ກົມພັດທະນາວິ​ຊາ​ຊີບ

 ພາລະບົດບາດຂອງກົມພັດທະນາວິຊາຊີບ

ໝວດທີ I

ທີ່ຕັ້ງ, ພາລະບົດບາດ

ມາດຕາ 1. ທີ່ຕັ້ງ

      ກົມພັດທະນາວິຊາຊີບ ແມ່ນກົມໜຶ່ງໃນກົງຈັກການຈັດຕັ້ງ ຂອງສູນກາງ ຊປປລ, ເຄື່ອນໄຫວພາຍໃຕ້ການນຳພາໂດຍກົງຮອບດ້ານຂອງຄະນະພັກ, ຄະນະເລຂາທິການສູນກາງ ຊປປລ, ມີຖານະທຽບເທົ່າກົມຕ່າງໆຂອງອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນຂັ້ນສູນກາງ ແລະ ຂັ້ນກົມຂອງອົງການຈັດຕັ້ງພັກລັດ, ພົວພັນ ແລະ ປະສານ ສົມທົບກັບບັນດາກົມຕ່າງໆ ຂອງອົງການພັກ-ລັດ ແລະ ອົງການຈັດ ຕັ້ງມະຫາ ຊົນຂັ້ນສູນກາງ ບົນພື້ນຖານຫຼັກການລວມສູນປະຊາທິປະໄຕ ມີຊື່ຫຍໍ້ວ່າກພວຊ “ .

ມາດຕາ 2. ພາລະບົດບາດ

ກົມພັດທະນາວິຊາຊີບ ມີພາລະບົດບາດເປັນ ເສນາທິການໃຫ້ແກ່ຄະນະພັກ, ຄະນະເລຂາທິການ ສູນກາງ ຊປປລ ໃນການຄົ້ນຄ້ວາ, ວາງແຜນພັດທະນາວິຊາຊີບ, ຄວາມຮູ້ດ້ານຕ່າງໆ ແລະ ສົ່ງເສີມວຽກເຮັດງານ

         ທໍາໃຫ້ແກ່ຊາວໜຸ່ມລາວບັນດາເຜົ່າໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ.

 

ໝວດທີ II

ໜ້າທີ່ ແລະ ຂອບເຂດສິດ

ມາດຕາ 3. ໜ້າທີ່

    3.1. ຄົ້ນຄວ້າ, ເຊື່ອມຊຶມ ແລະ ກໍາແໜ້ນແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພັກ, ກົດໝາຍຂອງລັດ, ມະຕິກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຂອງຊາວໜຸ່ມ ແລະ ຜັນຂະຫຍາຍໃຫ້ເປັນແຜນການ, ໂຄງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ໃນແຕ່ລະໄລຍະ;

 • ສຶກສາອົບຮົມຊາວໜຸ່ມ ໃຫ້ກາຍເປັນພົນລະເມືອງດີຂອງຊາດ,   ຮູ້ພັດທະນາຕົນເອງ,   ຍົກລະດັບຄວາມຮູ້, ຄວາມສາມາດ, ພັດທະນາສີມືແຮງງານ ແລະ ປະກອບອາຊີບຢ່າງຊອບທໍາ ເພື່ອສ້າງລາຍຮັບໃຫ້ແກ່ຕົນເອງ ແລະ ຄອບຄົວ
 • ສົມທົບກັບພາກສ່ວນຕ່າງໆ ເກັບກໍາຂໍ້ມູນດ້ານແຮງງານຊາວໜຸ່ມ, ສຶກສາຄວາມຕ້ອງການດ້ານວິຊາຊີບ  ຂອງຊາວໜຸ່ມ, ສຶກສາຕະຫຼາດແຮງງານເພື່ອຕອບສະໜອງໃຫ້ແກ່ການຝຶກອົບຮົມ ວິຊາຊີບ ແລະ ພັດທະ ນາສີມືແຮງງານຂອງຊາວໜຸ່ມ;
 • ຄົ້ນຄວ້າຮູບແບບ, ວິທີການ ການຝຶກອົບຮົມວິຊາຊີບ, ຄວາມຮູ້ດ້ານຕ່າງໆ ແລະ ການພັດທະນາສີມືແຮງ ງານໃຫ້ຊາວໜຸ່ມ ເພື່ອຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການຂອງຕະຫຼາດແຮງງານຢູ່ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ;
 • ປະສານສົມທົບກັບກະຊວງແຮງງານ, ອົງການຈັດຕັ້ງສັງຄົມ ແລະ ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງເພື່ອຝຶກອົບຮົມວິຊາ ຊີບ, ພັດທະນາສີມືແຮງງານ ແລະ ສົ່ງເສີມວຽກເຮັດງານທໍາໃຫ້ແກ່ຊາວໜຸ່ມ;
 • ຄົ້ນຄວ້າກໍ່ສ້າງ, ປັບປຸງ, ຕິດຕາມ ສູນຝຶກອົບຮົມວິຊາຊີບຂອງຊາວໜຸ່ມ ໃນທົ່ວປະເທດເພື່ອຕອບສະໜອງ ໃຫ້ແກ່ ການຝຶກອົບຮົມວິຊາຊີບ ແລະ ຄວາມຮູ້ດ້ານຕ່າງໆ;
 • ກໍ່ສ້າງ, ຍົກລະດັບຄວາມຮູ້, ຄວາມສາມາດ ແລະ ວິຊາສະເພາະໃຫ້ພະນັກງານ ແລະ ຄູຝຶກຂອງສູນຝຶກອົບ ຮົມວິຊາຊີບ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ;
 • ຄຸ້ມຄອງ, ນໍາໃຊ້ ແລະ ປົກປັກຮັກສາອາຄານ, ອຸປະກອນທີ່ຢູ່ໃນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງກົມ;
 • ປະສານ ແລະ ສົມທົບກັບກະຊວງສຶກສາ, ພາກສ່ວນຕ່າງໆ ເພື່ອສ້າງເງື່ອນໄຂອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ ບັນດາສູນໄດ້ປັບປຸງໂຄງການຫຼັກສູດ, ວິຊາຊີບດ້ານຕ່າງໆ ໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການໃນ ແຕ່ລະໄລຍະ;
 • ຂົນຂວາຍ, ຮ່ວມ ແລະ ຍາດແຍ່ງເອົາການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານວິຊາການ, ທຶນຮອນຈາກພາກລັດ,ເອກະຊົນ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງຕ່າງໆ ຢູ່ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ເພື່ອພັດທະນາວິຊາຊີບຊາວໜຸ່ມ;
 • ປະຕິບັດໜ້າທີ່ອື່ນໆ ຕາມການມອບໝາຍຂອງ ຄະນະເລຂາທິການ ສູນກາງ ຊປປລ;

 ມາດຕາ 4. ຂອບເຂດສິດ

 • 1. ນໍາສະເໜີເພື່ອຂໍອະນຸມັດຈາກຄະນະພັກ, ຄະນະເລຂາທິການ ສູນກາງ ຊປປລ ກ່ຽວກັບການປັບປຸງການ ຈັດຕັ້ງ, ປະຕິບັດນະໂຍບາຍ, ປະຕິບັດວິໄນຕໍ່ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ທີ່ຢູ່ໃນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ;
 • 2. ຈັດຕັ້ງ, ຄຸ້ມຄອງ, ຊີ້ນໍາ-ນໍາພາ ແລະ ຕັດສິນວຽກງານໃນຂອບເຂດຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ;
 • 3. ປະກອບຄໍາຄິດຄໍາເຫັນ, ສະເໜີບັນຫາຕ່າງໆ ເຂົ້າໃນບົດສະຫຼຸບ, ແຜນການ ແລະ ເອກະສານຕ່າງໆ ຂອງ ສູນກາງ ຊປປລ;
 • 4. ສົມທົບກັບຄະນະບໍລິຫານງານ ຊປປລ ແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງເພື່ອກວດກາ, ສະຫຼຸບຕີລາຄາ, ຖອດຖອນ ບົດຮຽນການເຄື່ອນໄຫວຂອງບັນດາ ສູນຝຶກອົບຮົມວິຊາຊີບຢູ່ທ້ອງຖິ່ນເພື່ອລາຍງານໃຫ້ຄະນະເລຂາທິການ ສູນກາງ ຊປປລ.

ໝວດທີ III

ໂຄງປະກອບການຈັດຕັ້ງ ແລະ ບຸກຄະລາກອນ

   ມາດຕາ 5:   ໂຄງປະກອບກົງຈັກ

               ກົມພັດທະນາ ວິຊາຊີບປະກອບດ້ວຍ 2 ພະແນກ ແລະ ໜຶ່ງສູນ:

  1. ພະແນກວາງແຜນພັດທະນາ
  2. ພະແນກສົ່ງເສີມວຽກເຮັດງານທຳ
  3. ສູນຝຶກອົບຮົມວິຊາຊີບຊາວໜຸ່ມ

ໝາຍເຫດ: ສູນຝຶກອົບຮົມວິຊາຊີບຊາວໜຸ່ມ ໄດ້ກຳນົດທີ່ຕັ້ງ ແລະ ພາລະບົດບາດສະເພາະ.

   ມາດຕ6: ພາລະບົດບາດ ແລະ ໜ້າທີ່ຂອງບັນດາພະແນກ:

         ບັນດາພະແນກທີ່ນອນໃນໂຄງປະກອບ ການຈັດຕັ້ງຂອງກົມພັດທະນາວິຊາາຊີບ   ມີຖານະທຽບເທົ່າ ກັບ ພະແນກຂອງບັນດາກະຊວງ-ອົງການຕ່າງໆຂອງການຈັດຕັ້ງພັກ-ລັດ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນຂັ້ນສູນກາງ ຊຶ່ງມີລາຍລະອຽດຄື:

6.1:   ພະແນກວາງແຜນພັດທະນາ: ແມ່ນກົງຈັກຊ່ວຍວຽກຂອງກົມພັດທະນາວິຊາຊີບມີໜ້າທີ່ຄື:

 1. ເກັບກໍາຂໍ້ມູນ, ສຶກສາຄົ້ນຄວ້າວິຊາຊີບດ້ານຕ່າງໆ ອີງໃສ່ຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການຂອງຕະຫຼາດແຮງງານ ເພື່ອຈັດອົບຮົມໃຫ້ແກ່ຊາວໜຸ່ມ;
 2. ຄົ້ນຄວ້າ, ວາງແຜນຝຶກອົບຮົມວິຊາຊີບ, ຄວາມຮູ້ດ້ານຕ່າງໆຕາມແຜນການພັດທະນາຊາວໜຸ່ມ ແລະ ເຍົາ ວະຊົນ;
 3. ຄົ້ນຄວ້າ, ວາງແຜນ ແລະ ຍາດແຍ່ງການຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານທຶນຮອນ, ວິຊາການ ຈາກພາກສ່ວນຕ່າງໆ ຢູ່ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ເພື່ອພັດທະນາຄວາມຮູ້ ແລະ ວິຊາຊີບໃຫ້ແກ່ຊາວໜຸ່ມ.
 4. ຂື້ນແຜນການກໍ່ສ້າງ,  ປັບປຸງ ແລະ ຍົກລະດັບໃຫ້ພະນັກງານ, ຄູຝຶກເພື່ອຕອບສະໜອງຕາມຄວາມຮຽກ ຮ້ອງຕ້ອງການຂອງບັນດາສູນໃນທົ່ວປະເທດ;
 5. ສົມທົບກັບພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ຍົກລະດັບວິຊາການ ດ້ານຕ່າງໆ ໃຫ້ຄູຝຶກເພື່ອຕອບສະໜອງຕາມຄວາມ ຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການ ຂອງການຮຽນ-ການສອນ;
 6. ເກັບກຳຂໍ້ມູນ, ສຶກສາ ຄົ້ນຄວ້າ ເພື່ອວາງແຜນການສ້າງຕັ້ງ ແລະ ປັບປຸງສູນຝຶກອົບຮົມວິຊາຊີບຢູ່ບັນ ດາແຂວງໃຫ້ກາຍເປັນບ່ອນຝຶກ ວິຊາຊີບ ແລະ ເຄື່ອນໄຫວຂອງຊາວໜຸ່ມ;
 7. ຄົ້ນຄວ້າ, ສ້າງ ແລະ ປັບປຸງ ໂຄງການຫຼັກສູດວິຊາຊີບຕ່າງໆ ໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການ ຂອງຕະຫຼາດແຮງງານໃນແຕ່ລະໄລຍະ;
 8. ຕິດຕາມ, ຊຸກຍູ້, ກວດກາ ແລະ ສະຫຼຸບລາຍງານການເຄື່ອນໄຫວຂອງບັນດາສູນໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ຢ່າງເປັນລະບົບ;
 9. ຈັດວາງຕາຕະລາງເຮັດວຽກ, ຕິດຕາມ, ກວດກາ ແລະ ຊຸກຍູ້ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຂອງກົມ;
 10. ສ້າງແຜນການເຄື່ອນໄຫວປະຈຳເດືອນ, 3 ເດືອນ, 6 ເດືອນ, ໜຶ່ງປີ, ແຜນການຍາວນານ ແລະ ສະຫຼຸບລາຍ ງານການເຄື່ອນໄຫວຂອງພະແນກເປັນແຕ່ລະໄລຍະໃຫ້ຄະນະກົມ;
 11. ຄົ້ນຄວ້າ, ສັງລວມ, ວາງແຜນການເຄື່ອນໄຫວປະຈຳເດືອນ, 3 ເດືອນ, 6 ເດືອນ, 1 ປີ ແລະ ແຜນຍາວນານ ແລະ ສະຫຼຸບລາຍງານການເຄື່ອນໄຫວຂອງກົມໃຫ້ຄະນະ ເລຂາທິການສູນກາງ ຊປປລ;
 12. ຂື້ນແຜນງົບປະມານ ແລະ ບໍລິຫານງົບປະມານຂອງກົມພັດທະນາວິຊາຊີບ;
 13. ບໍລິຫານວຽກງານປະຈຳວັນ, ຮັບ ແລະ ແຈກຢາຍເອກະສານເຂົ້າ-ອອກ, ຈັດລະບຽບສາລະບັນຂາເຂົ້າ-ຂາ ອອກພິທີການ, ຮັບແຂກ, ໂທລະສັບ, ການພິມ;
 14. ຄຸ້ມຄອງ, ນຳໃຊ້ ແລະ ບຳລຸງຮັກສາ ພາຫະນະ, ອຸປະກອນ ເຄື່ອງໃຊ້ຫ້ອງການ, ສະຖານທີ່ ຫຼື ຫ້ອງເຮັດວຽກ ຂອງກົມ;
 15. ຄຸ້ມຄອງ, ປົກປັກຮັກສາຕາປະທັບ ແລະ ຕາຈ້ຳຊື່ຂອງຫົວໜ້າກົມ ແລະ ຮອງຫົວໜ້າກົມ;
 16. ປະຕິບັດໜ້າທີ່ອື່ນໆ ຕາມການມອບໝາຍຂອງຫົວໜ້າກົມ;

6.2:   ພະແນກ ສົົ່ງເສີມວຽກເຮັດງານທຳ ແມ່ນກົງຈັກຊ່ວຍວຽກຂອງກົມພັດທະນາວິຊາຊີບມີໜ້າທີ່ຄື:

 1. ສຶກສາຄົ້ນຄວ້າ ເພື່ອກຳແໜ້ນນະໂຍບາຍ, ລະບຽບການ, ລະບົບ ແລະ ຮູບແບບການສົ່ງເສີມວຽກ ເຮັດງານ ທຳຢູ່ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ເພື່ອສ້າງເປັນແຜນການເຄື່ອນໄຫວ;
 2. ປະສານສົມທົບກັບ ກະຊວງແຮງງານ, ບໍລິສັດ, ໂຮງຈັກ, ໂຮງງານ ແລະ ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງເພື່ອສ້າງເງື່ອນ ໄຂ ແລະ ສົ່ງເສີມໃຫ້ແກ່ຊາວໜຸ່ມມີວຽກເຮັດງານທຳ;
 3. ໃຫ້ຄຳແນະນຳກ່ຽວກັບການປະກອບອາຊີບໃຫ້ແກ່ຊາວໜຸ່ມຜູ້ບໍ່ມີວຽກເຮັດງານທຳ;
 4. ສົມທົບກັບບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງຂອງພັກ-ລັດ, ບັນດາຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດທັງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ ເພື່ອຄົ້ນຄວ້າ ຊອກຫາແຫຼ່ງທຶນສະໜັບສະໜູນ ແລະ ສົ່ງເສີມໃຫ້ຊາວໜຸ່ມໄດ້ສ້າງກິດຈະກຳເປັນຂອງຕົນ ເອງພາຍຫຼັງທີ່ຮຽນຈົບວິຊາຊີບ;
 1. ສ້າງແຜນການເຄື່ອນໄຫວປະຈຳເດືອນ, 3 ເດືອນ, 6 ເດືອນ, 1 ປີ, ແຜນການຍາວນານ ແລະ ສະຫຼຸບລາຍ ງານການເຄື່ອນໄຫວຂອງພະແນກເປັນແຕ່ລະໄລຍະໃຫ້ຄະນະກົມ;
 2. ປະຕິບັດໜ້າທີ່ອື່ນໆ ຕາມການມອບໝາຍຂອງຫົວໜ້າກົມ;

6.3: ສູນຝຶກອົບຮົມວິຊາຊີບຊາວໜຸ່ມ: ແມ່ນກົງຈັກຊ່ວຍວຽກຂອງກົມພັດທະນາວິຊາຊີບ ມີໜ້າທີ່ຄື:

 1. ວາງແຜນ ການຈັດຝຶກອົບຮົມວິຊາຊີບ ແລະ ຄວາມຮູ້ດ້ານຕ່າງໆ ໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບແຜນພັດທະນາຊາວ ໜຸ່ມ-ເຍົາວະຊົນ;
 2. ຄົ້ນຄວ້າປັບປຸງໂຄງການຫຼັກສູດຝຶກອົບຮົມວິຊາຊີບ ແລະ ຄວາມຮູ້ດ້ານຕ່າງໆ ໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບແຜນພັດ ທະນາຊາວໜຸ່ມ-ເຍົາວະຊົນ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການຂອງຕະຫຼາດແຮງງານ;
 1. ດຳເນີນການຝຶກອົບຮົມ ວິຊາຊີບ ແລະ ຈັດຕັ້ງການຮຽນ-ການສອນ ຄວາມຮູ້ດ້ານຕ່າງໆໃຫ້ແກ່ຊາວ ໜຸ່ມ-ເຍົາວະຊົນ ຕາມແຜນການທີ່ໄດ້ວາງໄວ້;
 2. ຄຸ້ມຄອງ, ປົກປັກາຮັກສາ ຊັບສົມບັດລວມຂອງສູນຝຶກອົບຮົບ;
 3. ສ້າງແຜນການເຄື່ອນໄຫວປະຈຳເດືອນ, 3 ເດືອນ, 6 ເດືອນ, 1 ປີ, ແຜນການຍາວນານ ແລະ ສະຫຼຸບ ລາຍງານການເຄື່ອນໄຫວຂອງພະແນກເປັນແຕ່ລະໄລຍະໃຫ້ຫົວໜ້າກົມ;
 4. ຄົ້ນຄວ້າ, ກຳນົດລະບຽບການຕ່າງໆສະເພາະຂອງສູນ ໃນການຄຸ້ມຄອງ, ບໍລິຫານການຝຶກອົບຮົມວິຊາຊີບ ແລະ ການຮຽນ-ການສອນ;
 5. ເກັບກໍາລາຍຮັບການຂຶ້ນທະບຽນຄ່າຮຽນ, ລາຍຮັບວິຊາການອື່ນໆ ແລ້ວສົ່ງໃຫ້ໜ່ວຍບໍໍຫານງົບປະມານ ຂອງກົມເປັນຜູ້ຄຸ້ມຄອງ;
 6. ຂຶ້ນແຜນໃຊ້ຈ່າຍຂອງສູນເຊັ່ນ: ແຜນການໃຊ້ຈ່າຍອຸປະກອນການຮັບໃຊ້ວຽກງານວິຊາສະເພາະ ແລະ ວຽກ ງານຕ່າງໆຂອງສູນ ເພື່ອຂໍອະນຸມັດຈາກຫົວໜ້າກົມ;
 7. ປະຕິບັດໜ້າທີ່ອື່ນໆ ຕາມການມອບໝາຍຂອງຄະນະກົມ.