ນ້ອງຄວນຈະມອບກາຍ ແລະ ໃຈ ໃຫ້ເຂົາຫຼື ບໍ່ ?

 

ຖ້າມອບຮ່າງກາຍໃຫ້ເຂົາແລ້ວ ບໍ່ໝ້ອຍກໍ່ຫຼາຍ ຫົວໃຈ ກໍ່ຕ້ອງຢູ່ກັບເຂົາ … ເຖີງວ່າ ໄວໜຸ່ມຍຸກນີ້ ຈະຖື ວ່າ ການມີເພດສໍາພັນ ເປັນເລື່ອງທີ່ທໍາມະດາກໍ່ຕາມ …ຫຼື ຄຶດວ່າ ການມີເພດສໍາພັນເປັນການ ສ້າງຄວາມສຸກ ..ຜ່ານໄປແລ້ວກໍ່ໃຫ້ມັນຜ່ານ ໄປ … ສໍາລັບຜູ່ຍີງສວ່ນຫຼາຍຍັງເປັນເລື່ອງທີ່ຍາກ ກວ່າຈະຕັດໃຈລືມ ເລື່ອງທັງໝົດທີ່ເກີດຂື້ນ …

ນ້ອງ K ອາຍຸ 22 ປີ , ເຄີຍມີແຟນຫຼາຍຄົນ ,ແຕ່ລະຄົນຮັກກັນບໍ່ຮອດປີ ສຸດທ້າຍ ກໍ່ຕ້ອງແຍກທາງກັນ ​, ຍ້ອນນ້ອງບໍ່ສາມາດ ມາດ ຈະເຮັດໃຫ້ຄວາມຮັກ ເລີກເຊີ່ງ ແບບ “ຕາມໃຈຄວາມຕ້ອງການຂອງຜູ້ຊາຍ” ,

ປັດຈຸບັນ,ນ້ອງ K ຮັກກັບຜູ້ຊາຍຄົນໃໝ່ ມີອາຍຸຫຼາຍ ກວ່ານ້ອງ ປະມານ 6 ປີ , ລາວເປັນຜູ້ຊາຍ ທີ່ມີຖານະຕໍາແໜ່ງທີ່ດີ , ແລະເປັນຜູ້ຊາຍທີ່ຫຼາຍຄົນ ນັບຖື ,ແລະມີຜູ້ຍິງຫຼາຍຄົນສົນໃຈ ລາວ ,

ນ້ອງ K ໂທມາສົນທະນາກັບຜູ້ຂຽນວ່າ “ຮັກເຂົາດີ ບໍ່ ?​”   ນ້ອງໄດ້ບອກວ່າ ຜ່ານມານ້ອງ ເຄີຍ ເຮັດຕາມທີ່ໃຈ ປາດຖະໜາ ແລະ ທຸກໆ ເທື່ອ ແມ່ນລົງທ້າຍ ດວ້ຍຄວາມຜິດຫວັງ ແລະ ນ້ອງກໍ່ໄດ້ຮູ້ແລ້ວວ່າ  ຄວາມຜິດຫວັງນັ້ນ ມັນເຈັບປວດສໍ່າໃດ …ດັ່ງນັ້ນ ນ້ອງຈື່ງ ບໍ່ຍາກ ເຈັບປວດອີກ !!

ເປັນເລື່ອງທີ່ດີຫຼາຍ ທີ່ ນ້ອງໄດ້ຮຽນຮູ້ຈາກຊີວິດຂອງຕົນເອງ ແລະ ບໍ່ຢາກໃຫ້ເກີດອີກ …ຜ່ານການສົນທະນາກັບນ້ອງ ຜູ້ຂຽນຂໍຕິລາຄາວ່າ  ປັດຈຸບັນນ້ອງຮັກເຂົາແລ້ວ!!!  …ນ້ອງ ອາດຍັງຈະບໍ່ກ້າຕັດສີນໃຈ ທີ່ຈະຖະຫຼໍາຕົວເລິກເຊີງໄປກວ່ານັ້ນ… ກໍ່ເລີຍໂທມາຫາຜູ້ຂຽນ

ນ້ອງ K ເຄີຍມີປະສົບປະການໃນການມີແຟນມາແລ້ວຫຼາຍຄົນ ,ສີ່ງສໍາຄັນ ເມື່ອເຮົາຜີດຫັວງແລ້ວ ບໍ່ຄວນ ເຮັດໃສ່ ຕົນເອງ ໂດຍການ ມີແຟນຫຼາຍຄົນແບບບໍ່ພິຈາລະນາ ເພື່ອ ເຮັດໃສ່ແຟນເກົ່າ ຫຼື ຫຍໍ້ຫຍັນຊໍ້າເຕີມ ໃຫ້ກັບຊີວິດຕົນເອງ ,ຖ້າເຮັດແນວນັ້ນ ສຸດທ້າຍນ້ອງຈະກາຍເປັນຜູ້ຍິງທີ່ ມີຜູ້ຊາຍໂດຍບໍ່ເລືອກໜ້າ …

