ພະແນກແຜນການ

  1. ໂຄງຮ່າງການຈັດຕັ້ງພະແນກເສດຖະກິດແຜນການ

ການຈັດຕັ້ງພະແນກເສດຖະກິດ

2. ພາລະບົດບາດ6.2  ພະແນກເສດຖະກິດ – ແຜນການ

ພະແນກ ເສດຖະກິດ – ແຜນການ ແມ່ນກົງຈັກຊ່ວຍວຽກຫ້ອງການ ແລະ ມີໜ້າທີ່ ຄື:

6.2.1     ວຽກເສດຖະກິດ

  1. ຕິດຕາມ, ປະສານສົມທົບ ແລະ ນຳເອົາຂໍ້ສະເໜີ ຫຼື ຄຳເຫັນຕ່າງໆ ແລະ ສັງລວມສະພາບຕ່າງໆຂອງສະມາ ຄົມນັກທຸລະກິດໜຸ່ມແຫ່ງຊາດ ແລະ ຂອງຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດ ແລະ ປະເມີນປະສິດທິຜົນ ທາງດ້ານການ ບໍລິຫານ ແລະ ການດຳເນີນທຸລະກິດໃນແຕ່ລະໄລຍະ ເພື່ອລາຍງານຕໍ່ຄະນະຫ້ອງການ ແລະ ຄະນະເລຂາທິ ການສູນກາງ ຊປປລ;
  2. ປະສານສົມທົບກັບ ຄຊປປລ ແຕ່ລະຂັ້ນ ແລະ ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ເພື່ອຄຸ້ມຄອງ ແລະ ສົ່ງເສີມການຜະລິດ, ການສ້າງເງື່ອນໄຂທີ່ເອື້ອອຳນວຍໃນການດຳເນີນທຸລະກິດ ແລະ ການຄ້າຂອງຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດທີ່ຂຶ້ນກັບ ສູນກາງ ຊປປລ ໃນທົ່ວປະເທດ;
  3. ຄົ້ນຄວ້າຂໍ້ກຳນົດ, ລະບຽບການ ແລະ ຂໍ້ສັນຍາຜູກພັນກັບຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດຕ່າງໆທີ່ມີແຜນການຮ່ວມມື ກັບສູນກາງ ຊປປລ;
  4. ປະສານສົມທົບກັບ ຄຊປປລ ແຕ່ລະຂັ້ນ ເກັບກໍາສະພາບຄວາມອາດສາມາດ ດ້ານເສດຖະກິດ-ທຸລະກິດ ເພື່ອວາງແຜນການສ້າງ ແລະ ຂະຫຍາຍຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດ-ການຜະລິດ;
  5. ນຳສະເໜີຂັ້ນເທິງ ພິຈາລະນາໃນການຍົກເລີກ ຫຼື ລົບລ້າງສັນຍາກັບຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດທີ່ເຫັນວ່າບໍ່ມີປະ ສິດທິຜົນ ຫຼື ບໍ່ປະຕິບັດຕໍ່ລະບຽບ ຫຼື ສັນຍາ ແລະ ພັນທະຂອງລັດ;

6.2.2 ວຽກແຜນການ

  1. ຕິດຕາມ, ຊຸກຍູ້ ຄຊປປລ ແຕ່ລະຂັ້ນ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາໂຄງການ ແລະ ແຜນການລົງທຶນ ຂອງລັດທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸມັດໃຫ້ບັນລຸຕາມຄາດໝາຍ ແລະ ຕີລາຄາ – ປະເມີນປະສິດທິຜົນຂອງການຈັດຕັ້ງປະ ຕິບັດ ເພື່ອລາຍງານຕໍ່ຂັ້ນເທີງ;
  2. ເຂົ້າຮ່ວມການປະມູນ, ເຊັນສັນຍາ, ກວດກາຄວາມຄືບໜ້າຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການທີ່ລັດລົງທຶນ ຂອງບັນດາກົມ;
  3. ຊຸກຍູ້ ຄຊປປລ ແຕ່ລະຂັ້ນ, ກົມ ແລະ ຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດທີ່ຂຶ້ນກັບ, ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດ ຖະກິດ – ສັງຄົມ ແລະ ແຜນພັດທະນາຊາວໜຸ່ມ – ເຍົາວະຊົນ;
  • ປະຕິບັດໜ້າທີ່ອື່ນໆ ທີ່ຂັ້ນເທິງມອບໝາຍໃຫ້.

ເປັນເຈົ້າການຄົ້ນຄວ້າວາງແຜນການເຄື່ອນໄຫວຂອງສູນກາງ ຊປປລ ຮອດທ້ອງຖີ່ນ ;ຂື້ນແຜນຍາດແຍ່ງທຶນ, ປະສານສົມທົບກັບ ຄຊປປລ ແຕ່ລະຂັ້ນ ແລະ ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຈັດສັນງົບປະມານ, ກຳນົດມູນຄ່າການລົງ ທຶນຂອງລັດ, ທຶນສົມທົບຂອງລັດເຂົ້າໃນໂຄງການລົງທຶນຂອງຕ່າງ ປະເທດ ໃຫ້ບັນດາກົມອ້ອມຂ້າງສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນໃຫ້ສົມເຫດສົມຜົນ ແລະ ສອດຄ່ອງກັບລະບຽບການ ແລະ ກົດໝາຍຂອງລັດເພື່ອສະເໜີຄະນະເລຂາ ທິການ ສູນກາງ ຊປປລ ພິຈາລະນາ ;