ພະແນກພັກພະນັກງານ

ພະແນກພັກ-ພະນັກງານ

 1. ເຮັດວຽກບັນທຶກຂາເຂົ້າ – ຂາອອກ ແລະ ສໍາເນົາເອກະສານຂອງຄະນະພັກຂອງສູນກາງ ຊປປລ, ຄຸ້ມຄອງການເຂົ້າອອກຂອງສະມາຊິກພັກ ແລະ ສັງລວມສະຖິຕິພັກຂອງສະມາຊິກພັກ;
 2. ເກັບກຳ, ຄຸ້ມຄອງຊີວະປະຫວັດຂອງພະນັກງານຂອງສູນກາງ ຊປປລ, ຄົ້ນຄວ້າຮ່າງຂໍ້ຕົກລົງການຍົກຍ້າຍພະນັກງານເພື່ອໄປຮັບໜ້າທີ່ໃໝ່, ຮັບພະນັກງານທີ່ຍົກຍ້າຍມາຈາກພາກສ່ວນອື່ນ;
 3. ສ້າງແຜນເພື່ອຮັບພະນັກງານໃນແຕ່ລະປີ, ແຜນ 5 ປີ, ກະກຽມເອກະສານຮັບພະນັກງານໃໝ່ເພື່ອສະເໜີຫາກະຊວງພາຍໃນໃນງວດທີ II ແລະ ງວດທີ IV ຂອງແຕ່ລະປີ ຂອງແຕ່ລະສົກປີ;
 4. ຄົ້ນຄວ້າພິຈາລະນາຮັບພະນັກງານຝຶກງານຜູ້ມີເງື່ອນໄຂເຂົ້າເປັນພະນັກງານສົມສູນຢູ່ສູນກາງ ຊປປລ ແລະ ພິຈາລະນາພະນັກງານຝຶກງານຜູ້ທີ່ຍັງບໍ່ທັນຄົບເງື່ອນໄຂໃຫ້ຝຶກງານຕໍ່ຕາມລະບຽບລັດຖະກອນແຫ່ງ ສປປລ;
 5. ຄົ້ນຄວ້າພິຈາລະນາຮ່າງຂໍ້ຕົກລົງແຕ່ງຕັ້ງ, ປົດຕຳແໜ່ງ ແລະ ເຄື່ອນຍ້າຍພະນັກງານສະເໜີຫາ ເລຂາ ຄະນະພັກ ສູນກາງ ຊປປລ ເພື່ອອະນຸມັດ;
 6. ຄົ້ນຄວ້າຮ່າງຂໍ້ຕົກລົງໃຫ້ພະນັກງານທີ່ຈະໄປຝຶກອົບຮົມ, ໄປຍົກລະດັບຄວາມຮູ້ໄລຍະສັ້ນ – ໄລຍະຍາວເພື່ອສະເໜີເລຂາຄະນະບໍລິຫານງານ ຊປປລ ອອກຂໍ້ຕົກລົງ;
 7. ຈັດການສອບເສັງ ແລະ ເລືອກເຟັ້ນເອົາເປົ້າໜາຍເຂົ້າເປັນລັດຖະກອນໃໜ່ບົນພື້ນຖານຕໍາແໜ່ງງານທີ່ຕ້ອງການ ແລະ ຕາມໂກຕ້າທີ່ໄດ້ຮັບຈາກກະຊວງພາຍໃນ;
 8. ຄົ້ນຄວ້າສ້າງແຜນກໍ່ສ້າງພະນັກງານຂອງສູນກາງ ຊປປລ ແລະ ຊອກຫາທືນຕ່າງໆເຊັ່ນ: ທືນຝຶກອົບຮົມ , ສໍາມະນາ , ທັດສະນະສຶກສາ ແລະ ຍົກລະດັບວິຊາສະເພາະຢູ່ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ເພື່ອບໍາລຸງກໍ່ສ້າງພະນັກງານ;
 9. ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ນໍາສົ່ງນັກສຶກສາເພື່ອຂໍຝຶກງານໃຫ້ແຕ່ລະກົມ;
 10. ສັງລວມສະຖິຕິລັດຖະກອນປະຈໍາປີ ເພື່ອນໍາສົ່ງກະຊວງພາຍໃນ , ສັງລວມຂໍ້ມູນພະນັກງານເຂົ້າໃນໂປແກຼມລັດຖະກອນ;
 11. ສັງລວມບົດສະຫຼຸບປະຈໍາອາທິດ , ປະຈໍາເດືອນ , 3 ເດືອນ , 6 ເດືອນ , 1 ປີ ແລະ 5 ປີ ຂອງພະແນກພັກ – ພະນັກງານເພື່ອລາຍງານໃຫ້ຂັ້ນເທິງຊາບ;
 12. ປະຕິບັດໜ້າທີ່ອື່ນໆ ຕາມການມອບໜາຍ;