ກົມຂະບວນການ

imageຂະບວນການປູກຕົ້ນໄມ້ກົມຂະບວນການທີ່ສູນກາງ ຊປປລ

ສາທາລະນະລັດ  ປະຊາທິປະໄຕ  ປະຊາຊົນລາວ

ສັນຕິພາບ  ເອກະລາດ  ປະຊາທິປະໄຕ  ເອກະພາບ  ວັດທະນາຖາວອນ

******************

ສູນກາງ ຊປປລ

ຄະນະບໍລິຫານງານ                                                                                             ເລກທີ…………………/ລຂ

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ,ວັນທີ່……………………

ຂໍ້ຕົກລົງ

ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງກົມຂະບວນການ

===================================

 

 • ອີງໃສ່ ມະຕິຕົກລົງຂອງຄະນະເລຂາທິການ ສູນກາງພັກ ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ  ແລະ  ການເຄື່ອນໄຫວຂອງ ສູນກາງ ຊປປລ ສະບັບ ເລກທີ 73/ຄລສພ, ລົງວັນທີ 24 ພຶດສະພາ 2012.
 • ອີງໃສ່ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຄະນະຊາວໜຸ່ມ ປະຊາຊົນ ປະຕິວັດລາວ ເລກທີ 06/ສພຊ, ລົງວັນທີ 26 ພະຈິກ 2009.

ຄະນະບໍລິຫານງານ ສູນກາງ ຊປປລ ຕົກລົງ:

ໝວດທີ I

ທີ່ຕັ້ງ ແລະ ພາລະບົດບາດ

ມາດຕາ 1. ທີ່ຕັ້ງ

ກົມຂະບວນການ ແມ່ນໜຶ່ງໃນໂຄງປະກອບການຈັດຕັ້ງຂອງສູນກາງ ຊປປລ, ເຄື່ອນໄຫວພາຍໃຕ້ການນໍາພາ ຂອງ ຄະນະບໍລິຫານງານ ສູນກາງ ຊປປລ, ຄະນະພັກ, ຄະນະະເລຂາທິການ ສູນກາງ ຊປປລ ແລະ ເຄື່ອນໄຫວບົນ ຫຼັກການລວມສູນ ປະຊາທິປະໄຕ ມີຖານະທຽບເທົ່າກັບກົມຕ່າງໆ  ຂອງສູນກາງ ຊປປລ ແລະ ບັນດາກົມຂອງອົງ ການພັກ-ລັດ, ອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນ ຂັ້ນສູນກາງ ກົມຂະບວນການ ຂຽນຫຍໍ້ “ກ ຂ ກ”

ມາດຕາ 2. ພາລະບົດບາດ

ກົມຂະບວນການ ສູນກາງ ຊປປລ  ເປັນເສນາທິການໃຫ້ແກ່ຄະນະພັກ, ຄະນະເລຂາທິການ ແລະ ຄະນະບໍລິຫານ ງານ ສູນກາງ ຊປປລ, ໃນການຄົ້ນຄວ້າເນື້ອໃນ, ຮູບການ, ວິທີການຂອງຂະບວນການຊາວໜຸ່ມຄົ້ນຄວ້າຮູບ ການຈັດຕັ້ງ, ການຄຸ້ມຄອງສະມາຄົມຊາວໜຸ່ມເປີດກວ້າງ, ຮັບຜິດຊອບວຽກງານການແຂ່ງຂັນຂອງ ຄຊປປລ, ຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມ ພອນສະຫວັນ, ຫົວຄິດປະດິດສ້າງ ແລະ ຕົວແບບຂອງຊາວໜຸ່ມ ແນໃສ່ເຕົ້າໂຮມຄວາມສາມັກຄີ ຊາວໜຸ່ມລາວບັນດາເຜົ່າ ໃນການເຂົ້າຮ່ວມການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພັກ ແຜນພັດທະນາ ເສດຖະກິດ – ສັງຄົມຂອງລັດ,  ປະກອບສ່ວນຢ່າງຕັ້ງໜ້າເຂົ້າໃນພາລະກິດປົກປັກຮັກສາ ແລະ ສ້າງສາປະເທດ ຊາດ.

