ຄຊປປລ ກະຊວງ

1. ຄຊປປລ ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ (ຍັງບໍ່ມີຂໍ້ມູນ)

2. ຄຊປປລ ກະຊວງຍຸດຕິທຳ (ຍັງບໍ່ມີຂໍ້ມູນ)

3. ຄຊປປລ ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ (ຍັງບໍ່ມີຂໍ້ມູນ)

4. ຄຊປປລ ກະຊວງພາຍໃນ (ຍັງບໍ່ມີຂໍ້ມູນ)

5. ຄຊປປລ ກະຊວງວິທະຍາສາດ-ເຕັກໂນໂລຊີ

6. ຄຊປປລ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ (ຍັງບໍ່ມີຂໍ້ມູນ)

7. ກະຊວງ ຖະແຫຼງຂ່າວ-ວັດທະນະທຳ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ (ຍັງບໍ່ມີຂໍ້ມູນ)

8. ຄຊປປລ ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ (ຍັງບໍ່ມີຂໍ້ມູນ)

9. ຄຊປປລ ກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ (ຍັງບໍ່ມີຂໍ້ມູນ)

10. ຄຊປປລ ກະຊວງ ສາທາລະນະສຸກ (ຍັງບໍ່ມີຂໍ້ມູນ)

11. ຄຊປປລ ກະຊວງ ການເງີນ (ຍັງບໍ່ມີຂໍ້ມູນ)

12. ຄຊປປລ ກະຊວງ ການຕ່າງປະເທດ (ຍັງບໍ່ມີຂໍ້ມູນ)

13. ຄຊປປລ ກະຊວງ ໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ (ຍັງບໍ່ມີຂໍ້ມູນ)

14. ຄຊປປລ ກະຊວງ ແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ (ຍັງບໍ່ມີຂໍ້ມູນ)

15. ຄຊປປລ ກະຊວງ ອຸດສະຫະກຳ-ການຄ້າ (ຍັງບໍ່ມີຂໍ້ມູນ)

16. ຄຊປປລ ກະຊວງ ໄປສະນີໂທລະຄົມ ແລະ ສື່ສານ (ຍັງບໍ່ມີຂໍ້ມູນ)

17. ຄຊປປລ ກະຊວງ ແຮງງານສະຫວັດດີດານສັງຄົມ (ຍັງບໍ່ມີຂໍ້ມູນ)

18. ຄຊປປລ ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ວມ (ຍັງບໍ່ມີຂໍ້ມູນ)