ມີໄວໜຸ່ມຫຼາຍຄົນ ທີ່ຜິດຫວັງ ໂທມາສົນທະນາກັບຜູ້ຂຽນ ບອກວ່າ ຄວາມຜີດຫັວງ ເຮົາໃຫ້ພວກເຂົາ ກາຍເປັນຄົນຕິດເຫຼົ້າ ແລະ ຕິດຫຼີ້ນກີນ ກາງຄືນ ພ້ອມກັນນັ້ນກໍ່ ມີຜູ້ຊາຍແບບ ຄວາມພໍໃຈຊົ່ວຄາວ …ສໍາລັບນ້ອງ K ຍັງເປັນບຸກຄົນທີ່ຍັງມີສະຕິລະວັງຕົວດີ ພະຍາຍາມຊອກທາງອອກ ເພື່ອສະກັດກັ້ນບໍ່ໃຫ້ຊີວິດຕົນເອງຕົກຕໍ່າລົງໄປອີກຍ້ອນຄວາມຮັກ  ( ດີຫຼາຍ ນ້ອງ ຊົມເຊີຍເດີ!!​)

ນ້ອງK ບອກກັບຜູ້ຂຽນວ່າ ຜູ້ຊາຍຄົນນັ້ນເປັນຄົນດີ ແລະ ມີຄວາມສຸກທຸກເທື່ອ ເມື່ອໄດ້ພົບລາວ …ສີ່ງນີ້ ມັນໄດ້ຢັ້ງຢືນວ່າ ນ້ອງຫຼົງມັກລາວ ແຕ່ ບໍ່ຮູ້ວ່າ ລາວຈະຮັກນ້ອງສໍ່າໃດ ! ຜູ້ຊາຍສະແດງອອກໄດ້ງ່າຍກວ່າຜູ້ຍິງ

ແວນີ້ລະ !​ ຜູ້ຊາຍຈື່ງສາມາດສະແດງ ອອກເປັນການກະທໍາໄດ້ທຸກຢ່າງ, ແລະດັ່ງທີ່ນ້ອງບອກ ລາວເປັນຜູ້ຊາຍທີ່ຜູ້ຍີງຫຼາຍຄົນສົນໃຈ ຖ້າເປັນແນວນັ້ນ ລາວຈະເປັນຜູ້ຊາຍທີ່ມີທ່າໄດ້ປຽບຫຼາຍ… ການກະທໍາຂອງລາວອາດຈະມີສີ່ງ ທີ່ເຈື່ອປົນຫຼາຍຢ່າງ ອາດ ແມ່ນຄວາມຕັ້ງໃຈແລະ ບໍ່ຕັ້ງໃຈ ,ເປັນການຫຼອກລວງ ຫຼື ຈິງໃຈ ເຖີງແນວໃດກໍ່ຕາມ ທຸກການກະທໍາ ແມ່ນເຮັດໃຫ້ນ້ອງມີຄວາມສຸກ ບໍ່ສະເພາະນ້ອງພຽງຄົນດຽວ,ລາວຍັງເຮັດໃຫ້ຜູ້ຍິງອີກຫຼາຍຄົນມີຄວາມສຸກ ,ແຕ່ ນ້ອງສໍາພັດ ຢາກໃຫ້ລາວສ້າງຄວາມສຸກໃຫ້ນ້ອງຜູ້ດຽວ ( ແມ່ນບໍ່?)

ຈຸດນີ້ລະ ຈະນໍາໄປສູ່ການມີໂອກາດ ໄປນໍາກັນສອງຕໍ່ສອງຫຼາຍຂື້ນ … ມັນອາດຈະນໍາໄປສູ່ ການໄດ້ເສຍ ໃຫ້ກັນ ຫຼາຍຂື້ນ ເຊື່ງມັນຈະບໍ່ເກີດຈາກຝ່າຍຊາຍພຽງຝ່າຍດຽວ ມັນອາດຈະເກີດຈາກສອງຝ່າຍ ໂດຍບໍ່ໄດ້ຕັ້ງໃຈ …

ດັ່ງນັ້ນ , ນ້ອງເວົ້າຖຶກຕ້ອງທີ່ສຸດ  “ນ້ອງບໍ່ກ້າຕັດສີນໃຈ”​…ແລະ ຕັ້ງຄໍາຖາມວ່າ “ລາວຈະດີກັບນ້ອງແທ້ຫຼືບໍ?    ເຮັດແນວໃດ ຈະຮູ້ໃຈເຂົາ ?”

