ສະເນ່ ໃສ່ຜູ້ຍິງ ມີບໍ່ ???

ນອ້ງ X (ນາມສົມມຸດ)  ອາຍຸ 23 ປີ,ເປັນຜູ້ຊາຍ ຄົນດຽວແທ້ ໆ​ ໃນເດືອນນີ້ ທີ່ໂທມາຖາມ ເລື່ອງແປກໆ “ມີບໍ່ ?ຢາສະເນ່ ໃສ່ ຜູ້ຍິງ ແລ້ວເຮັດໃຫ້ຜູ້ຍີງຕິດ ”

ນ້ອງ ເປັນຜູ້ຊາຍ ທີ່ບໍ່ມີຜູ້ຍິງສົນໃຈ , ເອີຍປາກຂໍຄວາມຮັກຜູ້ໃດ ? ກໍ່ຖືກປະຕິເສດ …ຮູ້ສຶກຕໍ່າຄ້ອຍນ້ອຍໃຈ ຕໍ່ຊາຕາຊີວິດຕົນເອງ …ຖານະກໍ່ດີ ,ໜ້າຕາກໍ່ບໍເຖີງຂັ້ນຂີ້ຮ້າຍ ແຕ່ ຜູ້ຍິງບໍ່ສົນໃຈ , ບໍ່ຮູ້ຈະເຮັດແນວໃດ ກໍ່ເລີຍ ໂທມາຫາຜູ້ຂຽນ…

ໃນເບື້ອງຕົ້ນຜູ້ຂຽນເຂົ້າໃຈວ່າ ໄວໜຸ່ມຊາຍສະໄໝ ນີ້ ບໍ່ສົນໃຈເລື່ອງ “ໃສ່ຢາສະເນ່ ຜູ້ຍີງ” ເພາະ ໄວໜຸ່ມທຸກມື້ນີ້  ສ້າງຄວາມຮັກກັນແບບງ່າຍໆ,ສາມາດຊອກຫາຄູ່ ຜ່ານ ສືສັງຄົມອອນໄລ ແລະ ສວ່ນຫຼາຍ ແມ່ນ “ຮັກກັນງ່າຍ ແລະ ເລີກກັນງ່າຍ” , ຍ້ອນນ້ອງ X ໂທມາຖາມຈື່ງເຂົ້າໃຈວ່າໄວໜຸ່ມຊາຍໃນຍຸກນີ້ ຍັງມີຄົນ ຊອກ ແຟນຍາກ , ແລະ ມີຄົນຄຶດຢາກໃຊ້ ຢາມົນສະເນ່ ເປັນ ເຄື່ອງ ຊວ່ຍໃນການລົມສາວ … ນ້ອງXເປັນຄົນ ຂ້ອນຂ້າງ ເປີດເຜີຍ , ນ້ອງບອກວ່າ ບາງເທື່ອ ນ້ອງ ນອນຝັນວ່າໄດ້ ມີແຟນ ແລະ ໄດ້ຮວ່ມລັບນອນນໍາກັນ (ຈົນ ປຽກບ່ອນນອນ) , ເປັນແນວນັ້ນ ເລື້ອຍ ໆ​ ແລະຄຶດວ່ານ້ອງຈະ ຕ້ອງເຮັດໃຫ້ຄວາມຝັນກາຍເປັນຈີງ… ນ້ອງພະຍາຍາມແລ້ວ ພະຍາຍາມ ອີກ ແຕ່ກໍ່ບໍ່ສາມາດ ຈະ ມີແຟນນໍາເຂົາໄດ້ຈັກຄົນ …ກໍ່ເລີຍ ຄຶດຫາ ວິທີການໃສ່ຢາສະເນ່

