ນ້ອງຢ້ານແຟນຮູ້ວ່າ ນ້ອງເຄີຍເສຍຕົວ

ໄວໜຸ່ມປັດຈຸບັນນີ້ ມີການພົວພັນກັບ ເພດກົງກັນຂ້າມໄວຂື້ນ ! ເວົ້າໄດ້ວ່າ ໄວກວ່າອາຍຸ ,ລະດັບການຮຽນ , ເຊິ່ງມີບາງຢ່າງ ທີ່ໂຮງຮຽນບໍ່ທັນສາມາດ ສະໜອງຂໍ້ມູນທຸກຢ່າງໃຫ້ກັບໄວໜຸ່ມໄດ້ທັນກັບ ຄວາມເຕີບໃຫຍ່ທາງດ້ານຮ່າງກາຍ ແລະຈິດໃຈ  ເພາະມີບາງສີ່ງທີ່ຢູ່ໃນໂຮງຮຽນ… ບາງສີ່ງທີ່ຢູ່ຂ້າງນອກໂຮງຮຽນ…ມັນແຕກຕ່າງກັນ

ນ້ອງ““ ອາຍຸ 16 ປີ ແລະ ໝູ່ອີກຜູ້ໜື່ງ ຮ່ວມຫົວກັນ ໂທມາສົນທະນາກັບ ຜູ້ຂຽນ …ການພົວພັນກັບຜູ້ຊາຍ ຂອງນ້ອງ ສອງຄົນຄ້າຍຄືກັນ “ສົມກັບເປັນໝູ່ກັນແທ້ໆ ເນາະ! ທັງສອງເປີດເຜີຍຢ່າງຈີງໃຈ ວ່າເຄີຍມອບກາຍໃຫ້ຜູ້ຊາຍ ທີອາຍຸສູງກວ່າ ສ່ວນຫຼາຍເປັນຄົນ ຕ່າງແຂວງ (ບໍ່ແມ່ນຄົນທ້ອງຖີ່ນຕົນເອງ)  ແລະ ຖຶກຮັບຮອງວ່າເປັນແຟນກັນ , ຫັຼງຈາກນັ້ນການພົວພັນ ກໍ່ ຄ່ອຍໆຈາງຫາຍ ມີພຽງ ລົມທາງໂທລະສັບ ແລະ ວອດແອປ …ດົນໆ ຈື່ງມາຢາມກັນ ແລະພ້ອມກັນທົບທວນຄວາມຮັກ …ປັດຈຸບັນຖືວ່າ ແມ່ນ ຈາງຫາຍ ເປັນເວລາເກືອບໜື່ງປີ ແລະ ນ້ອງ“““ກໍ່ເລີ່ມມີຜູ້ໃໝ່

ແນ່ນອນ ! ເພາະນ້ອງ“““ເປັນຜູ້ງາມ ແລະ ເອາະໆ ຈື່ງ ບໍ່ປາດສະຈາກທີ່ຈະມີຄົນມາພົວພັນ ແລະ ຂໍເປັນແຟນ ເຊິ່ງ ຜູ້ໃໝ່ ກໍ່ຍັງເປັນຄົນຢູ່ແຂວງອື່ນທີ່ມາເຮັດວຽກ ຄືເກົ່າ ຫັ້ນລະ !

ອາດຈະເປັນລົດສະນິຍົມ ຫຼື ລັກສະນະ ພິເສດຂອງຍິງໜຸ່ມ ທີ່ບໍ່ມັກນິຍົມຄົນທີ່ຢູ່ບ້ານດຽວກັນ

ທັງໆ ທີ່ວ່າ ຄົນຢູ່ບ້ານດຽວກັນ ຈະເຂົ້າໃຈກັນດີ ແລະ ຮັບປະກັນກ່ອນ ແຕ່ ຕ້ອງຍາມຮັບວ່າລົດສະນິຍົມ ທີ່ກໍາລັງຈະກາຍເປັນວັດທະນາທໍາ ໃໝ່ຂອງຊາວໜຸ່ມ ແມ່ນມັກ ຫີ້ຼນກັບ ຜູ້ບ່າວ ຕ່າງຖີ່ນ