ໝວດທີ II

ໜ້າທີ່ ແລະ ຂອບເຂດ

ມາດຕາ 3. ໜ້າທີ່

3.1 ຄົ້ນຄວ້າວາງແຜນ ແລະ ກໍານົດຮູບການ, ວີທີການເຄື່ອນໄຫວຂະບວນການ, ການແຂ່ງຂັນ, ຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມ ພອນສະຫວັນ, ຫົວຄິດປະດິດສ້າງ ແລະ ຕົວແບບຂອງຊາວໜຸ່ມຕິດພັນກັບໜ້າທີ່ການເມືອງຂອງພັກໃນແຕ່ ລະໄລ ຍະ;

3.2 ຈັດຕັ້ງຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຊີ້ນໍາ-ນໍາພາ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງຊາວໜຸ່ມຕາມສາຂາອາຊີບເຊັ່ນ: ສະໂມສອນ, ສະ ມາຄົມ, ກອງອາສາສະໝັກ ໃຫ້ມີການເຄື່ອນໄຫວຟົດຟື້ນ ແລະ ໜັກແໜ້ນຕາມແນວທາງຂອງພັກເພື່ອກ້າວ ໄປເຖິງການສ້າງຕັ້ງສະຫະພັນຊາວໜຸ່ມ.

3.3 ປະສານສົມທົບກັບພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເພື່ອຕ້ານ ແລະ ສະກັດກັ້ນປະກົດການຫຍໍ້ທໍ້ ໃນສັງຄົມໂດຍສະ ເພາະຖັນແຖວຊາວໜຸ່ມ;

3.4 ພົວພັນກັບພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເພື່ອຍາດແຍ່ງການຮ່ວມຊ່ວຍເຫຼືອຈາກພາຍໃນ, ຕ່າງປະເທດ ແລະ ອົງ ການສາກົນ ບົນພື້ນຖານລະບຽບກົດໝາຍຂອງລັດ;

3.5 ຊຸກຍູ້, ຕິດຕາມກວດກາ, ສະຫຼຸບການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ  ຂະບວນການຮອບດ້ານຂອງກົມ  ແລະ ຄຊປປລ ໃນແຕ່ລະຂັ້ນຕາມສາຍຕັ້ງຂອງກົມ ເພື່ອລາຍງານຕໍ່ຄະນະເລຂາທິການ ສູນກາງ ຊປປລ.

ມາດຕາ 4. ຂອບເຂດສິດ

4.1. ມີສິດຕັດສິນທຸກວຽກງານຂອງກົມ,  ນໍາສະເໜີປະກອບບຸກຄະລາກອນ ໃສ່ບັນດາພະແນກການຂອງກົມ ຕາມຕຳແໜ່ງງານທີ່ກຳນົດ, ການແຂ່ງຂັນຫົວຄິດປະດິດສ້າງຂອງຕົວແບບຕ່າງໆ ແລະ ການສ້າງຕັ້ງສະມາຄົມ ຊາວໜຸ່ມເປີດກວ້າງ;

4.2. ມີສິດປະສານສົມທົບກັບ ຄຊປປລ ໃນແຕ່ລະຂັ້ນ ເພື່ອຕິດຕາມຊຸກຍູ້ຂະບວນການເຄື່ອນໄຫວຕາມພາລະ ບົດບາດຂອງກົມ;

4.3.   ມີສິດຄຸ້ມຄອງ, ນໍາໃຊ້, ປົກປັກຮັກສາອຸປະກອນ ແລະ ພາຫະນະທີ ສູນກາງ ຊປປລ ປະກອບໃຫ້ກົມ;

4.4. ມີສິດປະສານສົມທົບກັບພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໃນວຽກງານຂະບວນການ, ການແຂ່ງຂັນ, ເພື່ອຊຸກຍູ້ສົ່ງ ເສີມພອນສະຫວັນ, ຫົວຄິດປະດິດສ້າງ ແລະ ຕົວແບບຂອງຊາວໜຸ່ມ;

4.5. ມີສິດປະກອບຄຳເຫັນ ແລະ ສະເໜີບັນຫາຕ່າງໆຂອງກົມຕໍ່ຂັ້ນເທິງ ຫຼື ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ

ໝວດທີ III

ໂຄງປະກອບການຈັດຕັ້ງ ແລະ ບຸກຄະລາກອນ

ມາດຕາ 5. ໂຄງປະກອບການຈັດຕັ້ງ

ກົມຂະບວນການ ສູນກາງ ຊປປລ ປະກອບມີ 3 ພະແນກຄື:

1. ພະແນກຂະບວນການ
2. ພະແນກແຂ່ງຂັນ
3. ພະແນກຄຸ້ມຄອງການຈັດຕັ້ງຊາວໜຸ່ມເປີດກວ້າງ

ມາດຕາ 6. ພະລະບົດບາດ, ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ຂອງພະແນກ

ບັນດາພະແນກທີ່ຢູ່ໃນໂຄງປະກອບການຈັດຕັ້ງຂອງ ກົມຂະບວນການ ມີຖານະທຽບເທົ່າບັນດາພະແນກຂອງບັນ ດາກະຊວງ, ອົງການ, ອົງການຈັດຕັ້ງ ພັກ-ລັດ ແລະ ອົງຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນຂັ້ນສູນກາງ ເຊິ່ງມີລາຍລະອຽດຄື:

6.1   ພະແນກຂະບວນການ ແມ່ນກົງຈັກຊ່ວຍວຽກຂອງກົມຂະບວນການ ມີໜ້າທີ່ຄື:

 1. ຄົ້ນຄວ້າເນື້ອໃນ, ຮູບການ, ວິທີການຈັດຕັ້ງກ່ຽວກັບການສ້າງຂະບວນການຕ້ານປະກົດການຫຍໍ້ທໍ້ໃນດ້ານ ຕ່າງໆຂອງຊາວໜຸ່ມ ໂດຍຕິດພັນກັບແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພັກ ໃນແຕ່ລະໄລຍະ;
 2. ປະສານສົມທົບກັບພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເພື່ອສ້າງແຜນການເຄື່ອນໄຫວ ຕິດພັນກັບວັນສຳຄັນຂອງຊາດ ແລະ ຂອງຊາວໜຸ່ມໃນແຕ່ລະໄລຍະ;
 3. ຄຸ້ມຄອງວັດຖຸອຸປະກອນ, ຈັດລະບຽບສາລະບານ   ເອກະສານຂາເຂົ້າ-ຂາອອກ,  ຕາປະທັບ, ຈັດສັນຄວາມ ເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍຂອງກົມ  ພ້ອມທັງອໍານວຍຄວາມສະດວກ  ໃນການຕ້ອນຮັບແຂກຄົນທີ່ມາພົວພັນ ວຽກງານພາຍໃນກົມ;
 4. ສະຫຼຸບສັງລວມ, ສ້າງແຜນການເຄື່ອນໄຫວພາຍໃນກົມໃນແຕ່ລະໄລຍະ

6.2  ພະແນກແຂ່ງຂັນ ແມ່ນກົງຈັກຊ່ວຍວຽກຂອງກົມຂະບວນການມີໜ້າທີ່ຄື:

 1. ຄົ້ນຄວ້າເນື້ອໃນ, ຮູບການ, ວິທີການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຂໍ້ແຂ່ງຂັນເປັນໄລຍະສັ້ນ ແລະ ໄລຍະຍາວ,ຊຸກຍູ້ຕິດ ຕາມກວດກາຂະບວນການແຂ່ງຂັນຂອງຊາວໜຸ່ມແຕ່ລະໄລຍະ;
 2. ປະສານສົມທົບກັບພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເພື່ອຈັດຕັ້ງແຂ່ງຂັນ,ວາງສະແດງຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມພອນສະຫວັນຫົວຄິດປະດິດສ້າງ ແລະ ຕົວແບບຂອງຊາວໜຸ່ມໃຫ້ເປັນຂະບວນຟົດຟື້ນ;
 3.   ສະຫຼຸບ, ຖອດຖອນບົດຮຽນ ແລະ ສະເໜີການຍ້ອງຍໍ.

6.3  ພະແນກ ຄຸ້ມຄອງການຈັດຕັ້ງຊາວໜຸ່ມເປີດກວ້າງແມ່ນ ກົງຈັກຊ່ວຍວຽກຂອງກົມຂະບວນການທີ່ຄື:

 1. ຄົ້ນຄວ້າຮູບການຈັດຕັ້ງ, ການເຄື່ອນໄຫວ ແລະ ສະເໜີຂໍສ້າງຕັ້ງບັນດາການຈັດຕັ້ງສະມາຄົມຊາວໜຸ່ມ ເປີດກວ້າງເຊັ່ນ: ສະມາຄົມ, ສະໂມສອນ, ອາສາສະໝັກແນໃສ່ເຕົ້າໂຮມຊາວໜຸ່ມເຂົ້າການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພັກ ໃຫ້ປະກົດຜົນເປັນຈິງ;
 2. ຊຸກຍູ້, ຕິດຕາມ,  ກວດກາ   ແລະ   ຄຸ້ມຄອງບັນດາສະມາຄົມຊາວໜຸ່ມເປີດກວ້າງ ໃຫ້ມີຄວາມໜັກແໜ້ນ ແລະ ເຄື່ອນໄຫວໄດ້ດີ;
 1. ກະກຽມບັນດາຮູບການ, ເນື້ອໃນ, ວິທີການ ແລະ ນິຕິກຳຕ່າງໆ ພ້ອມທັງປະສານສົມທົບກັບທຸກພາກສ່ວນ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເພື່ອກະກຽມສ້າງຕັ້ງສະຫະພັນຊາວໜຸ່ມ
 2. ສະຫຼຸບ, ຖອດຖອນບົດຮຽນ ຈາກການເຄື່ອນໄຫວຂະບວນການຊາວໜຸ່ມ ໃນແຕ່ລະໄລຍະຢ່າງເປັນປະຈຳ

ມາດຕາ 7. ໂຄງປະກອບບຸກຄະລາກອນ

7.1  ກົມຂະບວນການປະກອບມີ ຫົວໜ້າກົມ ເຊິ່ງໄດ້ຮັບການແຕ່ງຕັ້ງ ຫຼື ປົດຕໍາແໜ່ງ ໂດຍຄະນະເລຂາທິການ ສູນກາງພັກ, ຕາມການສະເໜີຂອງຄະນະຈັດຕັ້ງສູນກາງພັກ ບົນພື້ນຖານຄວາມເປັນເອກະພາບກັບຄະນະພັກ, ຄະນະເລຂາທິການສູນກາງ ຊປປລ.

7.2  ກົມຂະບວນການປະກອບມີ ຮອງຫົວໜ້າກົມ ເຊິ່ງໄດ້ຮັບການແຕ່ງຕັ້ງ ແລະ ປົດຕໍາແໜ່ງຍົກຍ້າຍ ໂດຍເລ ຂາຄະນະພັກ, ເລຂາຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງ ຊປປລ ບົນພື້ນຖານການເຫັນດີເປັນເອກະ ພາບໃນຄະນະພັກ ສູນກາງ ຊປປລ ແລະ ການເຫັນດີຂອງຄະນະຈັດຕັ້ງສູນກາງພັກ

7.3  ກົມຂະບວນການປະກອບມີ  ຫົວໜ້າພະແນກ, ຮອງພະແນກຈໍານວນໜຶ່ງ ເຊິ່ງໄດ້ຮັບການແຕ່ງຕັ້ງ ຫຼື ປົດ ຕໍາແໜ່ງຈາກເລຂາຄະນະບໍລິຫານງານ ສູນກາງ ຊປປລ ບົນພື້ນຖານການຕົກລົງເຫັນດີເປັນ ເອກະພາບ ໃນຄະ ນະພັກສູນກາງ ຊປປລ, ນອກນີ້ແຕ່ລະພະແນກຂອງກົມ ຍັງປະກອບມີພະນັກງານ ວິຊາການຈຳນວນໜຶ່ງ ຕາມຕຳແໜ່ງງານທີ່ມີຄວາມເໝາະສົມ.

ມາດຕາ 8. ຄວາມຮັບຜິດຊອບ

8.1    ຫົວໜ້າກົມຂະບວນການ  ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບໂດຍກົງຕໍ່ຄະນະພັກ ສູນກາງ ຊປປລ ກ່ຽວກັບຜົນສຳ ເລັດ ແລະ  ຂໍ້ຂາດຕົກບົກຜ່ອງ  ໃນການປະຕິບັດໜ້າທີ່ ແລະ ຂອບເຂດສິດ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນມະຕິຕົກລົງ ສະບັບນີ້.  ຫົວໜ້າກົມຂະບວນການເປັນຜູ້ລົງລາຍເຊັນເອກະສານຕ່າງໆ ທີ່ພົວພັນເຖິງວຽກງານຈັດຕັ້ງ, ກໍ່ສ້າງ ພັກ-ພະນັກງານ, ຊີ້ນໍາລວມວຽກງານຂອງກົມ ແລະ ລົງເລິກພະແນກໃດໜຶ່ງ,ກໍລະນີໄປເຄື່ອນໄຫວວຽກງານທາງ ໄກແມ່ນມອບສິດຊົ່ວຄາວເປັນລາຍລັກອັກສອນໃຫ້ຜູ້ຮອງຮັກສາການແທນ.

