ພະແນກການເງີນ

2. ພາລະບົດບາດ

  • ພະແນກ ການເງິນ

ພະແນກການເງິນ ເປັນກົງຈັກຊ່ວຍວຽກຫ້ອງການ ແລະ ມີໜ້າທີ່ ຄື:

6.4.1    ຄົ້ນຄວ້າ,  ເຊື່ອມຊືມ ຂໍ້ກຳນົດ,  ກົດລະບຽບ,  ລະບຽບການຕ່າງໆ  ແລະ ກົດໝາຍກ່ຽວກັບວຽກງານ  ບັນຊີ – ການເງິນ ແລະ ງົບປະມານ;

6.4.2   ເປັນເຈົ້າການຄົ້ນຄວ້າສ້າງນິຕິກຳ ແລະ ລະບອບ-ລະບຽບຄຸ້ມຄອງການເງິນລວມສູນປະຕູດຽວ ທົ່ວສູນ ກາງ ຊປປລ;

6.4.3  ຄຸ້ມຄອງບັນຊີ – ການເງິນ, ເງິນງົບປະມານ, ຄັງເງິນສົດ, ລາຍຮັບດ້ານວິຊາການ ແລະ ລາຍຮັບຕ່າງໆ ຂອງ ສູນກາງ ຊປປລ ໃຫ້ເປັນລະບົບ;

6.4.4  ປະຕິບັດການເບີກຈ່າຍເງິນເດືອນ, ເງິນອຸດໜູນ, ລົງເຮັດວຽກ, ສຳລະຄ່າໃຊ້ຈ່າຍບໍລິຫານ, ຄ່າສ້ອມແປງ, ເງິນເດີນທາງ, ເງິນແຮງງານ, ເງິນນະໂຍບາຍ, ເງິນປິ່ນປົວ ແລະ ອື່ນໆ ທີ່ນອນໃນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງພະແນກ ຕາມການອະນຸມັດຂອງຂັ້ນເທີງ;

6.4.5  ສ້າງ ແລະ ປະກອບເອກະສານດ້ານການເງິນ ແລະ ງົບປະມານ ຂໍອະນຸມັດລາຍເຊັນຈາກ ຫົວໜ້າຫ້ອງການ  ແລະ ຜູ້ມີສິດເຊັນຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນລະບຽບການເງິນແຕ່ລະໄລຍະ;

6.4.6  ສະຫຼຸບ ແລະ ລາຍງານ ສະພາບການເຄື່ອນໄຫວດ້ານບັນຊີ – ການເງິນ, ງົບປະມານ ແລະ ຄັງເງິນສົດປະຈຳເດືອນ, ປະຈຳງວດ, ປະຈຳ 6 ເດືອນ ແລະ ປະຈໍາປີ ໃຫ້ຫົວໜ້າຫ້ອງການ, ຄະນະຫ້ອງການ, ຄະນະເລຂາ ທິການສູນກາງ ຊປປລ ຫຼື ໃນກໍລະນີຈຳເປັນ ອາດລາຍງານ ເປັນລາຍອາທິດ.

6.4.7  ປະຕິບັດໜ້າທີ່ອື່ນໆ ຕາມການມອບໝາຍຂອງຂັ້ນເທິງ.