ພະແນກຄຸ້ມຄອງ-ບໍລິຫານ

2. ພາລະບົດບາດ

ພະແນກ ຄຸ້ມຄອງ ບໍລິຫານ

ພະແນກບໍລິຫານ ແມ່ນກົງຈັກຊ່ວຍວຽກຫ້ອງການ ແລະ ມີໜ້າທີ່ ຄື:

  • ຄົ້ນຄວ້າຮ່າງນິຕິກຳຄຸ້ມຄອງ, ຂື້ນທະບຽນ ແລະ ຕິດຕາມການເຄື່ອນຍ້າຍວັດຖຸ-ອຸປະກອນ, ພາຫະນະ, ຄຸ້ມຄອງອາຄານ, ຊັບສົມບັດ, ລະບົບໄຟຟ້າ – ນໍ້າປະປາທົ່ວສູນກາງ ຊປປລ;
  • ສ້າງເງື່ອນໄຂ ແລະ ອຳນວຍຄວາມສະດວກດ້ານວັດຖຸ – ອຸປະກອນ, ພາຫະນະ, ນ້ຳມັນຕາມແຜນການ ແລະ ປະກອບເຄື່ອງໃຊ້ຫ້ອງການ ໃຫ້ແຕ່ລະກົມ ຕາມເງື່ອນໄຂຕົວຈິງ;
  • ເຮັດໜ້າທີ່ຄຸ້ມຄອງ, ຂື້ນທະບຽນ ແລະ ກວດກາປະຈຳຫົກເດືອນ, ປະຈຳປີ ວັດຖຸສີ່ງຂອງ, ພາຫະນະ, ອຸປະກອນ, ສຳນັກງານ, ຂອບເຂດເນື້ອທີ່ດິນ ແລະ ຊັບສິນຂອງລັດທົ່ວສູນກາງ ຊປປລ ດ້ວຍວິທີການຕ່າງໆ ແນໃສ່ຮັບປະກັນການໃຊ້ງານຢ່າງມີປະສິດຜົນ ແລະ ຍາວນານ;
  • ຂື້ນບັນຊີຄຸ້ມຄອງ ແລະ ເກັບຮັກສາເຄື່ອງຄອມພິວເຕີ, ເຄື່ອງອີເລັກໂຕຼນິກ ແລະ ເຄື່ອງມືຮັບ ໃຊ້ປະເພດຕ່າງໆ ທີ່ນອນຢູ່ໃນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງພະແນກ;
  • ຄົ້ນຄວ້າຂື້ນແຜນກໍ່ສ້າງອາຄານໃໝ່, ຈັດຊື້ໃໝ່, ແຜນນຳໃຊ້, ແຜນສ້ອມແປງ ແລະ ແຜນບຳລຸງຮັກສາຊັບສົມບັດ, ພາຫະນະ, ສຳນັກງານ, ວັດຖຸ- ອຸປະກອນ, ການປົກປັກຮັກສາ – ສ້ອມແປງ ເຄື່ອງໄຟຟ້າ – ນໍ້າປະປາ ທົ່ວສູນກາງ ຊປປລ;
  • ເປັນເຈົ້າການຈັດສັນຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍ ແລະ ເບີ່ງແຍງຄວາມສະອາດທົ່ວສູນກາງ ຊປປລ;
  • ຮັບປະກັນການນຳໃຊ້ພາຫະນະ ເພື່ອການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຂອງການນຳ, ວຽກງານບັນດາກົມທົ່ວສູນກາງ ຊປປລ ແລະ ຮັບໃຊ້ແຂກ ຫຼື ຜູ້ແທນຕ່າງໆ;
  • ປະສານສົມທົບກັບພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເພື່ອຮັກສາຄວາມສະຫງົບ, ຄວາມປອດໄພທົ່ວສຳນັກງານສູນກາງ ຊປປລ;
  • ປະຕິບັດໜ້າທີ່ອື່ນໆ ທີ່ຂັ້ນເທິງມອບໝາຍໃຫ້.