Author Archives: lpryug5_wp

ຂາຍາວ , ຂາສັ້ນ , ຂາດໍາ , ຂາຂາວ !!!

ໃນຄວາມເປັນຈິງນ້ອງສາວຜູ້ທີ່ໂທມາສົນທະນາກັບຜູ້ຂຽນ ບໍ່ໄດ້ເຈາະຈົງ ທີ່ຈະເວົ້າເລື່ອງ ຄວາມງາມຂອງຜູ້ຍິງ ຂາຍາວ,ຂາສັ້ນ ເນີ !!! ນ້ອງ D (ນາມສົມມຸດ) ອາຍຸ 25 ປີ , ບອກວ່າ ຕອນຍັງອາຍຸ 14 ປີ ,ນ້ອງເປັນຄົນງາມ ສູງຂາວ , ມີຊວດຊົງແບບ “ແອວກີ່ວແມງກິນູນ” …ຜູ້ຊາຍຍ່າງກາຍ ແນມເບີ່ງ ຈົນເຕະສະດຸດລົ້ມພຸ້ນລະ !!! ແຕ່ ພໍອາຍຸ ເລີ່ມຮອດ… Read more »

ສະເນ່ ໃສ່ຜູ້ຍິງ ມີບໍ່ ???

ນອ້ງ X (ນາມສົມມຸດ) ອາຍຸ 23 ປີ,ເປັນຜູ້ຊາຍ ຄົນດຽວແທ້ ໆ ໃນເດືອນນີ້ ທີ່ໂທມາຖາມ ເລື່ອງແປກໆ “ມີບໍ່ ?ຢາສະເນ່ ໃສ່ ຜູ້ຍິງ ແລ້ວເຮັດໃຫ້ຜູ້ຍີງຕິດ ”
ນ້ອງ ເປັນຜູ້ຊາຍ ທີ່ບໍ່ມີຜູ້ຍິງສົນໃຈ , ເອີຍປາກຂໍຄວາມຮັກຜູ້ໃດ ? ກໍ່ຖືກປະຕິເສດ …ຮູ້ສຶກຕໍ່າຄ້ອຍນ້ອຍໃຈ ຕໍ່ຊາຕາຊີວິດຕົນເອງ …ຖານະກໍ່ດີ ,ໜ້າຕາກໍ່ບໍເຖີງຂັ້ນຂີ້ຮ້າຍ ແຕ່ ຜູ້ຍິງບໍ່ສົນໃຈ , ບໍ່ຮູ້ຈະເຮັດແນວໃດ ກໍ່ເລີຍ ໂທມາຫາຜູ້ຂຽນ…
ໃນເບື້ອງຕົ້ນຜູ້ຂຽນເຂົ້າໃຈວ່າ ໄວໜຸ່ມຊາຍສະໄໝ ນີ້ ບໍ່ສົນໃຈເລື່ອງ “ໃສ່ຢາສະເນ່ ຜູ້ຍີງ” ເພາະ

ນ້ອງຄວນຈະມອບກາຍ ແລະ ໃຈ ໃຫ້ເຂົາຫຼື ບໍ່ ?

ຖ້າມອບຮ່າງກາຍໃຫ້ເຂົາແລ້ວ ບໍ່ໝ້ອຍກໍ່ຫຼາຍ ຫົວໃຈ ກໍ່ຕ້ອງຢູ່ກັບເຂົາ … ເຖີງວ່າ ໄວໜຸ່ມຍຸກນີ້ ຈະຖື ວ່າ ການມີເພດສໍາພັນ ເປັນເລື່ອງທີ່ທໍາມະດາກໍ່ຕາມ …ຫຼື ຄຶດວ່າ ການມີເພດສໍາພັນເປັນການ ສ້າງຄວາມສຸກ ..ຜ່ານໄປແລ້ວກໍ່ໃຫ້ມັນຜ່ານ ໄປ … ສໍາລັບຜູ່ຍີງສວ່ນຫຼາຍຍັງເປັນເລື່ອງທີ່ຍາກ ກວ່າຈະຕັດໃຈລືມ ເລື່ອງທັງໝົດທີ່ເກີດຂື້ນ …
ນ້ອງ K ອາຍຸ 22 ປີ , ເຄີຍມີແຟນຫຼາຍຄົນ ,ແຕ່ລະຄົນຮັກກັນບໍ່ຮອດປີ ສຸດທ້າຍ ກໍ່ຕ້ອງແຍກທາງກັນ , ຍ້ອນນ້ອງບໍ່ສາມາດ ມາດ ຈະເຮັດໃຫ້ຄວາມຮັກ ເລີກເຊີ່ງ ແບບ “ຕາມໃຈຄວາມຕ້ອງການຂອງຜູ້ຊາຍ”

“ເຊັກຊີ” ທີ່ເກີດ ຈາກ ເທັກໂນໂລຍີ !!!

ນ້ອງເປັນຜູ້ຊາຍ ຄົນທໍາອິດ ທີ່ກ້າບອກກັບຜູ້ຂຽນວ່າ “ຜູ້ຍີງໜັາເອີກໃຫຍ່ ແລ້ວເຊັກຊີ” , ເມືອນ້ອງກ້າເວົ້າຜູ້ຂຽນ ກໍ່ເລີຍກ້າຂຽນ ເພາະມັນເປັນຄວາມຈິງ …ເວົ້າຄວາມຈິງ ບາງເທື່ອບໍ່ມວ່ນ , ແລະ ບໍ່ສຸພາບ ແຕ່ມັນກໍ່ແມ່ນຄວາມຈິງ ແຮະ!! ແຮະ!!

ນ້ອງK(ນາມສົມມຸດ)ອາຍຸ 22 ປີ , ມັກ ໃຊ້ເວລາກັບມືຖື ມື້ໜື່ງ ຫຼາຍກວ່າ4 ຊົວ່ ໂມງ , ມືຖືມັນໄດ້ກາຍເປັນ “ແຟຊັນ” ຊະນິດໜື່ງແລະ ປຽບສະເໜືອ ອາຫານຊະໜິດໜື່ງທີ່ ໄວໜຸ່ມ ຖ້າບໍ່ໄດ້ກີນ ແລ້ວ ນອນບໍ່ຫຼັບ … ນ້ອງKບອກວ່າ ເຄີຍໄດ້ມີແຟນ 3 ຄົນ ແລ້ວຍ້ອນມືຖື … ແຕ່ລະຄົນ ພົບກັນໄດ້ ພຽງ 2 ອາທິດ ຫຼື ຫຼາຍທີ່ສູດແມ່ໜື່ງເດືອນ ຫຼັງຈາກນັ້ນ ກໍ່ເລີກກັນ …