8.2    ຮອງຫົວໜ້າກົມມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຫົວໜ໊າກົມ ໃນການຊີ້ນຳ-ນໍາພາວຽກງານຂອງກົມ, ລົງເລິກພະ ແນກໃດໜຶ່ງຕາມຕໍາແໜ່ງງານ ແລະ ວ່າການແທນຫົວໜ້າກົມໃນເວລາຫົວໜ້າກົມບໍ່ຢູ່ຕາມການມອບ ໝາຍ.

8.3   ຫົວໜ້າພະແນກ,  ຮອງພະແນກ ແລະ ວິຊາການ ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄະນະກົມຕາມຕໍາແໜ່ງງານທີ່ ໄດ້ຮັບການມອບໝາຍໃຫ້

ໝວດທີ IV

ລະບອບວິທີເຮັດວຽກ

ມາດຕາ 9. ກົມຂະບວນການປະຕິບັດລະບອບການເຮັດວຽກດັ່ງນີ້:

9.1    ກົມຂະບວນການ  ເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ ຕາມຫລັກການລວມສູນ ປະຊາທິປະໄຕ ນຳພາເປັນໝູ່ ຄະນະ ,ບຸກຄົນຮັບຜິດຊອບ, ມີການແບ່ງງານຢ່າງຈະແຈ້ງ,  ພ້ອມທັງມອບສິດ, ໜ້າທີ່  ແລະ  ຄວາມຮັບຜິດຊອບຢ່າງ ລະອຽດໃຫ້ແຕ່ລະຂັ້ນ, ແຕ່ລະຄົນປະຕິບັດແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພັກ, ກົດໝາຍຂອງລັດ, ກົດລະບຽບຂອງ ຄຊປປລ ຢ່າງເຂັ້ມງວດ.

9.2    ການເຄື່ອນໄຫວຢ່າງມີແຜນການ, ມີໂຄງການ  ແລະ  ແຜນງານລະອຽດທີ່ຕິດພັນກັບຂະບວນການຕົວ ຈິງມີການຕິດຕາມກວດກາ, ຊຸກຍູ້  ແລະ  ສະຫຼຸບຖອດຖອນບົດຮຽນ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໜ້າທີ່ວຽກງານ ແລະ ລາຍງານໃຫ້ຂັ້ນເທິງເປັນປົກກະຕິ;

9.3    ຮູບການເຄື່ອນໄຫວ ແມ່ນອີງໃສ່ທິດຊີ້ນໍາຂອງຄະນະພັກ ແລະ ກໍາລັງແຮງຂອງພະນັກງານ-ສະມາຊິກ,ກໍາ ລັງແຮງຂອງມະຫາຊົນ  ແລະ  ສັງຄົມປະກອບສ່ວນໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໜ້າທີ່ວຽກງານເປັນແຕ່ລະໄລຍະ.

ໝວດທີ V

ຂໍ້ບັນຍັດສຸດທ້າຍ

ມາດຕາ 10.   ກົມຂະບວນການ ສູນກາງ ຊປປລ ມີຕາປະທັບເປັນຂອງຕົນເອງ ເພື່ອນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນວຽກງານທາງ ລັດຖະການ.

ມາດຕາ 11.   ຫ້ອງການ,  ບັນດາກົມທີ່ຂຶ້ນກັບສູນກາງ ຊປປລ, ຄຊປປລ ແຕ່ລະຂັ້ນຈົ່ງຮັບຮູ້ ແລະ ໃຫ້ການ ຮ່ວມມືໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ຢ່າງເຂັ້ມງວດ.

ມາດຕາ 12. ມອບໃຫ້ກົມຂະບວນການ ສູນກາງ ຊປປລ ຜັນຂະຫຍາຍຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ອອກເປັນພາລະບົດ ບາດຂອງແຕ່ລະພະແນກ ແລະ ກໍານົດຕໍາແໜ່ງງານໃຫ້ລະອຽດ

ມາດຕາ 13. ຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ມີຜົນສັກສິດນັບແຕ່ມື້ລົງລາຍເຊັນເປັນຕົ້ນໄປ

 

 

ຄະນະບໍລິຫານງານ ສູນກາງ ຊປປ

ເລຂາ