… ນ້ອງ X ຄຶດວ່າຕ້ອງການ ຢາສະເນ່ ເພື່ອເອົາໄປໃສ່ຜູ້ຍີງໃຫ້ຫຼົງ ຮັກ ແຕ່ຕ້ອງຂໍໂທດທີ່ຜູ້ຂຽນບໍ່ມີ ຢາສະເນ່ …ແລະ ບໍ່ມີວີທີ ທີ່ແນ່ນອນ ທີ່ຈະບອກນ້ອງວ່າ ເຮັດ ແນວໃດ ຈະໃຫ້ຜູ້ຍິງຮັກ ..ມີແຕ່ໃຫ້ການສົນທະນາ ແລະ ເປັນເພື່ອນທີ່ດີ ສໍາລັບໄວໜຸ່ມຜູ້ທີ່ມີບັນຫາເລື່ອງຄວາມຮັກແລະຄວາມຮັກນັ້ນມີຜົນຕໍ່  ຊີວິດ

ນ້ອງ ອາດ ຄຶດຫຼາຍ ເກີນໄປ … ຄົນເຮົາ ມີບາງຢ່າງ ເຮົາສາມາດ ສ້າງຄວາມສໍາເລັດ ໄດ້ແບບ ງ່າຍ ໆ , ມີບາງຢ່າງ ເຮົາສາມາດ ສ້າງຄວາມສໍາເລັດໄດ້ຍາກ … ມີບາງຢ່າງ ເຮົາຫາຍາກ, ແຕ່ ຄົນອື່ນກຫາໄດ້ງາາຍ …ຄົນເຮົາ ມີ ຈຸດອ່ອນ ແລະ ປົມດ້ອຍແຕກຕ່າງກັນ … ຖ້າເຮັດບໍ່ສໍາເລັດ ເຮົາມັກຖີ້ມຄວາມຜິດໃຫ້ ດວງສະຕາເລື້ອຍ ໆ ໃນຄວາມເປັນຈິງ,ມັນອາດຈະ ເກີດມາຈາກບຸກຄະລີກກະພາບ ຂອງເຮົາເອງ , ຫຼື  ໂອກາດທີ່ດີ ຍັງບໍ່ທັນມາຫາເຮົາ …

ຜູ້ຍີງບາງຄົນມັກຜູ້ຊາຍ ຍ້ອນລັກສະນະທ່າທາງ ເປັນຜູ້ໃຫຍ່ , ມີ ນິໄສດີ ບໍ່ເອົາປຽບ … ແລະ ຫຼາຍສາຍ ເຫດ ຕ່າງກັນ ມັນກໍ່ຂື້ນກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງຜູ້ຍິງເຊັ່ນກັນ  , ຜູ້ຊາຍບາງຄົນ ບໍ່ງາມ ແຕ່ເປັນຄົນມີສະເນ່, ຍີ້ມງາມ , ມັກເວົ້ານວນຫົວມວ່ນ  ດັ່ງນັ້ນ ຄໍາວ່າ “ສະເນ່” ຈື່ງບໍ່ໄດ້ໝາຍຄວາມວ່າ ແມ່ນ ເປັນ ຢາ ສະເນ່  ທີ່ເສກໃສ່ຜູ້ຍິງ ໃຫ້ຫຼົງມັກ… ໃນສະໄໝກ່ອນ ຜູ້ຂຽນເອງ ກໍ່ໄດ້ຍີນຜູ້ຊາຍ ເຂົາລົມກັນແບບລັບ ໆ ໃນການໃສ່ຢາສະເນ່ຜູ້ຍິງ ເພື່ອໃຫ້ຜູ້ຍິງຫຼົງຮັກ  …ແຕ່ໄວໜຸ່ມປັດຈຸບັນນີ້ ບໍ່ເຄີຍ ມີຄົນສົນທະນາໃນເລື່ອງນີ້​…ມີແຕ່ນ້ອງຄົນດຽວທີ່ ຖາມ ແລະ ມີຄວາມຕ້ອງການ ຢາກຫຼີ້ນສະເນ່ ….

