ, ວິໄຈຂໍ້ມູນ ແລະ ຄຸ້ມຄອງເຕັກນິກດ້ານໄອທີ.
 2. ໜ່ວຍງານ ຜະລິດອອກແບບ ການສື່ສານ(ກາຕຸນ ແລະ ເວັບໄຊ).
 3. ໜ່ວຍງານ ຄຸ້ມຄອງລະບົບ ຊອບແວ ແລະ ຮາດແວ

ຂ. ໂຄງປະກອບບຸກຄະລາກອນ

ພະແນກ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ປະກອບມີ:

 1. ຫົວໜ້າພະແນກ 1 ທ່ານ ເຊີ່ງໄດ້ຮັບການແຕ່ງຕັ້ງ ຫຼື ປົດຕຳແໜ່ງໂດຍເລຂາຄະນະບໍລິຫານງານ ສູນກາງ ຊປປລ ຕາມການສະເໜີຂອງໜ່ວຍພັກ ບົນພື້ນຖານຄວາມເປັນເອກະພາບ ກັບ ຄະນະຫ້ອງການ ສູນກາງ ຊປປລ.
 2. ຮອງຫົວໜ້າພະແນກ 1 ທ່ານ ເຊີ່ງໄດ້ຮັບການແຕ່ງຕັ້ງ ຫຼື ປົດຕຳແໜ່ງໂດຍເລຂາຄະນະ ບໍລິຫານງານ ສູນກາງ ຊປປລ ຕາມການສະເໜີຂອງໜ່ວຍພັກ ບົນພື້ນຖານຄວາມເປັນເອກະພາບ ກັບ ຄະນະຫ້ອງການ ສູນກາງ ຊປປລ.
 3. ຫົວໜ້າຂະແໜງ, ຮອງຫົວໜ້າຂະແໜງ ແລະ ພະນັກງານວິຊາການຊ່ວຍວຽກຈຳນວນໜຶ່ງ ຕາມຄວາມ ຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການຂອງໜ້າທີ່ວຽກງານ.

ມາດຕາ 6 :   ມອບໃຫ້ພະແນກ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ຄົ້ນຄ້ວາການກຳນົດບັນດາຕຳແໜ່ງງານໃຫ້ລະອຽດເພື່ອຮັບ ຮອງໃຫ້ແກ່ການບັນຈຸສັບຊ້ອນລັດຖະກອນເຂົ້າໃສ່ຕຳແໜ່ງງານ ແລະ ວິຊາສະເພາະຂອງແຕ່ລະຄົນ.

ໝວດທີ IV

ລະບອບແບບແຜນວິທີເຮັດວຽກ

ມາດຕາ 7:    ພະແນກ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ປະກອບມີ ປະຕິບັດລະບອບວິທີເຮັດວຽກ ດັ່ງນີ້ :

 1. ເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຕາມຫຼັກການລວມສູນປະຊາທິປະໄຕ, ນຳພາ ແລະ ຕົກລົງເປັນໝູ່ຄະນະ ບັນດາວຽກທີ່ ສຳຄັນຂອງພະແນກ, ເສີມຂະຫຍາຍບົດບາດຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງລະບອບຫົວໜ້າດຽວ, ມີການແບ່ງ ງານໃຫ້ບຸກຄົນຮັບຜິດຊອບຢ່າງຈະແຈ້ງ, ປະຕິບັດວຽກງານຢ່າງມີແຜນການ, ແຜນງານ, ມີຈຸດສຸມ ແລະ ມີເປົ້າໝາຍ ໂດຍສອດຄ່ອງກັບແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພັກ, ກົດໝາຍຂອງລັດ, ກົດໝາຍ ແລະ ກົດລະບຽບຂອງຊາວໜຸ່ມ ປະຊາຊົນ ປະຕິວັດລາວ ຢ່າງເຂັ້ມງວດ ພາຍໃຕ້ການຊີ້ນຳ-ນຳພາຂອງຄະນະພັກ, ຄະນະເລຂາທິການ ແລະ ຄະນະຫ້ອງການ ແລະ ສູນກາງ ຊປປລ.
 2. ເປັນສູນກາງສື່ສານສໍາລັບຊາວໜຸ່ມ-ເຍົາວະຊົນທີ່ເຮັດວຽກງານການນໍາໃຊ້ສື່ເອເລັກໂຕນິກທີ່ທັນສະໄໝ ແລະ ການສະໜອງຂໍ້ມູນ ໃນການສຶກສາອົບຮົມແນວຄິດຂອງຊາວໜຸ່ມ-ເຍົາວະຊົນຂອງ ສູນກາງ ຊປປລ, ດັ່ງນັ້ນ ຮູບການເຄື່ອນໄຫວ ແລະ  ແບບແຜນວິທີການເຮັດວຽກ ແມ່ນ ອີງໃສ່ກົງຈັກການຈັດຕັ້ງຂອງ ຕົນເອງ ແລະ ລະບົບເຄື່ອຄ່າຍການສືສານທີ່ທັນສະໄໝໂດຍເຊື່ອມຕໍ່ ຄຊປປລ ສູນກາງ, ກະຊວງ, ອົງການ, ແຂວງ ແລະ ອົງການຕ່າງໆ.
 3. ມີການປະສານສົມທົບກັບພະແນກການຕ່າງໆພາຍໃນ ສູນກາງ ຊປປລ ຢ່າງເປັນປະຈຳ; ພ້ອມທັງມີການ ສະຫຼຸບຕີລາຄາ, ຖອດຖອນບົດຮຽນ ແລະ ປະຕິບັດລະບອບລາຍງານສ່ອງແສງວຽກງານໃຫ້ຫ້ອງການ ຢ່າງ ເປັນປົກະຕິ.
 4. ສ້າງເງື່ອນໄຂໃຫ້ທຸກຄົນມີໂອກາດເສີມຂະຫຍາຍຫົວຄິດປະດິດສ້າງ, ນຳໃຊ້ຄວາມຮູ້ ຄວາມສາມາດ ພ້ອມ ທັງຍົກສູງຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງແຕ່ລະຄົນ.

ໝວດທີ V

     ຂໍ້ບັນຍັດສຸດທ້າຍ

ມາດຕາ :    ຫ້ອງການ, ບັນດາກົມອ້ອມຂ້າງສູນກາງ ຊປປລ ແລະ ບັນດາພະແນກການ ຈົ່ງຮັບຮູ້ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ຢ່າງເຂັ້ມງວດ.

ມາດຕາ :   ຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ ມີຜົນສັກສິດນັບແຕ່ມື້ລົງລາຍເຊັນເປັນຕົ້ນໄປ.

ຄະນະບໍລິຫານງານ ສູນກາງ ຊປປລ

              ເລຂາ