ພະແນກກົງຈັກ

ພະແນກກົງຈັກ

  1. ຄົ້ນຄ້ວານຳສະເໜີການອອກແຈ້ງການແນະນຳ ກ່ຽວກັບການກະກຽມກອງປະຊຸມ 3 ຂັ້ນຂອງ ຄຊປປລ, ການປັບປຸງບາງມາດຕາຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ຄຊປປລ, ກົດລະບຽບ ຄຊປປລ ຕາມສະໄໝຂອງກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຜູ້ແທນຊາວໜຸ່ມທົ່ວປະເທດ ເພື່ອສະເໜີຂັ້ນເທິງພິຈາລະນາ;
  2. ຄົ້ນຄວ້ານຳສະເໜີຄະນະກົມກ່ຽວກັບການປັບປຸງກົງຈັກຂອງ ຄຊປປລ ແຕ່ລະຂັ້ນຕາມຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການຂອງໜ້າທີ່ການເມືອງໃນແຕ່ລະໄລຍະເພື່ອສະເໜີຂັ້ນເທີງພິຈາລະນາຮັບຮອງ;
  3. ຄົ້ນຄ້ວາປັບປຸງພາລະບົດບາດ, ຕຳແໜ່ງງານຂອງ ຄຊປປລ ແຕ່ລະຂັ້ນໃຫ້ສອດຄ່ອງເໝາະສົມເພື່ອສະ ເໜີຂັ້ນເທີງພິຈາລະນາຕາມການແນະນຳຂອງກົມ;
  4. ຄົ້ນຄ້ວານຳສະເໜີຄະນະກົມກ່ຽວກັບເອກະສານຂໍສະເໜີສ້າງຕັ້ງສະມາຄົມ, ສະໂມສອນ, ສູນຊາວໜຸ່ມ ຂອງຊາວໜຸຸ່ມຕາມສາຂາວິຊາຊີບຕ່າງໆ ເພື່ອສະເໜີຂັ້ນເທີງພິຈາລະນາ;
  5. ຄົ້ນຄວ້ານຳສະເໜີການອອກຕາປະທັບ ຄຊປປລ ແຕ່ລະຂັ້ນກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ອອກຕາປະທັບ ຄຊປປລ ແຕ່ລະຂັ້ນທີ່ສະເໜີມາ;
  6. ຄົ້ນຄວ້າຮ່າງເກັບກຳຂໍ້ມູນພະນັກງານ ຊປປລ ດ້ວຍສະຖິຕິ, ເພດ, ໄວອາຍຸຂອງ ສະມາຊິກ ຊປປລ, ໄວໜຸ່ມ – ເຍົາວະຊົນໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ;
  7. ເກັບກຳຂໍ້ມູນສະຖິຕິ ໂຄງປະກອບກົງຈັກ ແລະ ບຸກຄະລາກອນ ຄຊປປລ ແຕ່ລະຂັ້ນໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ;
  8. ຄົ້ນຄ້ວາ ວາງແຜນ, ຄຸ້ມຄອງ ຄຊປປລ ເຊື່ອມໂຍງດ້ວຍລະບົບຖານຂໍ້ມູນ.