ພະແນກຄົ້ນຄວ້າສັງລວມ ແລະ ເລຂານຸການ

 1. ໂຄ່ງຮ່າງການຈັດຕັ້ງພະແນກຄົ້ນຄວ້າສັງລວມ ແລະ ເລຂານຸການ

ພະແນກຄົ້ນຄວ້າ

2. ພາລະບົດບາດ

 6.1      ພະແນກ ຄົ້ນຄວ້າ – ສັງລວມ

ພະແນກ ຄົ້ນຄວ້າ – ສັງລວມ ແມ່ນກົງຈັກຊ່ວຍວຽກຫ້ອງການ ແລະ ມີໜ້າທີ່ຄື :

 1. ຄົ້ນຄວ້າ-ວິໄຈບັນຫາສຳຄັນຕ່າງໆ ທີ່ຕິດພັນກັບວຽກງານວິຊາສະເພາະໃຫ້ລະອຽດ, ຕີລາຄາບັນຫາຢ່າງຈະ ແຈ້ງ ເພື່ອລາຍງານ ແລະ ຂໍທິດຊີ້ນຳຈາກຂັ້ນເທີງ
 2. ສັງລວມບັນດາບັນຫາ, ສະພາບການຕ່າງໆ, ຄຳຄິດ, ຄຳເຫັນ ແລະ ຂໍ້ສະເໜີຕ່າງໆຈາກ ຄຊປປລ ແຕ່ລະຂັ້ນ ແລະ ພາກສ່ວນຕ່າງໆ ເພື່ອລາຍງານໃຫ້ຫ້ອງການຢ່າງປົກກະຕິ ;
 3. ເກັບສຳເນົາ ແລະ ຮັກສາຊັບສົມບັດທີ່ເປັນເອກະສານ, ຂໍ້ມູນທາງລັດຖະການ ດ້ວຍລະບົບຮັກສາເປັນເອກະ ສານ, ຮາດດິດ, ແຜ່ນຊີດີ ແລະ ເປັນຖານຂໍ້ມູນແບບອີເລັກໂຕຼນິກ ໃຫ້ສາມາດນຳໃຊ້ ແລະ ຮັບໃຊ້ວຽກງານ ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ;
 4. ເຂົ້າຮ່ວມ ແລະ ເຮັດບົດບັນທຶກທຸກໆກອງປະຊຸມ, ການໂອ້ລົມ, ການຊີ້ນຳຂອງຄະນະເລຂາ ຫຼື ຄະນະຫ້ອງ ການພ້ອມທັງຕິດຕາມຜົນການຊີ້ນໍາຂອງຄະນະພັກ, ຄະນະເລຂາທິການສູນກາງ ຊປປລ, ມະຕິກອງປະຊຸມ ຕ່າງໆ ແລະ ຄໍາເຫັນຊີ້ນໍາຂອງຄະນະຫ້ອງການ ເພື່ອສັງລວມ ແລະ ລາຍງານ;
 5. ອໍານວຍຄວາມສະດວດກດ້ານເອກະສານ-ຂໍ້ມູນ, ອອກແບບ ແລະ ຮ່າງຮູບແບບເອກະສານທາງລັດຖະການ ເພື່ອຮັບໃຊ້ວຽກງານຊາວໜຸ່ມ – ເຍົາວະຊົນດ້ວຍລະບົບການສົ່ງຖ່າຍຂໍ້ມູນທຳມະດາ ຫຼື ດ້ວຍລະບົບອີເລັກ ໂຕຼນິກ ;
 6. ປະຕິບັດໜ້າທີ່ອື່ນໆ ຕາມການມອບໝາຍຂອງຄະນະຫ້ອງການ.
 7. ກະກຽມບົດໂອ້ລົມ ແລະ ບົດປະກອບຄຳເຫັນໃຫ້ການນຳ;
 8. ຂຶ້ນແຜນຈັດສັນຕາຕະລາງການເຄື່ອນໄຫວ ຂອງການນຳແຕ່ລະທ່ານ ພ້ອມທັງຕິດຕາມການເຄື່ອນໄຫວ ຂອງການນຳ ເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພ
 9. ຄົ້ນຄວ້າ, ການວິເຄາະ – ວິໄຈ ບັນຫາຕ່າງໆ ເພື່ອສັງລວມນໍາສະເໜີວິທີໃນການແກ້ໄຂ ຫຼື ວິທີທາງອອກ ຂອງບັນຫາໃຫ້ຂັ້ນເທິງມີທິດຊີ້ນຳ;
 10. ເອົາທິດຊີ້ນຳຂອງຂັ້ນເທິງ ສະເໜີຕໍ່ຫ້ອງການ, ກົມຕ່າງໆເພື່ອຜັນຂະຫຍາຍ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃຫ້ມີປະ ສິດທິຜົນ;
 11. ເປັນຈຸດປະສານງານ ລະຫວ່າງ ຂັ້ນເທີງ ກັບ ຂັ້ນລຸ່ມ ແລະ ລະຫວ່າງ ພາກສ່ວນຕ່າງໆ ທັງ ພາຍໃນ ແລະ ພາຍນອກ ຕາມການຊີ້ນຳ;
 12. ສ້າງແຜນຄວາມຕ້ອງການດ້ານວັດຖຸ – ອຸປະກອນ ແລະ ສິ່ງຂອງຕ່າງໆທີ່ຈໍາເປັນ ເພື່ອຮັບໃຊ້ໃຫ້ແກ່ການ ເຄື່ອນໄຫວປະຈຳວັນ
 13. ປະຕິບັດໜ້າທີ່ອື່ນໆ ຕາມການມອບໝາຍຂອງຂັ້ນເທິງ.