ແລະ ມັນກໍ່ເປັນເລື່ອງທໍາມະດາ ທີ່ໄວໜຸ່ມໃນຫົວອົກດຽວກັນ ,ໃນສະຕາຍດຽວກັນ ຈະລວມກັນເປັນກຸ່ມ ແບບໜ້າຕໍ່ໜ້າ ແລະ ໃນສັງຄົມອອນລາຍ

ສາຍເຫດ ທີ່ຜູ້ຍິງໃນບ້ານຂອງນ້ອງ“““ທີ່ບໍ່ສົນໃຈ ຜູ້ບ່າວບ້ານຕົນເອງ ….ຍ້ອນວ່າ ຜູ້ບາວໃນບ້ານ  ມັກໄປເລາະ ຫາຫຼີ້ນສາວບ້ານອື່ນແຂວງອື່ນ …ຜູ້ສົນທະນາ ພະຍາຍາມຊັກຖາມນ້ອງ“““ ຍ້ອນວ່າ ຢ້ານຮູ້ຄວາມລັບ ແນວບໍ່ດີ ຂອງກັນແລະກັນ ດັ່ງນັ້ນ ທັງຜູ້ສາວ ແລະ ບ່າວ ຈື່ງບໍ່ຕ້ອງການທີ່ຈະມີຄວາມຮັກ ແລະ ພົວພັນກັບ ຄົນໄທບ້ານດຽວກັນ

ໂດຍສະເພາະ ແມ່ນ ເລື່ອງຂອງການ ມີເພດສໍາພັນ “ໄດ້ເສຍໃຫ້ກັນ” ເປັນເລື່ອງທີ່ໄວໜຸ່ມ ມີການພົວພັນ ໄປເຖີງຈຸດດັ່ງກ່າວໄດ້ໄວ ກວ່າອາຍຸ ແລະ ດັບການສືກສາ ແຕ່ ເປັນເລື່ອງທີ່ໄວໜຸ່ມບໍ່ຕ້ອງການໃຫ້ຄົນຮັບຮູ້ ໂດຍສະເພາະແມ່ນຍີງໜຸ່ມ …ນ້ອງ“““ຕອບ“ ອື” ຄ່ອຍ ໆ  ເຫັນດີກັບຜູ້ຂຽນ

ສີ່ງທີ່ນ້ອງ “““ເປັນຫ່ວງປັດຈຸບັນ ບໍ່ແມ່ນ ເລື່ອງການ ເສຍຕົວໃຫ້ກັບຜູ້ຊາຍຄົນເກົ່າ ແຕ່ ແມ່ນຢ້ານຜູ້ບ່າວຄົນໃໝ່ ຮູ້ວ່າ ຕົນເອງເສຍຕົວ …ເພາະເບິ່ງຄືກັນກັບວ່າ ເຂົາພະຍາມຍາມ ຊອກວິທີການທີ່ຈະມີເພດສໍາພັນກັບ ນ້ອງ“““““ ໃນແບບລັກສະນະດຽວກັບ ຜູ້ຊາຍຄົນກ່ອນ ແລະ ບາງຄໍາເວົ້າ ທີ່ເຂົາເວົ້າ ຂໍຄວາມຮັກ ຄືກັນກັບວ່າ ເຂົາຮູ້ວ່າ ນ້ອງ““““ເຄີຍເສຍຕົວໃຫ້ກັບ ຜູ້ຊາຍຄົນເກ່ົາ  ນ້ອງ ““““ກ້າຖາມຜູ້ຂຽນວ່າ

ຜູ້ຊາຍເບີ່ງຜູ້ຍີງແນວໃດ ຈື່ງຈະຮູວ່າ ຜູ້ຍີງເຄີຍເສຍຕົວ ມາແລ້ວ !

