ພະແນກຄຸ້ມຄອງການຈັດຕັ້ງຊາວໜຸ່ມເປີດກວ້າງ

ພະແນກ ຄຸ້ມຄອງການຈັດຕັ້ງຊາວໜຸ່ມເປີດກວ້າງແມ່ນ ກົງຈັກຊ່ວຍວຽກຂອງກົມຂະບວນການທີ່ຄື:

  1. ຄົ້ນຄວ້າຮູບການຈັດຕັ້ງ, ການເຄື່ອນໄຫວ ແລະ ສະເໜີຂໍສ້າງຕັ້ງບັນດາການຈັດຕັ້ງສະມາ ຄົມຊາວໜຸ່ມ ເປີດກວ້າງເຊັ່ນ: ສະມາຄົມ, ສະໂມສອນ, ອາສາສະໝັກ ແນໃສ່ເຕົ້າໂຮມຊາວໜຸ່ມເຂົ້າການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພັກ ໃຫ້ປະກົດຜົນເປັນຈິງ;
  2. ຊຸກຍູ້, ຕິດຕາມ,  ກວດກາ   ແລະ   ຄຸ້ມຄອງບັນດາສະມາຄົມຊາວໜຸ່ມເປີດກວ້າງ ໃຫ້ມີຄວາມໜັກແໜ້ນ ແລະ ເຄື່ອນໄຫວໄດ້ດີ;
  1. ກະກຽມບັນດາຮູບການ, ເນື້ອໃນ, ວິທີການ ແລະ ນິຕິກຳຕ່າງໆ ພ້ອມທັງປະສານສົມທົບກັບທຸກພາກສ່ວນ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເພື່ອກະກຽມສ້າງຕັ້ງສະຫະພັນຊາວໜຸ່ມ
  2. ສະຫຼຸບ, ຖອດຖອນບົດຮຽນ ຈາກການເຄື່ອນໄຫວຂະບວນການຊາວໜຸ່ມ ໃນແຕ່ລະໄລຍະຢ່າງເປັນປະຈຳ

ໂຄຮ່າງການຈັດຕັ້ງບຸຄະລະກອນຂອງພະແນກຄຸ້ມຄອງການຈັດຕັ້ງຊາວໜຸ່ມເປີດກ້າງ