ແຈ້ງການ ສອບເສັງເອົາລັດຖະກອນໃໝ່ ປີ 2017

IMG_20170317_091206IMG_20170317_091246