ຖືພາ ໜື່ງເດືອນ ແຕ່ ແຟນໄປຮຽນຕ່າງປະເທດ

pic-love2017

ນ້ອງ “S”  (ນາມສົມມຸດ ) ອາຍຸ 19 ປີ ຍັງເປັນນັກຮຽນໄດ້ສົ່ງ “ວອດແອຟ” ມາຫາຜູ້ຂຽນ   ບອກວ່າ ແຟນ ອາຍຸ 23 ປີ ໄປຮຽນ ຢູ່ ຕ່າງປະເທດ ເລີ່ມມີຜູ້ຍິງຄົນໃໝ່

ສີງສໍາຄັນໃນປັດຈຸບັນນີ້ ແມ່ນ ນ້ອງ ຕັ້ງທ້ອງໄດ້ໜື່ງເດືອນ ໂດຍລັບ ໆ ຍ້ອນ ຄວາມຮັກ ຊັກນໍາໃຫ້ ມີການໄດ້ ກີນນອນນໍາກັນແບບລັບໆຫັ້ນລະ !!!

ຜູ້ຂຽນ ສະແດງຄວາມຍ້ອງຍໍ ທີ່ນ້ອງ“S”  ກ້າຕັດສີນໃຈ ເລົ່າເລື່ອງຄວາມຮັກ ແລະ ບັນຫາ ທີ່ນ້ອງປະເຊີນ ໃຫ້ກັບຜູ້ຂຽນຟັງ

ເມືອໄດ້ລະບາຍ ໃຫ້ກັບຜູ້ຂຽນຮັບຮູ້ແລ້ວ ນ້ອງບອກວ່າ ສະບາຍໃຈ ແລະ ມີຊ່ອງທາງອອກຂອງຊີວິດ  (ຜູ້ຂຽນດີໃຈທີ່ສຸດ ທີ່ໄດ້ຍີນຄໍາເວົ້ານັ້ນ)

 

ໃນເບື້ອງຕົ້ນ ນ້ອງ“S”  ບອກວ່າ ເມື່ອຮູ້ວ່າແຟນມີຜູ້ສາວໃໝ່ ຢູ່ຕ່າງປະເທດ ກໍ່ເລີຍ ຕັດສີນໃຈຢາກເລີກກັບແຟນ …ເພາະນ້ອງເຕື່ອນຫຼາຍເທື່ອແລ້ວ ແຕ່ ເຂົາຍັງ ບໍ່ເຊົາ

ແຟນບອກນ້ອງ“S”  ວ່າ “ຍັງຮັກນ້ອງ ເຖີງຈະມີຜູ້ຍິງຄົນໃໝ່ກໍ່ຕາມ…ຍັງຈະກັບມາຫານ້ອງເມືອຮຽນຈົບ” , ແຕ່ ນ້ອງ ບໍ່ສາມາດຍອມຮັບໃຫ້ແຟນເຮັດແນວນັ້ນ ຖ້າຮັກກໍ່ຕ້ອງຮັກຜູ້ດຽວ

ສີ່ງທີ່ນ້ອງເຈັບປວດທີ່ສຸດ ແມ່ນ ມາຮູ້ຕາມຫຼັງວ່າ ຕົນເອງຕັ້ງທ້ອງໄດ້ໜື່ງເດືອນ ,ສີ່ງດັ່ງກ່າວນີ້ ມັນເຮັດໃຫ້ ນ້ອງ ມີຄວາມເຈັບປວດ,ກີນບໍ່ໄດ້ນອນບໍ່ຫຼັບ  ແລະ ກີນແໜງໃນຊີວິດທີ່ສຸດ

ນ້ອງ“S”   ໄດ້ໂທຫາແຟນ ແລະ ບອກເລື່ອງດັ່ງກ່າວ ແຕ່ແຟນບອກໃຫ້ເອົາລູກອອກ ແລະ ບໍ່ຕ້ອງບອກໃຜ  ເພາະສອງຄົນ ພວກນ້ອງຍັງເປັນນັກຮຽນ  ຖ້າເອົາລູກໄວ້ຈະເປັນພາລະ

ນ້ອງ“S”   ຖາມຜູ້ຂຽນວ່າ“ນ້ອງຄວນຈະເລີກກັບແຟນ ບໍ່ ? ເຂົາຍັງຮັກນ້ອງຢູ່ບໍ໋ ? ເປັນຫຍັງເຂົາຈື່ງບອກໃຫ້ເອົາລູກອອກ”

