ພະແນກປ້ອງກັນພັກ-ພະນັກງານ

ພະແນກປ້ອງກັນພັກ-ພະນັກງານ

 •  ປ້ອງກັນພັກ
 1. ຄົ້ນຄວ້າ, ເຊື່ອມຊຶມ ແລະ ກຳແໜ້ນແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພັກ, ທິດທາງການເມືອງຂອງລັດ, ຂອງຄະນະຈັດຕັ້ງສູນກາງພັກ, ມະຕິກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຂອງ ຄຊປປລ ແຕ່ລະໄລຍະຕາມແຕ່ລະສະໄໝຂອງກອງປະຊຸມ;
 2. ຄົ້ນຄ້ວາທີ່ຕັ້ງ-ພາລະບົດບາດ ຂອງ ຄຊປປລ , ໂຄງປະກອບການຈັດຕັ້ງ ຄຊປປລ ແຕ່ລະຂັ້ນ ກ່ຽວກັບວຽກງານປ້ອງກັນພັກແລະສະມາຊິກພັກ;
 3. ເກັບກຳສະພາບການເຄື່ອນໄຫວຂອງຄະນະພັກ, ຄະນະໜ່ວຍພັກ, ສະມາຊິກພັກ;
 4. ຄົ້ນຄ້ວາແລະ ຫັນເອົາວຽກງານປ້ອງກັນພັກ ແລະ ສະມາຊິກພະນັກງານມາເປັນໂຄງການ ແລະ ແຜນການລະອຽດຂອງພະແນກຕາມແຕ່ລະໄລຍະເພື່ອໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບແຜນການຂອງໜ່ວຍພັກ ແລະ ຄະນະພັກ, ເພື່ອຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃຫ້ປະກົດຜົນເປັນຈິງ;
 5. ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ກຳນົດວິທີຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກ່ຽວກັບວຽກງານປ້ອງກັນພັກ ຂອງແຕ່ລະໜ່ວຍພັກ, ຄະນະພັກສູນກາງ ຊປປລ ແຕ່ລະໄລຍະໃຫ້ຖືກຕ້ອງ;
 6. ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ປະສານສົມທົບກັບບັນດາພະແນກການ, ຂະແໜງການ, ໜ່ວຍງານເພື່ອກຳສະພາບການເມືອງພາຍໃນຂອງແຕ່ລະໜ່ວຍພັກໃນແຕ່ລະໄລຍະເພື່ອລາຍງານຄະນະພັກສູນກາງຊປປລ;
 7. ຮັບ, ຄົ້ນຄ້ວາ ເອກະສານການຮ້ອງຟ້ອງສະມາຊິກພັກຂອງສູນກາງ ຊປປລ ເພື່ອນຳສະເໜີຂັ້ນເທິງພິຈາລະນາ ແລະ ຢັ້ງຢືນເພື່ອຊອກຫາຄວາມເປັນຈິງ ແລະ ຄວາມເປັນທຳຕໍ່ສະມາຊິກພັກ;
 8. ພົວພັນ ແລະ ລາຍງານຂໍ້ມູນສະຖິຕິຂອງສະມາຊິກພັກຂອງສູນກາງ ຊປປລ ແລະ ປະຫວັດໃຫ້ຄະນະຈັດຕັ້ງ ສູນກາງພັກຮັບຊາບ;
 9. ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ປະສານສົມທົບກັບບັນດາໜ່ວຍພັກຂອງສູນກາງ ຊປປລ ໃນການຕິດຕາມ, ການຕີລາຄາຄຸນນະພາບການນຳພາຂອງການຈັດຕັ້ງພັກ ແລະ ສະມາຊິກພັກພາຍໃນໜ່ວຍພັກຂອງຕົນຕາມແຕ່ລະໄລຍະ;
 10. ປະສານສົມທົບທາງດ້ານວິຊາການກັບກົມປ້ອງກັນພັກ – ພະນັກງານ ຂອງຄະນະຈັດຕັ້ງສູນກາງພັກຕາມແຕ່ ລະໄລຍະ ແລະ ສະຫຼຸບລາຍງານໃຫ້ຂັ້ນເທິງເປັນປະຈຳ;
 • ພັກພະນັກງານ
 1. ພົວພັນປະສານສົມທົບກັບບັນດາພະແນກ ຂອງສຳນັກສູນກາງ ຊປປລ ເພື່ອກຳສະພາບພະນັກງານດ້ານແນວຄິດ – ການເມືອງ;
 2. ປະສານສົມທົບກັບກົມ ທີ່ຂຶ້ນກັບສິດຄຸ້ມຄອງຂອງຕົນ ເພື່ອລາຍງານສະພາບການພະນັກງານໃນແຕ່ລະໄລຍະ ໃຫ້ຂັ້ນເທິງຮັບຊາບ;
 3. ຄົ້ນຄວ້າ, ຕິດຕາມ, ເກັບກຳຂໍ້ມູນ, ກວດກາປະຫວັດ ຂອງພະນັກງານ, ປະສານສົມທົບກັບບັນດາການຈັດຕັ້ງ ທີ່ມີສິດກ່ຽວຂ້ອງໃນການເກັບກຳ, ພິສູດ, ວິໃຈຂໍ້ມູນ ແລະ ຢັ້ງຢືນຄວາມເປັນຈິງ ທັງສະຫຼຸບລາຍງານໃຫ້ຂັ້ນເທິງ;
 4. ປະສານສົມທົບກັບພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໃນການກວດກາສັນລະສູດ, ຢັ້ງຢືນຊີວະປະຫວັດຂອງພະນັກງານກ່ອນການເລືອກຕັ້ງ ແລະ ແຕ່ງຕັ້ງເຂົ້າຮັບຕຳແໜ່ງສຳຄັນຂອງພັກ – ລັດ;
 5. ປະສານສົມທົບກັບກົມທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂອງກະຊວງພາຍໃນ ເພື່ອກວດກາຂໍ້ມູນ ຊີວະປະຫວັດຂອງພະນັກງານ ຕາມແຕ່ລະໄລຍະ;
 6. ສົມທົບກັບພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໃນການຈັດຝຶກອົບຮົມໃຫ້ພະນັກງານ ຊປປລ ຍົກລະດັບຄວາມຮູ້ຄວາມ ສາມາດເພື່ອໃຫ້ມີມາດຖານເງື່ອນໄຂປະກອບໃສ່ແຕ່ລະຕຳແໜ່ງງານ.