ນ້ອງເສຍຕົວ ….ຢ້ານແມ່ຮ້າຍ

ນ້ອງເສຍຕົວ ….ຢ້ານແມ່ຮ້າຍ

 

ນ້ອງເສຍຕົວ ….ຢ້ານແມ່ຮ້າຍ

ນ້ອງເສຍຕົວ ….ຢ້ານແມ່ຮ້າຍ

ລັກເຮັດລັກໄປ!! ອັນໃດກໍ່ຢາກທົດລອງ ຢ້ານສໍາພັດ ,ສໍາພັດແລ້ວ ຢາກຊີມ (Touch and Taste)..ຢາກເຂົ້າເຖີງໝົດທຸກຢ່າງ ທຸກຊອກ, ທຸກມູມ,ທຸກຫຼືບ,ທຸກຮູ !! ໂດຍບໍ່ໄດ້ ຄືດວ່າ ສີ່ງ ທີ່ທົດລອງນັ້ນ ມີຄວາມສ່ຽງ ສູງສໍ່າໃດ

ເວລາຈະທົດລອງສີ່ງໃດສີ່ໜື່ງ ໄວໜຸ່ມມັກຈະເຊື່ອ ໜູ່ເພື່ອນ ຢູ່ສະເໝີ,  ໂດຍທີ່ລືມຄໍາເຕືອນ ຂອງ ພໍ່ແມ່ ….ສວ່ນຫຼາຍແລ້ວ ອິດທີພົນຂອງໝູ່ ຈະມີອໍານາດສູງກວ່າພໍ່ແມ່  … ແຕ່ເວລາລາມີບັນຫາ ມັກຈະກັບມາຫາ ພໍ່ແມ່ເພື່ອຊ່ວຍແກ້ໄຂບັນຫາ … ສີ່ງສໍາຄັນທີ່ສຸດ ແມ່ນ ມີບາງສີ່ງເກີດຂື້ນທີ່ຮ້າຍແຮງ ເກີນໄປຈົນບໍ່ກ້າປືກສາກັບພໍ່ແມ່…ປ່ອຍໃຫ້ບັນຫາໃຫຍ່ຂື້ນ.. ແລ້ວ ກໍ່ການເປັນຄົນເສຍທາດຂາດຄຸນ

ດັ່ງດຽວກັບເລື່ອງຂອງ ນ້ອງ P(ນາມສົມມຸດ) ອາຍຸ 18 ປີ, ນັກຮຽນ( ຢູ່ໃສ ? ປິດເປັນຄວາມລັບ)  ຕິດກັບຜູ້ຊາຍຄົນໜື່ງຈົນເຖີງຂັ້ນ ໄດ້ເສຍໃຫ້ກັນ … ບັນຫາ ກໍ່ຄື  ນ້ອງຢ້ານແມ່ຮູ້ …ແລະ ຜູ້ຊາຍທີ່ ຕິດນັ້ນ ..ພະຍາຍາມ ຊັກຊວນນ້ອງໃຫ້ມີເພດສໍາພັນ ດ້ວຍການຊັກຊວນ ໄປສະຖານທີ່ ບ່ອນທີ່ຢູ່ນໍາກັນສອງຕໍ່ສອງ… ນ້ອງປະຕິເສດ ເພາະຄິດວ່າສີ່ງທີ່ເກີດຂື້ນ ເປັນເລື່ອງບັງເອີນ …ປັດຈຸບັນນ້ອງPຢ້ານ ແມ່ຮູ້ ແລະ ຢ້ານວ່າຕົນເອງຈະມີລູກ ເລີຍບໍ່ຮູ້ວ່າຈະເຮັດແນວໃດ … ນ້ອງມີຄວາມກົດດັນ ຈົນບໍ່ສາມາດນອນຫຼັບໄດ້ …ແມ່ເລີ່ມສົງໄສມັກຖາມ ນ້ອງ P ເລື້ອຍໆວ່າ ເປັນຫຍັງ? ນ້ອງໄດ້ແຕ່ບອກວ່າບໍ່ສະບາຍ …

