ພະແນກນະໂຍບາຍນິຕິກຳ

 1. ຄົ້ນຄ້ວາເອກະສານສະເໜີຂໍການຍ້ອງຍໍຂອງສູນກາງຊປປລແລະຂໍການຍ້ອງຍໍຂອງລັດຖະບານ ໂດຍຜ່ານສູນກາງຊປປລຈາກພາກສ່ວນຕ່າງໆ ເພື່ອນຳສະເໜີຄະນະກົມຕາມການສະເໜີພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ;
 2. ສະຫລຸບ ແລະສ້າງແຜນການສະເໜີກົມກ່ຽວກັບການຕີລາຄາປະເມີນຜົນ ພະນັກງານລັດຖະກອນປະຈຳ ປີເພື່ອດັດແກ້,ເລື່ອນຊັ້ນຂັ້ນເງິນເດືອນປົກກະຕິ, ລັດຖະກອນທີ່ມີເງື່ອນໄຂອອກຮັບເບັ້ຍບຳນານແລະການປະຕິບັດລະບຽບວິໄນຕໍ່ພະນັກງານລັດຖະກອນ;
 3. ຄົ້ນຄວ້ານຳສະເໜີຄະນະກົມກ່ຽວກັບມາດຖານ ຂອງໜ່ວຍຊາວໜຸ່ມນຳໜ້າໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຂໍ້ແຂ່ງ ຂັນ 4 ບຸກ;
 4. ຄົ້ນຄວ້າ ສະເໜີຄະນະກົມກ່ຽວກັບການອອກແບບເຄື່ອງນຸ່ງຂອງຄະນະບໍລິຫານງານ ຊປປລ, ພະນັກງານຊາວໜຸ່ມ, ສະມາຊິກ ຊປປລ, ຫລຽນຊາວໜຸ່ມ, ກາຊາວໜຸ່ມ, ກາເຍົາວະຊົນ, ທຸງໄຊຊາວໜຸ່ມ,ໃບຢັ້ງຢືນໜ່ວຍຊາວໜຸ່ມນຳໜ້າ,ໃບກຽດຕິຄຸນ,ໃບຍ້ອງຍໍ, ແລະໃບຊົມເຊີຍຂອງຄຊປປລ;
 5. ຄົ້ນຄວ້າຮ່າງຂໍ້ຕົກລົງຕ່າງໆແລະນະໂຍບາຍການເຈັບເປັນ, ເສຍຊີວິດ ໃຫ້ພະນັກງານລັດຖະກອນ, ພະ ນັກງານບຳນານທີ່ຂຶ້ນກັບ ສູນກາງ ຊປປລ.
 6. ຄົ້ນຄວ້າ, ສ້າງ ຫລື ປັງປຸງນິຕິກຳອື່ນໆລວມທັງຮ່າງສັນຍາ ທີ່ກ່ຽວກັບຂະແໜງການຂອງຕົນໂດຍສົມທົບກັບນັກວິຊາການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ;
 7. ກວດກາເອກະສານໃຫ້ມີຄວາມສອດຄ່ອງກັບລັດຖະທຳມະນູນ, ກົດໝາຍ ແລະ ເຕັກນິກການຮ່າງກົດໝາຍທີ່ສ້າງໃໝ່ ຫຼື ປັບປຸງ ແລະ ຮ່າງນິຕິກຳອື່ນໆລວມທັງຮ່າງສັນຍາໃນຂະແໜງການຂອງຕົນ;
 8. ປະສານສົມທົບກັບວິຊາການຂະແໜງການອື່ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໃນການສ້າງ, ປັບປຸງກົດໝາຍ ແລະ ນິຕິກຳອື່ນໆລວມທັງສັນຍາ;
 9. ຄົ້ນຄ້ວາ, ສ້າງ ຫລື ປັບປຸງນິຕິກຳອື່ນໆລວມທັງຮ່າງສັນຍາທີ່ກ່ຽວກັບຂະແໜງການຂອງຕົນ ໂດຍສົມທົບກັບນັກວິຊາການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງປະສານສົມທົບກັບນັກວິຊາການຂະແໜງການອື່ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນການສ້າງ,ປັບປຸງກົດໝາຍ ແລະ ນິຕິກຳອື່ນໆລວມທັງສັນຍາ;
 10. ສົມທົບກັບນັກວິຊາການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຂອງຂະແໜງການຂອງຕົນ ເຜີຍແຜ່ ແລະ ໂຄສະນາສຶກສາອົບຮົມກົດໝາຍ ແລະ ນິຕິກຳອື່ນໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຂະແໜງການຂອງຕົນ ພ້ອມທັງສະຫຼຸບ, ປະເມີນຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບັນດາກົດໝາຍ ແລະ ນິຕິກຳດັ່ງກ່າວ;
 11. ຄົ້ນຄ້ວາປັບປຸງ ແລະຮ່າງລະບຽບຕ່າງໆພາຍໃນສຳນັກສູນກາງຊປປລທີ່ຢູ່ໃນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ ເພື່ອສະເໜີຕໍ່ຂັ້ນເທິງໃນການ ອະນຸມັດ.