ນ້ອງຮັກຜົວເຂົາ ຫຼື ຜົວເຂົາຮັກນ້ອງ ?

ນ້ອງ“X” (ນາມສົມມຸດ) ອາຍຸ20ປີ,ເປັນນັກຮຽນ,ໄດ້ໂທມາສົນທະນາເລື່ອງຄວາມຮັກຂອງເພື່ອນຄົນໜື່ງ…ໃນເບື້ອງ

ຕົ້ນນ້ອງບອກວ່າເປັນເລື່ອງຄວາມຮັກຂອງໝູ່…ແຕ່ສຸດທ້າຍນ້ອງກໍ່ເປີດເຜີຍໃຫ້ຮູ້ວ່າ ເປັນເລື່ອງຂອງນ້ອງເອງ !

ແນວນີ້ລະ! ຄົນເຮົາຖ້າເປັນເລື່ອງທີ່ບໍ່ດີທີ່ເກີດຂື້ນກັບຕົນເອງ ກໍ່ບໍ່ມັກຈະເປີດເຜີຍໃຫ້ຄົນຮູ້ ໂດຍສະເພາະແມ່ນ

ເລື່ອງຂອງຄວາມຮັກ , ນ້ອງ“X”ບອກວ່າ ບໍ່ກ້າເປີດເຜີຍວ່າແມ່ນເລື່ອງຂອງຕົນເອງຍ້ອນຢ້ານຜູ້ຂຽນຈະເອົາຊື່ຂອງ

ນ້ອງລົງໃນໜັງສືພີມ , ແລະຢ້ານຜູ້ຂຽນຈະຈື່ເບີໂທລະສັບ ….ແຮະ! ແຮະ!  ຮັບປະກັນ ພັນເປີເຊັນ ນ້ອງເອີຍ! ຜູ້ຂຽນບໍ່ເຄີຍເປີດເຜີຍຊື່ແທ້ຂອງພວກນ້ອງໆທີ່ໂທມາສົນທະນາ, ເລືອງຄວາມຮັກ ແລະບໍ່ເຄີຍເອົາອອກໃນໜັງສືພີມເດັດຂາດ !

ເຖີງແມ່ນວ່າຈະມີບາງ ຄົນ ທີ່ສະເໜີໃຫ້ເອົາຊື່ແທ້,ແລະເບີໂທຂອງຕົນເອງລົງໃນໜັງສືພີມ ເພື່ອ ຢາກ

ຕິດຕໍ່ຫາຜູ້ຊາຍມາເປັນແຟນໂດຍຜ່ານໜັງສືພີມ ແຕ່ຜູ້ຂຽນປະຕິເສດ ເພາະຈຸດປະສົງຂອງຜູ້ຂຽນ ແມ່ນເພື່ອ

ເປັນເພື່ອນສົນທະນາທີ່ດີ ກັບໄວໜຸ່ມຍິງຊາຍ ທີ່ມີຄວາມທຸກໃຈຍ້ອນຄວາມຮັກ, ຫຼືມີຄວາມຜິດຫວັງ…ອົກຫັກ…

ທີ່ບໍ່ຮູ້ ວ່າຈະສົນທະນາກັບຜູ້ໃດ

ນ້ອງ“X”ໂທມາສົນທະນາເກືອບຮອດຊົ່ວໂມງ…ໃນເລື່ອງຂອງຄວາມຮັກ ທີ່ມີຕໍ່ກັບຜູ້ຊາຍຄົນໜື່ງ ,ເຊິ່ງພົບ

ກັນໂດຍບັງເອີນ ຫຼັງຈາກນັ້ນ ກໍ່ຮູ້ກັນຫຼາຍຂື້ນ, ກາຍເປັນຄົນລື້ງເຄີຍກັນ ແລະ ເຂົາກໍກາຍເປັນຄົນພີເສດ ເພາະເຂົາ

ເປັນຜູ້ຊ່ວຍເຫຼືອ ໃຫ້ນ້ອງ“X” ໃນການຮໍ່າຮຽນ ແລະ ຊ່ວຍເຫຼືອ ໃນເວລາທີ່ຄອບຄົວນ້ອງ“X”ຂາດເຂີນ…ແລ້ວ ຄວາມຮັກມັນກໍ່ເກີດຂື້ນ ແບບງ່າຍໆ

ນ້ອງ“X”ບອກກັບຜູ້ຂຽນວ່າ ນ້ອງເປັນຜູ້ຍິງ ທີ່ມັກຜູ້ຊາຍ ອາຍຸແກ່ກວ່າ, ເປັນຜູ້ໃຫຍ່, ສາມາດຊ່ວຍເຫຼືອ

