ເລື່ອງລາວຊາວໜຸ່ມ

ຂໍ້ມູນຂອງຟໍລ້ຳ(ລໍຖ້າຂໍ້ມູນຈາກກົມສື່ມວນຊົນໜຸ່ມລາວ)