ເວລາຜ່ານໄປ ເທົ່າໃດ ນ້ອງPຍີ່ງທຸກທໍລະມານ ແລະ  ບໍ່ມີຜູ້ຈະສົນທະນາ ເພື່ອປຶກສາເລື່ອງທີ່ຢູ່ໃນໃຈນ້ອງ , ນ້ອງເຫັນ ຮູບໃບໜ້າຜູ້ຂຽນປະກົດ ໃນໜ້າໜັງສືພີມ  ອ່ານເລື່ອງທີ່ຜູ້ຂຽນ ຂຽນ … ອັນທີ່ດີໃຈທີ່ສຸດ ແມ່ນ ມີເບີໂທຜູ້ຂຽນ …ກໍເລີຍໂທມາຫາ …ກ່ອນທີ່ນອ້ງຕັດສີນຈະເປີດເຜີຍເລື່ອງນີ້ກັບຜູ້ຂຽນ  ນ້ອງຕ້ອງໂທມາຫາຜູ້ຂຽນ ຫຼາຍລົບຫຼາຍຕ່າວ …

ຜູ້ຂຽນ ດີໃຈ ທີ່ ນ້ອງ ກ້າຕັດສີນໃຈບອກຄວາມຈີງ …ດີໃຈ ທີ່ນ້ອງບອກວ່າ “ຊ່ວຍນ້ອງແດ່ ນ້ອງບໍ່ມີໃຜອີກແລ້ວ !!!​” ເຮັດໃຫ້ຜູ້ຂຽນມີຄວາມຕັ້ງໃຈສູງຂື້ນທີ່ຈະສົນທະນາກັບນ້ອງ

ເລື່ອງການມີເພດສໍາພັນ ຂອງໄວໜຸ່ມຍີງ ຢູ່ໃນປັດຈຸບັນນີ້ ເຖີ່ງແມ່ນວ່າ ຫຼາຍຄົນຈະຖືວ່າມັນເປັນເລື່ອງທໍາມະດາ , ເຖີງຈະແມ່ນການມີເພດສໍາພັນ ທີ່ຕັ້ງໃຈ ຫຼືບໍ່ຕັ້ງໃຈ ມັນກໍ່ ເປັນເລື່ອງ ທີ່ມີຜົນກະທົບ ທາງດ້ານຈິດໃຈ ແລະ ຮ່າງກາຍ ບໍ່ຫຼາຍກໍ່ໜ້ອຍ, ຂື້ນກັບກໍລະນີຂອງມັນ !!!

ໃນເມື່ອມັນເກີດຂື້ນແລ້ວ ແລະ ມັນກໍ່ຜ່ານໄປແລ້ວ ເຮົາກໍ່ຄວນພະຍາຍາມລືມມັນໃຫ້ໄດ້ ແລະ ສີ່ງທີ່ມັນຈະເກີດໃນອະນາຄົດ ແມ່ນສີ່ງທີ່ສໍາຄັນ … ແລະ ສໍາຄັນໄປກວ່າ ນັ້ນ ແມ່ນ ເຮົາ ຕ້ອງ ກ້າຕັດສີນໃຈແກ້ໄຂບັນຫາ ແລະ ປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ມັນເກີດອີກ  … ການທີ່ນ້ອງໂທມາຫາຜູ້ຂຽນ ແລະ ກ້າເວົ້າຄວາມຈີງ ກໍ່ແມ່ນໜື່ງຂອງຄວາມກ້າຫານຂອງນ້ອງ ແລະ ຜູ້ຂຽນຢາກໃຫ້ ນ້ອງ ສະແດງຄວາມກ້າຫານອີກຕໍ່ໄປ … ເຊິ່ງອາດ ຈະບໍ່ແມ່ນ ແມ່ຂອງນ້ອງ ແຕ່ ແມ່ນຄົນອື່ນທີ່ນ້ອງໄວ້ໃຈ , ເພາະນ້ອງຕ້ອງການ ມີຜູ້ທີ່ຊວ່ຍຄຽງຂ້າງ ໃນການແກ້ໄຂບັນຫາ

ສີ່ງດີທີ່ສຸດ  ນ້ອງ Pຕ້ອງກ້າຕັດສີນໃຈ ເວົ້າກັບແມ່ຂອງນ້ອງ ຫຼືຖ້າຍາກເກີນໄປ ຄວນຊອກຫາ ພີ່ນ້ອງທີ່ໃກ້ສິດ ທີ່ໄວ້ໃຈທີ່ສຸດ ແລະເປັນ ຜູ່ທີ່ແມ່ຂອງນ້ອງ ໃຫ້ຄວາມນັບຖື …ນ້ອງ Pອາດຈະ ໃຫ້ຊ່ວຍເພີ່ນເວົ້າກັບ ແມ່ຂອງນ້ອງ ກັບສີ່ງທີ່ເກີດຂື້ນກັບນ້ອງ …ວີທີນີ້ ມັນອາດຈະຫຼຸດຜ່ອນ ຄວາມຢາກຮ້າຍ,ໂມໂຫ ຂອງແມ່ນ້ອງ …ແຕ່ສີ່ງສໍາຄັນໃນເວລານີ້ ເຮັດແນວໃດ ນ້ອງຈະກ້າຕັດສີນໃຈ ເວົ້າເລື່ອງທີ່ເກີດຂື້ນກັບນ້ອງໃຫ້ເຂົາຟັງ ( ເວົ້າໃຫ້ຄົນອື່ນຟັງມັນຍີ່ງຈະເປັນເລື່ອງທີ່ສ້າງຄວາມອັບອາຍຂາຍໜ້າ ແມ່ນບໍ່່ ນ້ອງ?)​

ນ້ອງ Pຕ້ອງຄືດສີ່ງຈະເກີດຂື້ນໃນອະນາຄົດ ຫຼາຍກວ່າ ສີ່ງທີ່ມັນກາຍເປັນອະດີດໄປແລ້ວ ເພາະ ອານາຄົດ ແມ່ນສີ່ງທີ່ແກ້ໄຂໄດ້ …ເຮົາຈະແກ້ໄຂສີ່ງນັ້ນ ກ່ອນທີ່ມັນຈະເກີດຂື້ນກັບເຮົາອີກ ແລະ ກ່ອນທີ່ມັນຈະກາຍເປັນອະດິດທີ່ເຈັບປວດ ທີ່ຈະຊັກນໍາໃຫ້ນ້ອງ ມີຄວາມລໍາບາກໃນການສ້າງຊີວິອັນສົດໄສ ອະນາຄົດ

ນ້ອງ Pຄວນຄືດວ່າ ເວົ້າຄວາມຈີງເທົ່ານັ້ນທີ່ຈະແກ້ໄຂໄດ້ ກ້າປະເຊີນກັບຕໍ່ຄວາມຈິງ, ແມ່ນສີ່ງຢັ້ງຢືນວ່າເຮົາມີຄວາມເຂັ້ມແຂງ ທີ່ຈະສາມາດແກ້ໄຂັບນຫາໄດ້ ,ບໍ່ມີແຕ່ນ້ອງ ທີ່ເສຍຕົວ, ເສຍຄວາມບໍລິສຸດ ໃນໂລກນີ້ ມີຫຼາຍຄົນ ທີ່ເປັນແບບນ້ອງ ແລະ ໜັກ

ໜ່ວງກວ່ານ້ອງ ຍ້ອນ ວ່າ ເຂົາເຫຼົ່ານັ້ນບໍ່ກ້າປະເຊີນຄວາມຈິງ ແລະ ບໍ່ເຂັ້ມແຂງ ປ່ອຍຕົນເອງໄປຕາມກະແສ ຈື່ງຖະຫຼາຕົວ ໜັກລົງໄປທຸກມື້ ແລະ ກາຍເປັນຄົນ ເສຍຄົນ

ຜູ້ຂຽນໜັ້ນໃຈ ວ່າ ນ້ອງ Pຈະກ້າຕັດສີນໃຈຮັບຄວາມເປັນຈີງ ແລະ ແກ້ໄຂບັນຫາ ທີ່ເກີດຂື້ນ …ນ້ອງເຮັດໃຈເຂັ້ມແຂງ ,  ນັບໜື່ງ, ສອງ, ສາມ ແລ້ວຕັດສີນໃຈ !​ ຄືກັນກັບ ນ້ອງຈະໂຕນລົງນໍ້າ ເພື່ອຊະສາງລ້າງຊວ່ຍ ສີ່ງທີ່ມົວໝອງ ໃນຮ່າງກາຍຂອງນ້ອງ … ລອງທົດລອງເບີ່ງເນີ … ນ້ອງ ບອກວ່າ ເຫັນເບີໂທຜູ້ຂຽນ ໃນໜັງສືພີມ ທໍາອີດ ກໍ່ບໍ່ກ້າ ໂທ … ແຕ່ສຸດທ້າຍ ກໍ່ກ້າຕັດສິນໂທຫາມາຈົນໄດ້ …ອັນນີ້ ກໍ່ຄືກັນ… ຂໍໃຫ້ນ້ອງປະຕິບັດຄືແນວນັ້ນ ເນີ !  ແຮະ! ແຮະ!

ສະບັບໜ້າພົບກັນໃໝ່ ເນີ !!!!

 

Welcome to your ເລື່ອງຄວາມຮັກ

ໍຊື່
ເບີໂທ
ອາຍຸ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *