ພະແນກພົວພັນຕ່າງປະເທດ

2. ພາລະບົດບາດ

6.6     ພະແນກ ພົວພັນຕ່າງປະເທດ

ພະແນກ ພົວພັນຕ່າງປະເທດ ແມ່ນກົງຈັກຊ່ວຍວຽກຫ້ອງການ ແລະ ມີໜ້າທີ່ ຄື:

6.6.1    ເປັນເຈົ້າການຄົ້ນຄວ້າ: ເຊື່ອມຊື່ມແນວທາງນະໂຍບາຍການຕ່າງປະເທດຂອງພັກ, ຂອງລັດ ແລະ ບັນດາສັນຍາ,ອານຸສັນຍາ, ສົນທິສັນຍາສາກົນຕ່າງໆ ເພື່ອຜັນຂະຫຍາຍມາເປັນແຜນການ,ໂຄງການ ແລະ ກິດຈະກໍາພົວພັນ – ຮ່ວມມືກັບຕ່າງປະເທດ ຕາມແນວທາງການຕ່າງປະເທດຂອງພັກ;

6.6.2   ເປັນເຈົ້າການສ້າງແຜນການເຄື່ອນໄຫວ ໃນຂົງເຂດວຽກງານພົວພັນຕ່າງປະເທດ  ຂອງສູນກາງ ຊປປລ  ແລະ ສະຫຼຸບການເຄື່ອນໄຫວໃນແຕ່ລະໄລຍະ;

6.6.3   ເປັນເຈົ້າການເກັບກຳຂໍ້ມູນ, ຕິດຕາມສະພາບການພາຍໃນ ແລະ ສາກົນ, ເກັບກຳສະພາບການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຕ່າງປະເທດຂອງ ຄຊປປລ ແຕ່ລະຂັ້ນ;

6.6.4   ເປັນເຈົ້າການໃນການຄົ້ນຄວ້ານິຕິກຳ, ຫລັກການ, ຮູບການ, ຮູບແບບ, ກຳນົດມາດຖານບຸກຄະລາກອນ ແລະ ເງື່ອນໄຂຕ່າງໆ ຂອງຜູ້ທີ່ຈະເຮັດວຽກ ແລະ ໄປເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຕ່າງປະເທດຢູ່ພາຍໃນ ແລະຕ່າງປະເທດ;

6.6.5   ເປັນເຈົ້າການປະສານສົມທົບກັບກະຊວງ – ອົງການ, ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ, ສະຖານທູດ, ສະຖານກົງສູນ,  ອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ບໍ່ຂື້ນກັບລັດຖະບານ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມ ຕາມການມອບໝາຍຂອງຄະນະເລຂາທິການສູນກາງ ຊປປລ ແລະ ຄະນະຫ້ອງການ ເພື່ອອຳນວຍຄວາມສະດວກດ້ານພິທີການທູດ,ຮັບປະກັນການເດີນທາງເຂົ້າ-ອອກປະເທດ ແລະ ຮັບປະກັນແນວທາງການຕ່າງປະເທດຂອງພັກ;

6.6.6  ເປັນເຈົ້າການຄົ້ນຄວ້າຮູບແບບການພົວພັນ ແລະ ຫຼັກການການຮ່ວມມືກັບບັນດາຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ ເພື່ອຍາດແຍ່ງການຊ່ວຍເຫຼືອບົນພື້ນຖານຫຼັກການ, ລະບຽບການ ແລະ ຕາມການມອບໝາຍຂອງຄະນະເລຂາທິການສູນກາງ ຊປປລ ແລະ ຕິດຕາມການຄຸ້ມຄອງບັນດາໂຄງການຮ່ວມມືກັບຕ່າງປະເທດ;

6.6.7   ເປັນເຈົ້າການຄົ້ນຄວ້າເນື້ອໃນບົດບັນທຶກຊ່ວຍຈຳ ແລະ ເອກະສານຍຸດທະສາດການຮ່ວມມື ດ້ານຕ່າງໆ;

6.6.8   ເປັນເຈົ້າການຂື້ນແຜນຕ້ອນຮັບ, ຈັດກອງປະຊຸມ, ສຳມະນາສາກົນ ແລະ ພາກພື້ນ ໃນລະດັບ ວິຊາການຢູ່ ສປປລາວ; ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສາກົນ ແລະ ພາກພື້ນ ທີ່ຈັດຢູ່ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ຕາມການ ມອບໝາຍຂອງຄະນະເລຂາທິການ ສູນກາງ ຊປປລ ແລະ ຄະນະຫ້ອງການ;

6.6.9  ປະຕິບັດໜ້າທີ່ອື່ນໆ ຕາມການມອບໝາຍຂອງຂັ້ນເທິງ.