ຜູ້ຂຽນຄຶດວ່າ ບໍ່ຄວນຄຶດແນວນັ້ນ , ຖ້າໃນຍຸກນີ້ ຍັງມີ ຢາສະເນ່ໃສ່ຜູ້ຍິງ ເຮັດໃຫ້ຜູ້ຍີງຮັກ ໂດຍທີ່ຜູ້ຍິງຄົນນັ້ນ ບໍ່ມິໃຈຮັກນ້ອງ …ມັນຈະເປັນການ ທໍາລາຍຜູ້ຍີງໂດຍທາງອ້ອມ , ເພາະສີ່ງນັ້ນ ບໍ່ແມ່ນຄວາມຮັກທີອອກມາຈາກໃຈ ຂອງ ຜູ້ຍີງຄົນນັ້ນ …ນ້ອງຄວນຄືດໃຫ້ດີ, ໃນຄວາມເປັນຈິງ  ສະເນ່ທີ່ເກີດມາຈາກພຶດຕີກໍາ ,ກິລິຍາ ແລະ ຄວາມດີ ຈະດີກວ່າ ສະເນ່ທີ່ໄດ້ມາຈາກ ເວດມົນຄາຖາ

ນ້ອງ ລອງພະຍາຍາມ ປັບປຸງຕົນເອງ ,ໂດຍການຖາມໝູ່ເພື່ອນຜູ້ໃກ້ສິດ ເລື້ອຍ ໆ ວ່າ ນ້ອງເປັນຄົນແນວໃດ ແລະ ລັກສະນະທ່າທາງແນວໃດ , ອະລີຍະບົດ ຕະຫຼອດຮອດ ຮອຍຍີ້ມ , ບາດຍ່າງ …ຖ້າມີສີ່ງໃດ ທີ່ຕ້ອງປັບປຸງ , ກໍ່ຄວນທົດລອງປັບປຸງຕົນເອງ … ດີລະ! ນ້ອງ ເປັນຄົນມີຖານະ, ແຕ່ ຜູ້ຍິງທີ່ນ້ອງຮັກ ບໍ່ຕ້ອງການເງີນພຽງຢ່າງດຽວ ….ມີຫຼາຍຢ່າງ ທີ່ຈະ ເຮັດໃຫ້ຜູ້ຍິງສົນໃຈ …ກາລະ,ເທສະ ແລະ ໂອກາດ ສະພາບແວດລ້ອມ  ມັນຈະບໍ່ເກີດຂື້ນເອງ, ນ້ອງຕ້ອງໄດ້ສ້າງມັນຂື້ນມາ ແລະ ຕ້ອງມີຄວາມອົດທົນ ,ຫັດເປັນຄົນໃຈໃຫຍ່, ບໍ່ນ້ອຍໃຈ ກັບສີ່ງທີ່ເຮັດແລ້ວ ບໍ່ໄດ້ຕາມ ໃຈປາດຖະໜາ … ຕ້ອງພະຍາຍາມ ເລື້ອຍ ໆ​  ແລ້ວນ້ອງ ຈະພໍ້ເອງວ່າ ສະເນ່ ທີ່ເກີດມາຈາກ ທີເຮົາສ້າງຂື້ນມາເອງ ເປັນແນວໃດ

ເອົາລະ ມີຫຍັງ ໃຫ້ນ້ອງໂທມາຫາອີກ ເນີ !!!

ຍີນດີຕ້ອນຮັບເຂົ້າສູ່ເກມຄວາມຮັກຈີງເລື່ອງ:  ສະເນ່ ໃສ່ຜູ້ຍິງ ມີບໍ່ ???

ຊື່
ອາຍຸ
ເບີໂທ
ເບີໂທຜູ້ແນະນຳ

ຄໍາຖາມ : ສະເນ່ ໃສ່ຜູ້ຍິງ ມີບໍ່ ???


 


One thought on “ສະເນ່ ໃສ່ຜູ້ຍິງ ມີບໍ່ ???

  1. Thongloun lordavong

    ເຮົາຕ້ອງເປັນຕົວຂອງຕົວເອງໃຫ້ຫຼາຍຂື້ນກວ່າເກົ່າ ແລະ ຕ້ອງມີຄວາມຈິງໃຈ ກັບຜູ້ຍິງ ທີ່ເຮົາຮັກໃຫ້ຫຼາຍ ຜູ້ຍິງນັ້ນເຂົາຕ້ອງການຄວາມຮັກຈາກຜູ້ຊາຍຫຼາຍກວ່າການໃຊ້ເງິນ.

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *