ພະແນກຄົ້ນຄວ້າ-ຮຽບຮຽງ

I.  ທີ່ຕັ້ງ, ພາລະບົດບາດ ແລະ ໜ້າທີ່ຂອງພະແນກຄົ້ນຄ້ວາ ແລະ ຮຽບຮຽງ

1. ທີ່ຕັ້ງ, ພາລະບົດບາດຂອງພະແນກຄົ້ນຄ້ວາ ແລະ ຮຽບຮຽງ

ພະແນກຄົ້ນຄ້ວາ ແລະ ຮຽບຮຽງແມ່ນພະແນກໜຶ່ງທີ່ນອນໃນ ໂຄງປະກອບການຈັດຕັ້ງຂອງກົມອົບຮົມ ສູນກາງ ຊປປລ ມີຖານະທຽບເທົ່າກັບ ພະແນກການຂອງບັນດາກົມ ຂອງ ກະຊວງ- ອົງການ, ອົງການຈັດຕັ້ງ ຂອງພັກ-ລັດ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນຂັ້ນສູນກາງ ແລະ ມີພາລະບົດບາດເປັນເສນາທິການໃຫ້ແກ່ຄະນະກົມ.

2. ໜ້າທີ່ຂອງພະແນກຄົ້ນຄ້ວາ ແລະ ຮຽບຮຽງ

1).  ຄົ້ນຄວ້າ ເຊື່ອມຊືມ ແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພັກ-ລັດ, ກົດລະບຽບ, ກົດໝາຍຂອງ ຄຊປປລ, ແຜນຍຸດທະສາດຊາວໜຸ່ມ, ເອກະສານຕ່າງໆ ຂອງ ຄຊປປລ ເພື່ອຫັນເປັນແຜນການ ໂຄງການຂອງວຽກຕົນ.

2).  ເກັບກຳທ້ອນໂຮມຂໍ້ມູນດ້ານເອກະສານ, ວັດຖຸພັນ ທີກ່ຽວພັນເຖິງປະຫວັດມຸນເຊື້ອຂອງຊາວໜຸ່ມ ແລະ ມູນເຊື້ອອັນດີງາມຂອງຊາດ;

3). ຄົ້ນຄວ້າ-ຮຽບຮຽງເນື້ອໃນບັນດາເອກະສານສືກສາອົບຮົມຊາວໜູ່ມແຕ່ລະເປົ້າໝາຍ, ຫຼັກສູດວຽກງານຊາວໜຸ່ມ ໄລຍະສັ້ນ, ໄລຍະຍາວ(ປະລິນຍາຕີ) ເພື່ອບຳລູງກໍ່ສ້າງພະນັກງານຊາວໜູ່ມໃນ ແຕ່ລະຂັ້ນ.

4). ສຳຫຼວດເກັບກຳສະພາບແນວຄິດ, ຈິດຕະສາດ ແລະ ຄວາມມຸ່ງມາດປາດຖະໜາຂອງຊາວໜຸ່ມຕາມສາຊາອາຊີບ.