ນ້ອງໄດ້ ເພາະຜູ້ຊາຍປະເພດນີ້ເຮັດໃຫ້ນ້ອງມີຄວາມອົບອຸ່ນ. ນ້ອງ“X” ບອກວ່າ ນ້ອງເປັນຄົນຂາດຄວາມອົບອຸ່ນຈາກພໍ່ມາແຕ່ນ້ອຍ ,ຍ້ອນພໍ່ແມ່ຢ່າຮ້າງກັນ  ອາດຈະແມ່ນນ້ອງມີປອມດ້ອຍໃນຈຸດນີ້ເອງ ນ້ອງຈື່ງມັກຜູ້ຊາຍທີ່ອາຍຸສູງ ແລະເປັນຜູ້ໃຫຍ່

ປັດຈຸບັນນີ້ ນ້ອງ“X” ຮູ້ແລ້ວວ່າຜູ້ຊາຍຄົນນີ້ມີເມຍແລ້ວ ເຊິ່ງມີຖານະດີ, ຫຼັງຈາກຮູ້ເລື່ອງທັງໝົດ ນ້ອງໄດ້ພະຍາຍາມ ເຮັດໃຫ້ຄວາມຮັກແບບ“ຊູ້ສາວ” ໃຫ້ກາຍເປັນຄວາມຮັກ ແບບ “ອ້າຍນ້ອງ” ແຕ່ນ້ອງກໍ່ເຮັດບໍ່ໄດ້ ຈັກເທື່ອ… ຄວາມຮັກ ມັນດໍາເນີນມາເປັນເວລາຫຼາຍເດືອນ ນ້ອງ“X”ພະຍາຍາມຈະຫຼີກໜ້າບໍ່ຂໍພົບເຂົາອີກ …ແຕ່ພະຍາຍາມເທົ່າໃດ ກໍ່ຄືກັນກັບວ່າ…ເຂົາມິຄວາມພະຍາມຍາມຢາກພົບນ້ອງຫຼາຍຂຶ້ນ …ບາງເທືອມັນກໍ່ເກິດຂຶ້ນໂດຍບັງເອີນ

ນ້ອງ“X”ຍອມຮັບວ່າເຂົາເປັນສຸພາບບຸລຸດ,ເຂົາບໍ່ເຄີຍລວງລະເມີດ ຮ່າງກາຍ ຖ້ານ້ອງບໍ່ເຕັມໃຈ (ນ້ອງຂໍເວົ້າຕາມຄວາມຈິງວ່າ ຄວາມຕ້ອງຂອງເຂົາແມ່ນເກີດມາຈາກຄວາມຕ້ອງການຂອງນ້ອງ) ນ້ອງເວົ້າວ່າ ນ້ອງໄດ້ສ້າງຄວາມຜິດຢ່າງມະຫັນໃຫ້ກັບລູກເມຍເຂົາ , ພະຍາຍາມໜີຈາກເຂົາກໍ່ບໍ່ຫວີດຈັກເທື່ອ ແລະ ເຂົາກໍ່ບອກວ່າ ເຂົາຂາດນ້ອງບໍ່ໄດ້

ນີ້ແມ່ນນ້ອງຮັກຜົວເຂົາ ຫຼືຜົວເຂົາຮັກນ້ອງ ?ເຂົາເປັນຄົນເຮັດໃຫ້ເລື່ອງມັນເກີດຂື້ນ ຫຼື ແມ່ນນ້ອງ ສ້າງເລື່ອງນີ້ ໃຫ້ມັນເກີດຂື້ນ ?

ນ້ອງ“X” ໄດ້ເລົ່າເລື່ອງຊີວິດຂອງນ້ອງຄືນຫຼັງຢ່າງຍືດຍາວເຊິ່ງມັນມີຜົນກະທົບຕໍ່ຊີວິດຂອງນ້ອງໃນປັດຈຸບັນ ຜູ້ຂຽນບໍ່ສາມາດຈະຂຽນເລື່ອງທັງໝົດລົງໃນໜັງສືພີມໄດ້… ນີ້ລະ !ຊີວິດຂອງຄົນ ມັນບໍ່ສາມາດກໍານົດໄດ້ໝົດ

ທຸກສີ່ງທຸກຢ່າງ…ທຸກຄົນຕ້ອງການທໍາຄວາມດີ ແລະ ຢາກມີຄວາມຮັກທີເປັນໄປດ້ວຍດີ …ແຕ່ມັນກໍ່ເຮັດບໍ່ໄດ້ …ເພາະສະພາບແວດລ້ອມ ເຮັດໃຫ້ທຸກຄົນໃນໂລກນີ້ເປັນຄົນດີກັນໄດ້ໝົດ …ສໍາຄັນອີກສີ່ງ