ມັນຕ້ອງໄດ້ໃຊ້ເວລາ ແລະ ເວົ້າໄດ້ວ່າ ຕ້ອງໃຊ້ກົນອຸບາຍ ຫຼາຍຢ່າງເພື່ອວັດແທກ ຈິດໃຈຂອງລາວ , ການ ພະຍາຍາມ ຮູ້ຈັກໝູ່ໃກ້ສິດຂອງລາວ …ຫຼື ພີ່ນ້ອງໃກ້ສິດ ຈະເປັນສວ່ນໜື່່ງ ທີ່ເຮັດໃຫ້ນ້ອງ ຮູ້ເບື້ອງຫຼັງລາວຫຼາຍຂື້ນ ຫຼື ນ້ອງອາດຈະສ້າງເຫດການໃດໜື່ງ ເພື່ອວັດແທກ ວ່າລາວຈະເປັນນັກ ສວຍໂອກາດຫຼື ບໍ່ ? ເລື່ອງນີ້ ຜູ້ຍີງເປັນຜູ້ທີ່ສາມາດພີສູດໄດ້ ດວ້ຍ ການວາງແຜນ  ສ້າງພຶດຕິກໍາໃດໜື່ງ ທີ່ສະແດງອອກວ່າ ນ້ອງ ຫຼົງເຝີໂຕປ່ອຍໂອກາດໃຫ້ຜູ້ຊາຍ, ວິທີນີ້ນ້ອງຈະໄດ້ຮູ້ຂີ້ພື້ນຂອງຜູ້ຊາຍ ທີ່ມັກສວຍໂອກາດ …

ການທີ່ຜູ້ຊາຍມັກຕາມໃຈເຮົາໝົດທຸກຢ່າງ ຫຼື ເຮົາຕ້ອງການສີ່ງໃດ ລາວກໍ່ຫາໃຫ້… ນີ້ ກໍ່ແມ່ນຈຸດໜື່ງ ທີ່ເຮົາຈະສາມາດຕີລາຄາໄດ້ເຊັ່ນກັນ ວ່າ ລາວອາດຈະຕ້ອງການສີ່ງໃດໝື່ງຈາກເຮົາ ເຊື່ງອາດຈະບໍ່ແມ່ນຄວາມຮັກແບບຈີງໃຈ ພຽງຢ່າງດຽວ

ເອົາລະ ! ຂໍໃຫ້ນ້ອງໃຊ້ເວລາ !!! ເພື່ອສຶກສາ ຜູ້ຊາຍຄົນນີ້ຕໍ່ໄປ …ບາງເທື່ອ ລາວອາດຈະເປັນຄົນດີ ແລະ ຈີງໃຈ ກັບນ້ອງແທ້ໆ​… ແຕ່ນ້ອງກໍ່ບໍ່ຄວນໃຈໄວ້ໃຈບາດດຽວ ເພາະນ້ອງມີປະສົບປະການ ແລ້ວ , ການທີ່ນ້ອງບອກວ່າ ພົບລາວແລ້ວມີຄວາມສຸກ , ນ້ອງຕ້ອງເກັບຄວາມຮູ້ສຶກນີ້ໄວ້ ບໍ່ຄວນສະແດງອອກ ໃຫ້ລາວຮູ້ຈົນເກີນໄປ,ນີ້ແມ່ນຈຸດອອ່ນໜື່ງ ທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ລາວ ຊອກຫາ ຂັ້ນຕອນ ຕໍ່ໄປ ທີ່ຈະປະຕິບັດກັບນ້ອງ ໄດ້ງ່າຍຂື້ນ …

ຕິດຕາມ ຕອນຕໍ່ໄປ ໃນສະບັບຕໍ່ໜ້າ!!!

 # ຄໍາຖາມ :

  1. ເຮົາຄວນ ຈະມອບກາຍໃຈໃຫ້ລາວຖ້າລາວຕ້ອງການ ເພາະ ຖ້າບໍ່ເຮັດແນວນັ້ນ ລາວຈະໄປຮັກຄົນອື່ນ
  2. ຕ້ອງໄປຖາມພໍ່ແມ່ ປຶກສາພໍ່ແມ່ ກ໋ຽວກັບຜູ້ຊາຍຄົນນີ້ ວ່າ ເຮັດແນວໃດ ຈື່ງຈະຖືກຕ້ອງ
  3. ເຮົາຈະບໍ່ມອບກາຍໃຫ້ເຂົາ ແຕ່ ຈະໃຫ້ເຂົາມີໂອກາດ ພຽງ ແຕ່ ຈບັມື , ກອດ ເທົ່ານັ້ນ ເພືອໃຫ້ເຂົາ ຮູ້ວ່າ ເຮົາເລີ່ມ ຮັກລາວ

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *