“ ຄໍາວ່າ “ຮັກ” ມີຄວາມໝາຍແນວໃດ”

pic-love20174

ໂອ ! ເປັນຄໍາຖາມງ່າຍໆ ແຕ່ ຕອບ ຍາກຫຼາຍ !

ນ້ອງຜູ້ໃສ່ນາມ “X”ອາຍຸ 19 ປີ , ບອກວ່າ ອ່ານ “ໄວຮັກ” ມາຫຼາຍປີ …ຢາກຖາມຜູ້ຂຽນ ວ່າ “ ຄວາມຮັກ” ມິຄວາມ

ໝາຍວ່າແນວໃດ ?

ໃນຄວາມເປັນຈິງແລ້ວ ຜູ້ຂຽນ ບໍ່ແມ່ນຜູ້ຊ່ຽວຊານທາງດ້ານຄວມຮັກ ເນີ ນ້ອງ ! (ຢ່າເຂົ້າໃຈຜິດ) ພຽງແຕ່ເປັນ ຜູ້ທີ່ ສາມາດສົນທະນາກັບພວກນ້ອງ ທີ່ໂທເຂົ້າມາ ໃນນາມຂອງການເປັນເພື່ອນທີ່ດີ …ຮັບຟັງບັນຫາຂອງຄວາມຮັກ ທີ່ມີຄວາມຫຼາກຫຼາຍ,ເລິກແລບ… ການສົນທະນາດັ່ງກ່າວນີ້ ເປັນພຽງການ ແນະນໍາ ຊອກຫາສາຍເຫດ …ແລະ ຊອກທາງແກ້ໄຂຮ່ວມກັນ  ຫຼື ຢ່າງໜ້ອຍທີສຸດ ຜູ້ຂຽນ ກໍ່ ສາມາດ ເປັນເພື່ອນ ຄົນໜື່ງທີ່ ຮ່ວມສົນທະນາກັບພວກນ້ອງຜູ້ທີ່ຢູ່ໃນຍາມຫງວມ, ເຫົ້ງາ ເສົ້າລະທົມຍ້ອນພິດຂອງຄວາມຮັກ !

ຄວາມຮັກ ກິນບໍ່ໄດ້ ແຕ່ ມີອໍານາດ ເຮັດໃຫ້ ຄົນທີ່ຜິດຫວັງໃນຄວາມຮັກ ກິນໜ້ອຍລົງ, ນອນໜ້ອຍລົງ , ເຫັນໂລກທີກວ້າງໃຫຍ່ ແຄບລົງ ແລະ ກາຍເປັນຄົນຄຶດລະເມີ ຫຼາຍຂື້ນ  !

ຄວາມຮັກ ມັນບໍ່ສາມາດຈະນິຍາມໄດ້ ດອກນ້ອງເອີຍ ! ມັນສຸດແສນຈະກວ້າງໃຫຍ່ໄພ່ສານ ບໍ່ມີຂອບເຂດພົມແດນ ! ສາສະໜາ , ອາຍຸ….ປັດຈຸບັນ ຄວາມຮັກທີ່ເກີດຂື້ນຈາກ ອາຍຸທີ່ແຕກຕ່າງກັນ (ສໍ່າພໍ່ກັບລູກ) ມີຢ່າງມາກມາຍກ່າຍກອງ … ຍ້ອນ ອາຍຸ ບໍ່ມີພົມແດນ ສໍາລັບຄວາມຮັກ ! (ບໍ່ແມ່ນ ຍ້ອນເຖົ້າຫົວງູ ເນີ ! ແຮະ! ແຮະ ! )

ຄວາມໝາຍ ແລະ ນິຍາມ ຂອງຄວາມຮັກ ມັນຂື້ນ ກັບວ່າ ຜູ້ທີ່ຈະໃຫ້ຄໍານິຍາມນັ້ນ ຢູ່ໃນສະພາບຂອງຄວາມຮັກຄືແນວໃດ?… ແນ່ນອນ ສະພາບແວດລ້ອມຂອງຄວາມຮັກຕ່າງກັນ…ການນິຍາມຄວາມຮັກກໍ່ແຕກຕ່າງກັນ

ຕົວຢ່າງຜູ້ທີ່ສົມຫວັງໃນຄວາມຮັກ ກໍ່ບອກວ່າ : ຄວາມຮັກ ຄືຄວາມສຸກ ຄືນໍ້າເຜີ້ງຫວານ ! ຄືສະຫວັນ ຂອງມະນຸດ ແຕ່ ສໍາລັບ ຜູ້ທີ່ຜິດຫວັງໃນຄວາມຮັກ ກໍ່ບອກວ່າ ຄວາມຮັກແມ່ນຄວາມທຸກ …ຄືຢາພິດ ! ຄືນະຮົກຂອງມະນຸດ

ຜູ້ຂຽນ ໄດ້ອ່ານ ບົດການຮວບຮວມ ຄວາມໝາຍ ຈາກຕົວຫຍໍ້ ຂອງຄວາມຮັກ ຈາກ ພາສາອັງກິດ LOVE , (ຂໍໂທດເນີ ! “ໄວຮັກ”ສະບັບນີ້ ຂໍ ຍົກເອົາພາສາອັງກິດ ມາສົນທະນາ ເປັນການປ່ຽນບັນຍາການເນາະ ນ້ອງ !) ມີຫຼາຍລ້ານຄົນໃນທົ່ວໂລກຕ່າງກໍ່ພາກັນ ຂຽນ ການແປຄວາມໝາຍຫຍໍ້ ຂອງ L-O-V-E       ທີ່ແຕກຕ່າງກັນ …ມີຊາວໜຸ່ມບາງຄົນ ທີ່ ເຄີຍຜ່ານຄວາມຮັກມາຫຼາຍກວ່າ 3 ຄັ້ງ ,ຂຽນວ່າ :