ໄວໜຸ່ມຫຼາຍໆ ຄົນ ທີ່ໂທມາສົນທະນາກັບຜູ້ຂຽນ ມີບັນຫາຄ້າຍຄືກັບ ນ້ອງ“S”  ..ນີ້ແມ່ນຜົນ ຂອງຄວາມຮັກ ແບບໄວລຸ້ນ ທີ່ ເຫັນແຕ່ ຄວາມງາມ ແລະ ຄວາມເຊັກຊີ ,ຄວາມລ່າເລີນ ແລະ ຖືການມີເພດສໍພັນ ເປັນສີ່ງ ພິສູດ ຄວາມຮັກ ແລະ ຖືວ່າ ການມີເພດສໍາພັນເປັນເລື່ອງທໍາມະດາ …ເຖີງເວລານີ້ ນ້ອງຄົງຮູ້ ແລ້ວວ່າ ຜົນຂອງຂອງຄວາມຮັກ ນັ້ນເປັນແນວໃດ ?

ຜູ້ຂຽນຈະບໍ່ຂໍ ຊໍ້າເຕີມ ຄວາມເຈັບປວດ ທີ່ນ້ອງໄດ້ຮັບປັດຈຸບັນ, ດີແທ້ ນ້ອງ ບໍ່ຄວນເລີກກັບແຟນ ເພາະວ່າ ນ້ອງ ຖືພາ ,ແຟນຂອງນ້ອງຄວນຮັບຜິດຊອບ ເຖິງແມ່ນວ່າເຂົາຈະມີຜູ້ຍິງອື່ນແລ້ວກໍ່ຕາມ ,ດັ່ງທີ່ລາວໄດ້ບອກນ້ອງວ່າ “ຍັງຮັກນ້ອງຢູ່ ແລະ ຈະກັບມາຫານ້ອງ ເວລາຮຽນຈົບ” …ເຖີງຄໍາເວົ້ານັ້ນຈະບໍ່ເປັນຄວາມຈິງກໍ່ຕາມ ນ້ອງກໍ່ບໍ່ຄວນເລີກກັບເຂົາ  ເພາະເຂົາ ຈະຕ້ອງຮັບຜີດຊອບການທີ່ນ້ອງຖືພາ ,ລາວອາດຈະຍັງຮັກນ້ອງຢູ່ ແຕ່ ບໍ່ສາມາດຈະຮັບຜິດຊອບ ການຖືພາຂອງນ້ອງ ຖ້າເປັນແນວນັ້ນ ນ້ອງກໍ່ຕ້ອງກ້າຫານ ບອກຄວາມຈິງ ກັບ ພໍ່ແມ່ ຫຼື ພໍ່ແມ່ ຂອງແຟນ (ທີ່ນ້ອງບອກວ່າ ພໍ່ແມ່ ຮັບຮູ້ການພົວພັນ ຂອງນ້ອງແລະແຟນ)  ເຖີງ ແມ່ນ ແຟນຈະບອກວ່າ ບໍ່ຕ້ອງບອກໃຜ ກໍ່ຕາມ ນ້ອງກໍຕ້ອງອະທິບາຍໃຫ້ເຂົາຮູ້ວ່າ “ຮັກແທ້ ຕ້ອງ ຮັບຄວາມເປັນຈິງ”

ຖ້າແຟນຍັງປະຕິເສດ ກໍ່ຕ້ອງໄດ້ບອກຄວາມເປັນຈິງໃຫ້ພໍ່ແມ່ຮັບຊາບ, ເພາະ ຖ້ານ້ອງ ເກັບກົດຢູ່ຜູ້ດຽວເທົ່າໃດ ບັນຫາຍີ່ງຈະເພີ່ມຂື້ນ ແລະ ແກ້ໄຂໄດ້ຍາກຂື້ນ