ນ້ອງ“““ເອີຍ ຜູ້ຊາຍ ມີວິທີການຫຼາຍແນວເພື່ອເຂົ້າຫາແມ່ຍິງ ຈະດ້ວຍຄວາມຮັກ ແທ້ ຫຼື ບໍ່ແທ້ກໍ່ຕາມ …ເພື່ອທົດລອງ   …ສໍາລັບການ ບໍ່ລີສຸດຂອງຜູ້ຍີງ ຖ້າເບີ່ງດ້ວຍສາຍຕາ ,ຫູ, ໄດ້ສໍຳພັດ ກໍ່ບໍ່ສາມາດຮູ້ໄດ້ ຢ່າງຊັດເຈນ ມີພຽງຄໍາວ່າ “ອາດຈະ” ຕົວຢ່າງຮ່າງກາຍ ບໍ່ ເຕັ່ງຕື່ງ …ແຕ່ຜູ້ຍິງບາງຄົນ ຫຼີ້ນເກັ່ງ ແບບບໍ່ເລືອກໜ້າ ແຕ່ ຜີວພັນຍັງເຕັ່ງຕື່ງ ງົດງາມ ກວ່າຜູ້ທີ່ບໍ່ເຄີຍເສຍຕົວ ຖ້າຢາກພີສູດ ແມ້ ຕ້ອງໄປຫາແພດ ທີ່ຊ່ຽວຊານດ້ານນີ້ຈື່ງຈະຮູ້ຈັກຢ່າງຊັດເຈນ   ເອົາລະ ! ຖ້ານ້ອງ “““ແລະໄວໜຸ່ມຫຼາຍຄົນມັກຢ້ານຄົນຮູ້ຈັກ ຫຼາຍກວ່າ ການປ້ອງກັນການບໍ່ໃຫ້ມີເພດສໍ່າພັນ ຫຼື ປ່ອງກັນ ບໍ່ໃຫ້ມີລູກແລະພະຍາດ ໃນຄວາມເປັນຈິງໃນວັດທະນາທໍາເຮົາຍັງຮັບບໍ່ໄດ້ທີ່ຈະເວົ້າເລື່ອງນີ້ ນັ້ນເປັນສີ່ງທີ່ປ້ອງກັນ ທີ່ດີ  ແຕ່ການເຕີບໂຕປ່ຽນແປງສັງຄົມ ແລະ ການພັດທະນ່າການທາງດ້ານຈິດໃຈ ແລະ ຮ່າງກາຍ ມັນເຮັດໃຫ້ນ້ອງຕ້ອງພາກັນ ມ້າງວັດທະນາທໍາ

ດັ່ງນັ້ນ ຖ້າຜູ້ຊາຍ ຮູ້ວ່າຜູ້ຍີງຄົນນັ້ນ ເສຍຕົວ ແນ່ນອນ ມັນອາດຈະເຮັດໃຫ້ຜູ້ຊາຍຄົນນັ້ນ ປ່ຽນທັດສະນະ ບໍ່ໜ້ອຍກໍ່ຫຼາຍ ຕົວຢ່າງ “ ຜູ້ຍີງທີເສຍຕົວແລ້ວ ອາດເຂົ້າງ່າຍ” ສະນັ້ນ ຈື່ງປ່ຽນຈາກ “ຮັກ” ມາເປັນ“ຫຼີ້ນກັນພຽງຊົວຄາວ ”  … ແຕ່ກໍ່ມີ ຜູ້ຊາຍບາງຄົນ ທີ່ຮັກແທ້ໆ ຈິງຈັງ ເຊິ່ງເຂົາອາດຈະບໍ່ ຖຶ ເລື່ອງ“ການໄດ້ເສຍ” ເປັນເລື່ອງ ໃຫຍ່ ແນວໃດກໍ່ຕາມ ເຂົາກໍ່ຕ້ອງມີຄວາມລະວັງຢູ່ໃນໃຈວ່າ “ ເຮັດແນວໃດ ຈະບໍ່ເຮັດໃຫ້ຜູ້ທີ່ຕົນເອງຮັກ ເສຍຕົວອີກ ”

ນ້ອງ“““ອາຍຸ ພຽງ17 ປີ ແຕ່ເຄີຍເສຽຕົວແລ້ວ ! ສີ່ງທີ່ມັນຜ່ານໄປ ກໍ່ ໃຫ້ມັນຜ່ານໄປ ບໍ່ຄວນຈະໃຫ້ເກີດຂື້ນມາອີກ ເພາະ ນ້ອງຍັງນ້ອຍ ຍັງເປັນນັກຮຽນ ແລະ ສີ່ງສໍາຄັນ ແມ່ນ ນ້ອງຈະໄດ້ພົບກັບຜູ້ຊາຍທີ່ເຂົາຮັກນ້ອງແທ້ໆ ນ້ອງຄວນຮັກສາຕົນເອງ ເພື່ອຜູ້ຊາຍແບບນີ້ ຈື່ງຈະດີ

ສະບັບໜ້າພົບກັນໃໝ໋