ກົມຈັດຕັ້ງ

         ກົມຈັດຕັ້ງ ສູນກາງ ຊປປລ ແມ່ນກົມໜຶ່ງທີ່ເຄື່ອນໄຫວພາຍໃຕ້ການຊີ້ນໍານໍາພາໂດຍກົງ ຂອງຄະນະພັກ,  ຄະນະເລຂາທິການສູນກາງ ຊປປລ, ມີຖານະທຽບເທົ່າຂັ້ນກົມຂອງອົງການຈັດຕັ້ງພັກ-ລັດ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນຂັ້ນສູນກາງ ກົມຈັດຕັ້ງຂຽນໂຕຫຍໍ້ແມ່ນ    < ຈຕ >   ຖ້າຂຽນເປັນພາສາອັງກິດແມ່ນ   Personnel Department (PD)ມີພາລະບົດບາດເປັນເສນາທິການໃຫ້ແກ່ຄະນະພັກ ຄະນະເລຂາທິການ ສູນກາງຊປປລ ໃນການຄົ້ນຄວ້າເຊື່ອມຊຶມແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພັກ, ກົດໝາຍຂອງລັດກ່ຽວກັບວຽກງານຈັດຕັ້ງ,ວຽກກໍ່ສ້າງພັກ-ພະນັກງານ   ເພື່ອຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍຫັນເປັນແຜນການ, ໂຄງການ ແລະ ກິດຈະກໍາລະອຽດແລ້ວນໍາໄປຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕົວຈິງ.

        ກົມຈັດຕັ້ງມີສະມາຊິກທັງໝົດ 19 ສະຫາຍ, ຍິງ 10 ສະຫາຍ, ເປັນຄະນະພັກ, ຄະນະເລຂາທິການ 1 ສະ ຫາຍ ເປັນສະມາຊິກພັກ 8 ສະຫາຍ, ຍິງ 4 ສະຫາຍ, ເປັນສະມາຊິກຊາວໜຸ່ມ 15 ສະຫາຍ, ຍິງ 8 ສະຫາຍ, ເປັນສະມາຊິກແມ່ຍິງ 10 ສະຫາຍ ແລະ ເປັນສະມາຊິກກໍາມະບານ 19 ສະຫາຍ

ກົມຈັດຕັ້ງມີ 4 ພະແນກ
1. ພະແນກພັກ-ພະນັກງານ
2. ພະແນກກົງຈັກ
3. ພະແນກນະໂຍບາຍ-ນິຕິກຳ
4. ພະແນກປ້ອງກັນພັກ-ພະນັກງານ