ສະຫຼຸບ ແລ້ວ ນ້ອງຕ້ອງກ້າຫານ ຮັບຄວາມເປັນຈິງ ແລະ ກ້າປະເຊີນໜ້າກັບຄວາມເປັນຈິງ …ແນ່ນອນ ທຸກຄົນຈະເສຍໃຈ ກັບເລື່ອງທີ່ເກີດຂື້ນໂດຍສະເພາະຢ່າງຍີ່ງ ແມ່ນພໍ່ແມ່ ແຕ່ ນ້ອງຕ້ອງຄຶດວ່າ ເຖີງ ເຮົາ ຈະເຮັດໃນສີ່ງທີ່ບໍ່ດີປານໃດກໍ່ຕາມ ແລະ ພໍ່ແມ່ຈະ ຮ້າຍດ່າປານໃດກໍ່ຕາມ ຄວາມຮັກຂອງເພີນທີ່ມີຕໍ່ລູກ ບໍ່ມີຍາມຕັດຂາດ ເພາະຄວາມຮັກ ຂອງພໍ່ແມ່ ທີ່ມີຕໍ່ລູກເປັນຄວາມຮັກ ທີ່ແທ້ຈິງ ແລະ ຍຶນຍົງ

ເວລາມີບັນຫາຄຶແນວນີ້ແຫຼະ! ໄວໜຸ່ມຫຼາຍຄົນ ຈື່ງຄຶດ ເຫັນຄວາມຮັກຂອງພໍ່ແມ່ ແລະ ຮູ້ວ່າ ຄວາມຮັກ ຂອງແຟນ ແລະ ພໍ່ແມ່ ມັນແຕກຕ່າງກັນ ແຕ່ເມືອຍັງບໍ່ທັນພໍ້ບັນຫາ ໄວໜຸ່ມສວ່ນຫຼາຍ ຍັງແນມເຫັນ ຄວາມຮັກທີ່ມີຕໍ່ແຟນ ນັ້ນດີ ແລະ ຫຼາຍກວ່າ ພໍ່ແມ່

ໃນເບື້ອງຕົ້ນນ້ອງ“S” ບໍ່ກ້າຈະບອກເລື່ອງນີ້ ກັບຜູ້ຂຽນ ແຕ່ ສຸດທ້າຍ ນ້ອງກໍ່ຕັດສີນໃຈບອກຄວາມຈີງທັງໝົດ, ດັ່ງນັ້ນ ນ້ອງຄວນຈະກ້າຕັດສີນໃຈ ບອກພໍ່ແມ່ ຂອງນ້ອງ ໃນເລື່ອງນີ້ ໂດຍສະເພາະແມ່ນການຖືພາໄດ້ໜື່ງເດືອນ …ຖ້າບໍ່ກ້າບອກໜ້າຕໍ່ໜ້າເພີ່ນ ນ້ອງກໍ່ຄວນບອກ ພີ່ນ້ອງໃກ້ສິດ ເຊັ່ນ : ອາວ, ອາ, ແມ່ປ້າ, ພໍ່ລຸງ ແລະ ຊ່ວຍໃຫ້ເພີ່ນເປັນຜູ້ບອກຕໍ່

ນ້ອງບອກວ່າ ນ້ອງເສຍໃຈ ແລະ ຈະທໍາຮ້າຍ ຕົນເອງ… ຂໍນໍາ ບໍ່ຄວນເຮັດນ້ອງເອີຍ ! ນ້ອງມີຊີວິດຂຶ້ນມາ ແລະ ເຕີບໂຕເປັນສາວ  ແລ້ວຈື່ງ ມາພົບຄວາມຮັກ …ບໍ່ຄວນເອົາຄວາມຮັກມາ ທໍາລາຍຊີວິດ, ເພາະຊີວິດເກີດກ່ອນຄວາມຮັກ , ແລະ ຜູ້ທີ່ມອບຄວາມຮັກໃຫ້ເຮົາຄົນທໍາອີດ ເລີ່ມແຕ່ຢູ່ໃນທ້ອງຈົນ ມືນຕາເຫັນໂລກ ແມ່ນ ພໍ່ ແລະ ແມ່

ນ້ອງຕ້ອງຄຶດໃຫ້ດີ  !!! ຖ້າ ນ້ອງຕ້ອງການ ລົມກັບຜູ້ຂຽນອີກ ກໍ່ ຂໍໃຫ້ ໂທມາ ຫຼື ຢ້ານຜູ້ຂຽນຈື່ສຽງໄດ້ ກໍ່ສົ່ງ ”ວອດແອປ” (ດັ່ງທີ່ນ້ອງເຄີຍເຮັດ) ກໍ່ໄດ້  ເນາະ !! ຂໍໃຫ້ຕັ້ງໃຈ ສູ້ຊີວິດຕໍ່ໄປ