ໜື່ງ ແມ່ນຈິດໃຈຫັ້ນລະ ! ທີ່ຈະຕ້ອງເຂັ້ມແຂງ ແລະ ຮູ້ຈັກດີ້ນຮົນອອກຈາກສະພາບແວດລ້ອມທີ່ກໍາລັງຈະສ້າງ

ໃຫ້ເຮົາເປັນຄົນບໍ່ດີ …ດັ່ງນັ້ນຖ້າໃຈບໍ່ເຂັ້ມແຂງ ເຮົາກໍ່ຈະປ່ອຍໃຫ້ສະພາບແວດລ້ອມ ປ່ຽນແປງເຮົາໃຫ້ເປັນຄົນບໍ່

ດີໄດ້ທຸກວີນາທີ…

ສີ່ງສໍາຄັນຢູ່ບ່ອນວ່າ ຖ້າເຮົາຮູ້ວ່າມັນບໍ່ດີແລ້ວ ເຮົາຮູ້ພະຍາຍາມຫາເສັ້ນທາງອອກແນວໃດ? ນີ້ຈະເປັນສີ່ງວິເສດ

ທີ່ສຸດ! ກໍລະນີຂອງນ້ອງ“X” ດີຫຼາຍນ້ອງເອີຍ! ທີ່ນ້ອງກ້າຕັດສີນໃຈໂທມາຫາຜູ້ຂຽນ ແລະ ກ້າເລົ່າຄວາມຈິງໃຫ້ຜູ້

ຂຽນຟັງ ຢ່າງລະອຽດ… ນີ້ສະແດງວ່າ ນ້ອງຮູ້ວ່າສີງທີ່ນ້ອງປະຕິບັດເປັນສີ່ງທີ່ບໍ່ດີໂດຍສະເພາະທີ່ເກີດຂື້ນກັບນ້ອງ ແລະ ເຂົາ ແລະ ນ້ອງກໍາລັງດີ້ນຮົນອອກຈາກສະພາບຄວາມຮັກດັ່ງກ່າວ  ….

ຄວາມຜິດ ມັນເກີດຂື້ນຢູ່ທັງສອງຝ່າຍ ຈາກນ້ອງ ແລະ  ຜູ້ຊາຍຄົນນັ້ນ ….ຍ້ອນຄຸນຄວາມດີທີເຂົາມີ ໃຫ້ກັບນ້ອງ …ແລະ ຄວາມກະຕັນຍູທີ່ນ້ອງຢາກຕອບສະໜອງໃຫ້ເຂົາ…ຈຸດເລີ່ມຂອງຄວາມຮັກທີ່ເກີດຂື້ນມາຈາກ ຄວາມບົກຜ່ອງຂອງຊີວິດຂອງເຂົາທີ່ນ້ອງສາມາດຈະທົດແທນໃຫ້ກັບເຂົາໄດ້ ແລະ ນ້ອງກໍ່ມີຂໍ້ບົກຜ່ອງ (ຫຼືປອມດ້ອຍດັ່ງທີ່ນ້ອງບອກ) ທີ່ເຂົາສາມາດທົດແທນໃຫ້ນ້ອງໄດ້ ສຸດທ້າຍມັນ ກໍ່ກາຍເປັນຄວາມຮັກ… ດີຫຼາຍ

ທີ່ນ້ອງຄຶດ ເຖີງຄວາມຮູ້ສຶກຂອງເມຍເຂົາ ຢ່າງໜ້ອຍສຸດເຂົາກໍ່ເປັນຜູ້ຍິງຄົນໜື່ງ ທີ່ກໍາລັງຈະກາຍເປັນຄົນເສຍ

ໃຈທີ່ສຸດໃນຊີວິດ ຖ້ານ້ອງຫາກປ່ອຍຄວາມຮັກໃຫ້ເລິກເຊີງໄປກວ່ານີ້…

ນ້ອງອາດຈະເປັນຜູ້ເຈັບປວດຖ້າຫາກເລິກຮັກກັບເຂົາ…ແຕ່ເວລາມັນສາມາດທີ່ຈະປີ່ນປົວຫົວໃຈນ້ອງໄດ້ແມ່ນບໍ່? ແລະ ນ້ອງກໍ່ໄດ້ພະຍາຍາມມາແລ້ວ ກໍ່ຂໍໃຫ້ໃຊ້ຄວາມພະຍາຍາມໃຫ້ຫຼາຍກວ່າເກົ່າ …ຜູ້ຂຽນຂໍເປັນກໍາລັງໃຈຊວ່ຍ

ມີຫຍັງຂໍໃຫ້ນ້ອງໂທມາສົນທະນາກັບຜູ້ຂຽນໄດ້ ເດີ !

ສະບັບໜ້າພົບກັນໃໝ່