L = Lust            ໝາຍເຖີງ ສະເນ່ຫາທາງດ້ານເພດ
O = Overrated   ໝາຍເຖີງ  ເຫັນສີ່ງທີ່ມີຄຸນຄ່າໜ້ອຍເປັນສີງທີ່ມີຄຸນຄ່າຫຼາຍ
V=  Vile             ໝາຍເຖີງ ຄວາມຊົ່ວຊ້າຮ້າຍ
E=  Emotion      ໝາຍເຖີງ ອາລົມ ໃຫ້ເກີດດີໃຈ ເສຍໃຈ

ສໍາລັບກຸ່ມຊາວໜຸ່ມ ທີກໍາລັງຢູ່ໃນຄວາມຮັກ ແລະ ໄດ້ພົບກັບຄົນຮັກ ທີ່ ສົມຫວັງ ແລະ ກໍາລັງ ຫວານຊື່ນສົດໃສ ຢູ່ກັບຄວາມຮັກ ຈົນລືມທຸກລືມຈົນ ບອກວ່າ

L=Leisure     ໝາຍເຖີງ ວາງຕົວພັກຜ່ອນສະບາຍ

O=Openess  ໝາຍເຖີງ ບໍ່ມີແນວປິດບັງກັນ

V=Venture  ໝາຍເຖີງ ການກ້າໄດ້ກ້າເສຍ

E=Ecstacy    ໝາຍເຖີງ ຄວາມປິຕິຍີນດີຢ່າງລົ້ນເຫຼືອ

ສໍາລັບກຸ່ມຊາວໜຸ່ມ ທີ່ ພົບກັບຄວາມຮັກ ທີຫຼາກຫຼາຍ ແລະ ມີຄວາມສົມຫວັງ ທຸກໆຄັ້ງ  ຫຼືເວົ້າໄດ້ວ່າ ໄດ້ມີການພົວພັນທາງເພດ ກັບ ຄົນທີ່ຕົນເອງຮັກຢ່າງສຸດໃຈ… ພວກເຂົາ ໃຫ້ຄວາມໝາຍຂອງຄວາມຮັກດັ່ງນີ້:

L: Luck                ໂຊກດີ
O: Outstanding     ໂດດເດັ່ນ
V: Very special     ພີເສດສຸດ
E: Extraordinary   ເໜືອຄວາມເປັນຈິງ

 

ສໍາລັບ ກຸ່ມຊາວໜຸ່ມ ທີ່ເຄີຍມີຄວາມຮັກ ຫຼາຍໆຄັ້ງ, ໃນທຸກໆຄັ້ງແມ່ນເລີ່ມຕົ້ນດວ້ຍຄວາມຮັກທີ  ມີຄວາມສຸກ ແຕ່ ສຸດທ້າຍກໍ່ລົງທ້າຍດ້ວຍ ການຖຶກຫັກອົກ …ແຟນໄປມີຄົນໃໝ່  ແລະໃນເວລາ ພົບຄົນຮັກໃໝ່ ຄວາມຮັກມັນກໍ່ເລີ່ມແລະລົງທ້າຍໃນແບບດຽວກັນ  ຊໍ້າແລ້ວຊໍ້າເລົ່າ ຈົນຮູ້ສືກ ອີ່ມ ແລະ ເບື່ອໜ່າຍໃນຄວາມຮັກ …ພວກຊາວໜຸ່ມກຸ່ມນີ້ ໃຫ້ຄວາມໝາຍກັບຄວາມຮັກດັ່ງນີ້ :

 

L= Lack of sorrow     ບໍ່ມີຄວາມເສົ້າໃຈ
O=Ocean of tears    ມະຫາສະມຸດແຫ່ງນໍ້າຕາ
V=Valley of death    ຮ່ອມຜາ ແຫ່ງ ຄວາມຕາຍ
E= End of life……     ປິດທ້າຍດວ້ຍຊີວິດ

 

ຢ່າເນີ ນ້ອງເນີ ຢ່າຄຶດແນວນັ້ນ ເນີ ! ບໍ່ຄວນປິດທ້າຍຄວາມຮັກ ດ້ວຍຊີວິດ ເພາະພວກເຮົາມີຊີວິດ ກ່ອນ ແລ້ວຈື່ງມີຄວາມຮັກ… ຊີວິດ ມີຄວາມສໍາຄັນກວ່າຄວາມຮັກ …ດັ່ງທີ່ບອກໄປແລ້ວຄວາມຮັກ ມີຄວາມໝາຍທີ່ກວ້າງໃຫຍ່ໄພສານ ບໍ່ສາມາດຈະບອກໄດ້ວ່າຄວາມຮັກແມ່ນຫຍັງ ? ມັນຈະຂື້ນກັບການ ສະພາບຂອງຜູ້ທີມີຄວາມຮັກ ດັ່ງຍົກຕົວຢ່າງມາຫຼາຍກຸ່ມຊາວໜຸ່ມຂ້າງເທີ່ງ

ຂໍຂອບໃຈ ນ້ອງ“X”ທີ່ໂທມາຖາມ ແລະ ເຮັດໃຫ້ຜູ້ຂຽນໄດ້ ມີໂອກາດໄດ້ແຫຼກປ່ຽນ ແລະຄົ້ນຫາຄໍານີຍາມຂອງຄວາມຮັກ ທີຫຼາກຫຼາຍ… ຂໍໃຫ້ໂຊກດີ ໃນຄວາມຮັກ  ສະບັບໜ້າພົບກັນໃໝ່ !